Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVI/138/09 Rady Gminy Czemierniki z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czemierniki na rok 2010.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-01-19
Organ wydający:Rada Gminy Czemierniki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 1 pozycja: 4
Hasła:podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/138/09 Rady Gminy Czemierniki z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czemierniki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czemierniki: 1) od gruntów:  a) z w iązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1 ha powierzchni,  c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich c zę ści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację  p ożytku publicznego - 3,19 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej, ID: FOWWU-XZCIZ-XBOTX-DMXWJ-JTTMW. Podpisany. 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.


Strona 1 / 2

publicznego przez organizację  p ożytku publicznego - 3,19 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej, 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czemierniki.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Krystyna Dobrowolska

ID: FOWWU-XZCIZ-XBOTX-DMXWJ-JTTMW. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Czemierniki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czemierniki na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/187/10 Rady Gminy Czemierniki z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czemierniki na rok 2011.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/164/2010 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/189/10 Rady Gminy Czemierniki z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Czemierniki z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXII/113/09 Rady Gminy Borzechów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2010 r.

 • uchwała nr XXII/114/09 Rady Gminy Borzechów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XXXI/215/09 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowego rozkładu dyżurów oraz godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opolskiego w roku 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.