Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIX/223/2010 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezopływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-03-19
Organ wydający:Rada Gminy Lubycza Królewska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 33 pozycja: 735
Hasła:opłaty lokalne,odpady

UCHWAŁA NR XXIX/223/2010 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie  odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezopływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art.6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje: § 1.  1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów  komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych w następujacych wysokościach: 1) odbiór odpadów komunalnych - 120,00 zł za 1 m? 2) za opóżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych i ich transport do punktu zlewnego - 20,00 zł  za 1 m? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/226/2006 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 22 marca 2006 r.  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania  odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006 r. Nr 112, poz. 1914).  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ID: KFFCE-KNIJR-TIHHA-NZPVC-PZZOH. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1062

  uchwała nr XXVI/114/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2011.115.887

  uchwała nr VI/66/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecystości ciekłych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIX/252/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłat targowych na zorganizowanym targowisku przy ul. Rynek II i ul. Kościuszki.

 • uchwała nr XXXVI/296/09 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród.

 • uchwała nr XLIV/423/2009 Rady Miasta Hrubieszów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle ?Basaja-zachód"

 • uchwała nr XLIII/226/10 Rady Gminy Goraj z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Goraj?.

 • uchwała nr XLII/293/10 Rady Gminy Głusk z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kalinówka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.