Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-09-20
Organ wydający:Rada Miejska w Rzepinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 106 pozycja: 1992
Hasła:obwody głosowania

UCHWAŁA NR XI/81/2011 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin Na podstwaie art.12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się , co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin uchwałą Nr XLV/40/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin w nastepujący sposób: 1) W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 2 dodaje się nazwę ulicy: Krótka. § 2. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Uchwała podłega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwały Nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.docx Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI


Id: PIIAS-OCXPX-GHIZI-PIUBY-EGZQB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/40/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2736

  uchwała nr XL/419/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.274.4391

  uchwała nr VIII/80/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.174.5420

  uchwała nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Sochaczewa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 264/XLI/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Cybinka.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Grabiku do Zespołu Szkół w Grabiku

 • porozumienie nr 23/UMWP/BRDW/2011 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie zadań publicznych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, jak również turystyki na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego

 • uchwała nr X/57/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Wschowskiego mających charakter cywilnoprawny

 • uchwała nr X/54/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Wschowskiego

 • uchwała nr X/53/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.