Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LVIII/392/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu ?Honorowy Obywatel Miasta Zwierzyniec?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-07-01
Organ wydający:Rada Miejska w Zwierzyńcu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 72 pozycja: 1418
Hasła:honorowe obywatelstwo

UCHWAŁA NR LVIII/392/10 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu ?Honorowy Obywatel Miasta Zwierzyniec? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr  142,poz. 1591 z późn. zm./ - Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje: § 1. Ustala się regulamin nadawania tytułu ?Honorowy Obywatel Miasta Zwierzyniec? w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zwierzyńcu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubelskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Budzyński   Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVIII/392/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 8 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.doc Zał. do uchwały Nr LVIII- 392-10 RM w Zwierzyńcu z dn. 8.04.10 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVIII/392/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 8 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.doc Zał. do Regulaminu nadawania tyutułu Honorowy Obywatel Miasta Zwierzyniec

ID: KJHPQ-EBTTT-KYSRS-YDLSZ-HLRXK. Podpisany.

Strona 1 / 2

  Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVIII/392/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 8 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.doc Zał. do uchwały Nr LVIII- 392-10 RM w Zwierzyńcu z dn. 8.04.10 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVIII/392/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 8 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.doc Zał. do Regulaminu nadawania tyutułu Honorowy Obywatel Miasta Zwierzyniec

ID: KJHPQ-EBTTT-KYSRS-YDLSZ-HLRXK. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7529

  uchwała nr LII/284/10 Rady Gminy Somianka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Somianka?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2731

  uchwała nr IV/40/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu " honorowy Obywatel Gminy Wieniawa"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/414/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia tytułu ? Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce? oraz określenia trybu i zasad nadawania tytułu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.1256

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia tytułu: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tego tytułu

 • DZ. URZ. 2011.505.4937

  uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i ?Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zamieszkanie a pobyt stały

  Pojęcie miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy określa Ustawa o ewidencji ludności w dowodach osobistych. Pojęcie adres zamieszkania określa kodeks cywilny, (...)

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Wybór pracownika do uzgadniania regulaminu ZFŚS

  U pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa i załoga powinna wybrać pracownika do reprezentowania jej interesów w celu ustalenia regulaminu Zakładowego (...)

 • Domena, której nazwą jest nazwa miasta

  Jestem właścicielem europejskiej domeny z rozszerzeniem "eu", której nazwą jest nazwa mojego miasta. Władze miasta miały pierwszeństwo i mogły tą domenę kupić od (...)

 • Kontrola gminy przez NIK

  Czy NIK ma prawo kontroli samorządu gminnego? W jaki sposób do tego doprowadzić? Czy skargę do NIK może zgłosić każdy obywatel RP?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LVII/379/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Zwierzyniec

 • uchwała nr Nr XXVIII/153/2010 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych do wyboru Rady Gminy Leśna Podlaska.

 • uchwała nr Nr XXVIII/152/2010 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze do wyboru Rady Gminy Leśna Podlaska.

 • uchwała nr XXXVII/279/2010 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Krasnystaw

 • uchwała nr XLIX/449/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie, na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.