Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Michów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-09-21
Organ wydający:Rada Gminy Michów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 140 pozycja: 2330
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR VIII/46/2011 RADY GMINY MICHÓW z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) i art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, ze zm.), Rada Gminy ustala, co następuje: § 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Michów, oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Ścibiorska

Id: YKUWY-TOCCD-JASIG-ENFIQ-PQUNO. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Michów z dnia 28 czerwca 2011 r. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Michów oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. § 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Michów zwany dalej Zespołem powoływany jest przez Wójta Gminy Michów. § 2. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 2. Podmioty, o którym mowa w ust. 1, zgłaszają Wójtowi Gminy na piśmie, po jednym kandydacie na członka Zespołu. 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. § 3. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu: 1) Z własnej inicjatywy 2) W przypadku rezygnacji członka Zespołu 3) Na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu. Wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu. § 4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w terminie 30 dni od zawarcia porozumień ze wszystkimi podmiotami, których uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe § 5. Do zadań Zespołu należy: 1. Integracja i koordynacja działań przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2. Diagnozowanie problemu przemocy. 3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie 5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach. 6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 7. Ocena i weryfikacja prowadzonych działań. 8. Omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu. 9. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu: protokoły, sprawozdania z realizacji podjętych działań, wnioski. § 6. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego Zespołu. 2. Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca wybierani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. § 7. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, Zespół może tworzyć grupy robocze. 3. Wobec realizacji zadań Zespołu lub grupy roboczej w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych udział w posiedzeniach Zespołu lub grupy roboczej jest obowiązkowy.

Id: YKUWY-TOCCD-JASIG-ENFIQ-PQUNO. Podpisany Strona 1

wszystkich

podmiotów

wchodzących

w skład

zespołu

w celu

4. Członek Zespołu biorący udział w posiedzeniu obowiązany jest podpisać listę obecności. 5. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca. 6. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć na zaproszenie specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 7. Za obsługę techniczno ? organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie. § 8. Z pracy Zespołu Przewodniczący Zespołu składa Wójtowi Gminy coroczne sprawozdanie, w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

Id: YKUWY-TOCCD-JASIG-ENFIQ-PQUNO. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • DZ. URZ. 2011.247.1999

  uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5590

  uchwała nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Nowodwór z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Michów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Michów.

 • uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Michów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Michów.

 • uchwała nr XI/64/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/394/2002 Rady Miejskiej w Kraśniku z dnia 08 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Miasta Kraśnik na obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zmienionej uchwałą Nr L/534/2006 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lipca 2006 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/340/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 • uchwała nr XI/63/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Kraśniku.

 • uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.