Logowanie

Tytuł:

uchwała nr L/363/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-09-09
Organ wydający:Rada Gminy Bledzew
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 88 pozycja: 1243
Hasła:wolontariat

UCHWAŁA NR L/363/10 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a w szczególności programów współpracy, zwanych dalej ?organizacjami pożytku publicznego?. § 2. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pożytku publicznego, mające swoją siedzibę na terenie gminy Bledzew. § 3. 1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Bledzew, określając: 1) przedmiot konsultacji; 2) formę konsultacji; 3) termin konsultacji; 4) miejsce konsultacji. 2. Informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.bledzew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bledzew. § 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone w jednej z niżej wskazanych form: 1) spotkania; 2) wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektów. § 5. 1. Spotkanie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zwołuje pisemnie Wójt Gminy Bledzew. Do zaproszenia załącza się porządek spotkania oraz projekt aktu będącego przedmiotem konsultacji. 2. Obradom konsultacji przewodniczy Wójt Gminy Bledzew lub osoba przez niego upoważniona. 3. Ustalenia poczynione na spotkaniu muszą być odnotowane w protokole ze spotkania. 4. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący konsultacji. 5. Kopie protokołu przekazuje się w ciągu 3 dni podmiotom, które brały udział w spotkaniu. 6. Biorący udział w konsultacjach mogą wnieść na piśmie uwagi do protokółu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. § 6. W przypadku konsultacji, prowadzonych w formie, o której mowa w § 3 pkt 2, Wójt Gminy Bledzew przesyła zainteresowanym organizacjom pożytku publicznego formularz wraz z projektem aktu prawa miejscowego, wyznaczając termin złożenia opinii i uwag. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Id: NGWOU-SORQW-PTJXE-NOABU-BUJHZ. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Jerzy Dawidowicz

Id: NGWOU-SORQW-PTJXE-NOABU-BUJHZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1233

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2741

  uchwała nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1720

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.709

  uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4442

  uchwała nr XIII/62/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LIV/334/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kościuszki i ul. Spokojnej.

 • uchwała nr LXXII/881/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych.

 • uchwała nr LXXII/880/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania.

 • uchwała nr LXXII/877/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze.

 • uchwała nr XLVIII/316/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice ? teren położony w rejonie ul. Kołłątaja i Pruszkowskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.