Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Gminy Łaziska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 133 pozycja: 2257
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY GMINY ŁAZISKA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych  gminy.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009  r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Łaziska uchwala, co następuje:  § 1. Świadczenia  z pomocy  społecznej,  o których  mowa  w art.  96  ust.  2 ustawy  z dnia  12  marca  2004  r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) będących w zakresie zadań własnych gminy  mogą być przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości wydatków poniesionych na te świadczenia.  § 2. Wysokość wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, podlegających zwrotowi w części lub całości,  ustala się zgodnie z poniższą tabelą: 


Dochód na osobę w rodzinie (% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art.  8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)  101 % ­ 150 %  151 % ­ 200 %  201 % ­ 300 %  301 % ­ 400 %  powyżej 400 %  Wysokość zwrotu wydatków określona w %  Osoba  Osoba samotnie gospodarująca  w rodzinie  10%  15%  15%  20%  20%  30%  45%  100%  100%  100% 

§ 3. Traci  moc  Uchwała  Nr  XVI/105/2004  Rady  Gminy  Łaziska  z dnia  27  sierpnia  2004  r.  w sprawie  szczegółowych zasad zwrotu przez osobę zobowiązaną do zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.  § 4. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Łaziska  i Kierownikowi  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Łaziskach.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubelskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  mgr  inż. Henryk Kołodziejczyk

Id: RZVGV­EHNTO­SRDVG­QQIUA­NAKAP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.4571

  uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ? usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/211/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2160

  uchwała nr XIII/90/2012 Rady Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 października 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będącej w zakresie zadań własnych gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.152

  uchwała nr XXVII/194/09 Rady Gminy Panki z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznanych pod warunkiem zwrotu całości lub części świadczenia

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczmiska.

 • uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Karczmiska.

 • uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Karczmiska.

 • uchwała nr VIII/ 54/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale gminy na obwody głosowania.

 • uchwała nr X/41/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.