Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIII/425/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Miejska w Zamościu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 97 pozycja: 1800
Hasła:okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XLIII/425/10 RADY MIEJSKIEJ W ZAMOŚCIU z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej. Na podstawie art.92 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gminy,rad powiatów i sejmików województw / tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159,poz.1547 z późn.zm./Rada Miejska w Zamościu na wniosek Prezydenta Miasta uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się podziału miasta Zamość na okręgi wyborcze. § 2. Podział na okręgi wyborcze,ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc uchwała Nr XLV/629/2002 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 2 lipca 2002 r.w sprawie utworzenia okręgów wyborczych. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Wojciech Matwiejczuk

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/425/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 maja 2010 r. Zalacznik1.doc załącznik do uchwały RM Nr XLIII/425/10

Id: OVEWM-VQEBQ-HYDZB-TUZIO-JECQB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/282/10 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia podziału gminy Biłgoraj na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1513

  uchwała nr XXXV/ 258 /2010 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy Stara Dąbrowa na okręgi wyborcze, określenie ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/233/2010 Rady Gminy Gorzków z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Gorzków na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2010.199.1953

  uchwała nr XXXII/30/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów w wyborach do Rady Gminy Pierzchnica.

 • DZ. URZ. 2010.237.2357

  uchwała nr XXXIII/37/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów w wyborach do Rady Gminy Pierzchnica.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIII/424/2010 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/59/03 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Zamościa.

 • uchwała nr XLIII/423/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu.

 • uchwała nr XXVI/249/10 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej

 • uchwała nr XXVI/248/10 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej

 • uchwała nr XLVI/266/2010 Rady Gminy Sitno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.