Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/202/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-04-23
Organ wydający:Rada Gminy Potok Górny
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 44 pozycja: 941
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXVII/202/2010 RADY GMINY POTOK GÓRNY z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13e ustawy z dnia 12 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala , co następuje: § 1. Zwalnia się od podatku rolnego: 1. grunty wykorzystywane na potrzeby wspólnot gruntowych.  2. grunty zajęte na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej. § 2. Traci moc uchwała Nr XI/55/2007 Rady Gminy Potok Górny z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego ()Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 184, poz. 3286). § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potok Górny.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ID: OVMKG-KQYUQ-BGNAM-GLXVB-FYNDJ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 9 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 63 Rady Gminy Spiczyn z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/86/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

 • Odprawa a prowadzenie gospodarstwa rolnego

  Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkim pracownikom przysługuje odprawa (zwolnienie grupowe). Mam gospodarstwo rolne, które jest (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

  W ustawie z dnia 10 pażdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym zmieniono m.in. art. 3 ust. 1 pkt 3, w którym zapisano, że: "jeżeli grunty gospodarstwa rolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIII/266/2010 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parczew

 • uchwała nr XXX/190/10 Rady Gminy Milanów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • uchwała nr XXXVII /248/ 10 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/171/04 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zasad ustalenia poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenie jej poboru w drodze inkasa.

 • uchwała nr XLI/276/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XXXIV/107/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Biała Podlaska dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.