Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/83/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-09-21
Organ wydający:Rada Powiatu w Łęcznej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 141 pozycja: 2335
Hasła:pomoc zdrowotna

UCHWAŁA NR IX/83/2011 RADY POWIATU W ŁĘCZNEJ z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W § 3 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XVII/93/2008 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami dodaje się punkt 3 w brzmieniu: ?zaświadczenie od lekarza potwierdzające proces leczenia lub pobytu w szpitalu/sanatorium?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Przewdoniczący Rady mgr Andrzej Grzesiuk

Id: XKPXG-KFRDM-KZONT-MKCDX-MBLHH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/41/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LX/240/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Grębocice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.18.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.157.3875

  uchwała nr XLI/218/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

 • DZ. URZ. 2009.84.1008

  uchwała nr XXIX/129/2008 Rady Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bałtów oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

zamów dokument

Porady prawne

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

  Gdzie emerytowany nauczyciel może zwrócić się o zapomogę zdrowotną jeśli placówka, w której pracował została zlikwidowana na początku lat 90-tych? Oczywiście (...)

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

 • Komputery dla szkoły a VAT

  Szkoła prywatna ma zamiar kupić komputery stacjonarne, drukarki, kserografy do pracowni. Wiemy, że taki zakup zwolniony jest od podatku VAT. Proszę o podanie podstawy (...)

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/82/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

 • uchwała nr IX/80/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.285.2011 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2011 r. w części.

 • uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Michów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.