Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/407/10 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-08-04
Organ wydający:Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 85 pozycja: 1553
Hasła:okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XXXII/407/10 RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmian) i art. 136 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa /Dz. U. z 2005 r. Nr 159, poz.1547, z późn. zmian) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Dla przeprowadzenia wyborów do rady powiatu, na wniosek Starosty Tomaszowskiego, Rada Powiatu ustala 5 okręgów wyborczych. § 2. Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczbę wybieranych radnych określa załącznik do uchwały. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu. § 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/238/2002 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.713

  uchwała nr XXVIII/265/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.466

  uchwała nr XXVII/251/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.870

  uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2527

  uchwała nr XLII/509/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2737

  uchwała nr XL/420/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościana.

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

  Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki (...)

 • Ustne ustalenia wspólników spółki cywilnej

  Czy ustalenia ustne między wspólnikami spółki cywilnej są obowiązujące, czy też muszą mieć wyłącznie charakter pisemny?

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie nr 3/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych "A" województwa lubelskiego

 • uchwała nr XLIV/283/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad ustalania wysokości dziennych stawek opłat targowych i zwolnień od opłat

 • rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Głusk i Jabłonna.

 • aneks nr 1 Prezydenta Miasta Lublin; Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lipca 2010r. do porozumienia nr 118 z dnia 14 maja 2010 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim a prezydentem Miasta Lublin w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

 • komunikat Zarządu Województwa Lubelskiego-Instytucja Zarzadzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 22 czerwca 2010r. o zatwierdzonych zmianach w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - Uszczegółowieniu Programu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.