Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LXXII/880/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-09-09
Organ wydający:Rada Miasta Zielona Góra
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 88 pozycja: 1240
Hasła:obwody głosowania

UCHWAŁA NR LXXII/880/10 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ? tekst jednolity z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania: do obwodu Nr 38 dodaje się Plac Makusynów. 2. Załącznik do uchwały nr LVII/688/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 70, poz. 922 z późn. zm.2) ) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra.


Przewodniczący Rady Adam Urbaniak

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 536. 2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2004 r. Nr 30, poz. 537, z 2006 r. Nr 58, poz. 1290, z 2009 r. Nr 47, poz. 660 i poz. 661oraz z 2010 r. Nr 48, poz. 688.

Załącznik do Uchwały Nr LXXII/880/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010 r. Zalacznik1.doc załącznik do uchwały w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania

Id: ZWKYJ-XCMYO-YNGZO-YUNNM-SWXHZ. Podpisany Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.274.4391

  uchwała nr VIII/80/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/128/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2736

  uchwała nr XL/419/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Brzeg Dolny do stanu faktycznego

zamów dokument

Porady prawne

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXXII/877/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze.

 • uchwała nr XLVIII/316/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice ? teren położony w rejonie ul. Kołłątaja i Pruszkowskiej

 • postanowienie nr 9 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Skąpe na okręgi wyborcze.

 • postanowienie nr 8 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Łagów na okręgi wyborcze.

 • postanowienie nr 7 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.