Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXV/224/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-01-07
Organ wydający:Rada Miasta Lubsko
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 1 pozycja: 8
Hasła:ceny i stawki taryfowe,odpady

UCHWAŁA Nr XXV/224/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. Dz. U. z 2005Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042) uchwala się co następuje: § 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach: 1) odbiór odpadów stałych z terenu m. Lubsko (bez selektywnej zbiórki odpadów) obejmujących gospodarstwa domowe (gestorzy zasobów mieszkaniowych): pojemniki 110l - 7,65zł/szt, pojemniki 240l - 15,80zł/szt, pojemniki 1100l - 69,50zł/szt, kontenery 7m3 - 235,00zł/szt, kontenery 8m3 - 265,00zł/szt, kontenery 9 m3 - 295,00zł/szt;


2) odbiór odpadów stałych z terenu m. Lubsko (przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów obejmujących gospodarstwa domowe (gestorzy zasobów mieszkaniowych): a) b) c) d) z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, remontowych, niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów opakowaniowych: pojemniki 110l - 6,10zł/szt, pojemniki 240l - 12,60zł/szt., pojemniki 1100l - 55,60zł/szt, dla odpadów wielkogabarytowych - 25,00zł/m3, dla odpadów remontowych za kontener ? gruzownik 80,00zł/szt (bez opłat za przyjęcie na składowisko i na rzecz ochrony środowiska), dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1,50zł/kg.

Usługa za odbiór kontenerów, jak przy odbiorze odpadów stałych bez selektywnej zbiórki odpadów tj.: kontenery 7m3 - 235,00zł/szt, kontenery 8m3 - 265,00zł/szt, kontenery 9m3 - 295,00zł/szt;

3) odbiór odpadów stałych spoza terenu m. Lubsko (bez selektywnej zbiórki odpadów) obejmujących gospodarstwa domowe (gestorzy zasobów mieszkaniowych): pojemniki 110l - 8,10zł/szt., pojemniki 240l - 16,55zł/szt, pojemniki 1100l - 72,70zł/szt, kontenery 7m3 - 250,00zł/szt, kontenery 8m3 - 285,00zł/szt,

1

-

kontenery 9m3 - 320,00zł/szt.;

4) odbiór odpadów stałych spoza terenu m. Lubsko (przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów) obejmujących gospodarstwa domowe (gestorzy zasobów mieszkaniowych): a) b) c) d) z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych , remontowych, niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów opakowaniowych: pojemniki 110l - 6,45zł/szt, pojemniki 240l - 13,20zł/szt, pojemniki 1100l - 58,15zł/szt, dla odpadów wielkogabarytowych - 25,00zł/m3, dla odpadów remontowych za kontener ? gruzownik 120,00zł/szt (bez opłat za przyjęcie na składowisko i na rzecz ochrony środowiska), dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1,50zł/kg.

Usługa za odbiór kontenerów, jak przy odbiorze odpadów stałych bez selektywnej zbiórki odpadów tj.: kontenery 7m3 - 250,00zł/szt, kontenery 8m3 - 285,00zł/szt, kontenery 9m3 - 320,00zł/szt.

Ponadto dla budynków wielorodzinnych, w uzasadnionym przypadku, za który uważa się brak możliwości ustawienia pojemnika przypisanego do zabudowanej nieruchomości, ustala się stawkę opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7,90zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość na miesiąc oraz 65,00zł/m3 odbiorze odpadów składowanych luzem (usługa obejmuje załadunek odpadów i ich transport, bez opłat za przyjęcie odpadów na składowisko i na rzecz ochrony środowiska); 5) nieczystości ciekłe: a) b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych dla nieruchomości z terenu m. Lubsko - 28,50zł/m3, dla nieruchomości spoza terenu m. Lubsko oddalonego od punktu zlewnego do 10km -31,50zł/m3;

6) stawka opłat za przyjęcie odpadów na składowisko: 02 01 03 ? odpady z masy roślinnej, 20 02 01 ulegające biodegradacji ? 21,50zł/Mg, 17 01 02 gruz ceglany, 19 08 01 skratki, 19 008 02 zawartość piaskowników, 19 08 05 osady ściekowe, 20 02 02 ? gleba, ziemia, kamienie, 20 03 01 ? niesegregowane odpady komunalne, 20 03 03 - z czyszczenia ulic i placów, 20 03 04 ? szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości, 20 03 06 ? odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 20 03 07 wielkogabarytowe ? 49,50zł/Mg, 02 06 01 ? surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa, 03 01 05 ? trociny,

2

04 01 99- inne ? ścinki skóry, 04 02 99 inne - ścinki tekstylne, 10 01 01- żużle, 17 03 80 ? papa odpadowa, 17 09 04 ? mieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, 19 09 01 ? odpady filtracyjne, 20 02 03 ? nie ulegające biodegradacji, pozostałe ? 65,00zł/Mg. Powyższe stawki nie zawierają podatku VAT. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska. § 3. Traci moc uchwała XII/83/07 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 października 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Dodatkowo uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubsku i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Andrzej Tomiałowicz

3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.82

  uchwała nr XXII/134/10 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V.31.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2471

  uchwała nr XXXII/198/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/314/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadó komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.311

  uchwała nr 77/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Wymagania dla pojazdów specjalnych

  W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/135/2008 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica na rok 2009

 • uchwała nr XXIII/186/08 Rady Miasta i Gminy Trzciel z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel

 • uchwała nr XXII/100/08 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych, dla których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym

 • uchwała nr XXI/138/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubrza

 • uchwała nr XXX/171/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie pozbawienia nazwy ulicy Budowlana działki Nr 1856/11 w Nowogrodzie Bobrzańskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.