Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/82/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-09-21
Organ wydający:Rada Powiatu w Łęcznej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 141 pozycja: 2334
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA NR IX/82/2011 RADY POWIATU W ŁĘCZNEJ z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli  dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli  przedmiotów w różnym wymiarze godzin, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów szkolnych, szkolnych  doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym  powierzono stanowiska kierownicze w szkołach  Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z dnia  5 czerwca  1998r.  o samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z 2001r.  nr  142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 91d pkt 1 w związku z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta  Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:  § 1. W Uchwale Nr XXIII/151/2005 Rady Powiatu  w Łęcznej  z dnia 28 kwietnia  2005 roku w sprawie zasad  rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  w poszczególnych  okresach  roku  szkolnego,  nauczycieli  przedmiotów  w różnym  wymiarze  godzin,  nauczycieli  szkół zaocznych, pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek  w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zmienionej Uchwałą Nr  XXXV/213/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:  1) §  10  otrzymuje  brzmienie:  ?Ustala  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych  dla  pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego w szkole na 24 godziny.?  2) w  §  11  ust.  3 punkty  1 i  2 otrzymują  brzmienie:  1)  za  sprawdzenie  pięciu  pisemnych  prac  kontrolnych  lub  egzaminacyjnych  słuchaczy  ­1  godzina,  2)  za  przeprowadzenie  pięciu  egzaminów  ustnych  słuchaczy  ­1  godzina.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubelskiego.   


Przewdoniczący Rady  mgr Andrzej Grzesiuk

Id: IBOXA­WOJVY­WYLQP­VJRXY­AUSVV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/213/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.394

  uchwała nr XXIV/III/170/08 Rady Powiatu Sławieńskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/91/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 12 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.849

  uchwała nr LVII/1041/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3330

  uchwała nr 127.XXI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/80/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.285.2011 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2011 r. w części.

 • uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Michów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Michów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Michów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.