Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/226/10 Rady Gminy Sosnowica z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-08-30
Organ wydający:Rada Gminy Sosnowica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 95 pozycja: 1767
Hasła:nagrody

UCHWAŁA NR XXXVI/226/10 RADY GMINY SOSNOWICA z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze  specjalnego funduszu nagród w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego  funduszu nagród § 1. W regulaminie określającym kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu  nagród stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/161/09 Rady Gminy Sosnowica z dnia 18 lutego 2009 r.,  w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego  funduszu nagród (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z 2009r. Nr 50, poz.1287)- § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  6. ? Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3 należy składać do 30 września odpowiednio:?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sosnowica.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubelskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy Bronisława Grzywaczewska  

ID: ZCYWA-XXJGB-WTLOH-WXTZK-QFFWX. uchwalony.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5778

  uchwała nr XXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.456

  uchwała nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.965

  uchwała nr XXXVII/355/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.574

  uchwała nr XXXI/342/09 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sieniawa.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIII/223/2010 Rady Gminy Rejowiec z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i oddziałom przedszkolnym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • uchwała nr XLVII/276/10 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w Radzyniu Podlaskim.

 • uchwała nr LII/491/2010 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Puławy".

 • uchwała nr XLIV/220/2010 Rady Gminy Kraśnik z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik etap - I.

 • uchwała nr XLIII/307/10 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Kazimierz Dolny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.