Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIX/193/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobiegniew

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-02-18
Organ wydający:Rada Miasta Dobiegniew
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 9 pozycja: 221
Hasła:regulaminy,ordery,odznaczenia i odznaki

UCHWAŁA NR XXIX/193/08 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobiegniew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dobiegniew nadaje się jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania za wybitne i trwałe zasługi dla gminy. § 2. 1. Tytuł Honorowego Obywatela nadaje Rada Miejska według następujących zasad: 1) Tytuł Honorowego Obywatela może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom; 2) Tytuł Honorowego Obywatela nie może być nadany pośmiertnie. 2. Tytuł Honorowego Obywatela nadawany jest na podstawie wniosku, zaopiniowanego pozytywnie przez Komisje Rady Miejskiej w Dobiegniewie. 3. Komisje działają w oparciu o przepisy stanowione przez Radę Miejską, według zasad określonych w niniejszej uchwale. § 3. 1. Wnioski w sprawie Tytuł Honorowego Obywatela mogą być składane przez: 1) Radę Miejską; 2) Burmistrza. 2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 2 do uchwały. § 4. Tryb podjęcia uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela przeprowadza się na zasadach obowiązujących zgłaszaniu projektów uchwał. § 5. 1. Osoba wyróżniona otrzymuje akt nadania tytułu Honorowego Obywatela. 2.Treść i wzór aktu nadania określa załącznik Nr 1 do uchwały. § 6. Akt nadania tytułu Honorowego Obywatela wręcza w imieniu Rady Miejskiej: Przewodniczący Rady, Burmistrz. § 7. W sytuacjach szczególnych, dopuszczenia się przez osobę wyróżnioną czynu niegodnego, Rada Miejska może podjąć uchwałę o cofnięciu tytułu Honorowego Obywatela. § 8. Ewidencję i dokumentację nadawania Honorowego Obywatela prowadzi stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej w Dobiegniewie. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Tomasz Karpiński

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Warlubie? i uchwalenia regulaminu jego nadawania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.221.320

  uchwała nr XLVI/351/2010 Rady Gminy Milówka z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nadawania i Pozbawiania Godności ?Honorowego Obywatelstwa Gminy Milówka?

 • DZ. URZ. 2011.530.5486

  uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 października 2011r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Bukowina Tatrzańska "

 • DZ. URZ. 2011.149.3082

  uchwała nr IX/168/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści statutu Gminy Kartuzy

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/142/08 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zabór

 • uchwała nr XXI/141/08 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia drogi w Zaborze do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XXI/140/08 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zabór

 • uchwała nr XXVI/96/08 Rady Miasta Rzepin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Rzepin

 • uchwała nr XXIII/110/08 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/84/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.