Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/69 /2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-29
Organ wydający:Rada Gminy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 205 pozycja: 3236
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/69 /2011 RADA GMINY HANNA z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 , poz. 961) ? rada gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości: 1. od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,84 zł od 1 m? powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,33 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,43 zł od 1 m2 powierzchni, 2. od budynków lub ich części: a) mieszkalnych ? 0,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -19,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym 10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 3. od budowli ? 2% ich wartości. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Hanna. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie.


Przewodniczący Rady Marek Kwietniewski

Id: XDXCM-CIJZS-RIGVK-DMMBQ-YUMAR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Gminy Hanna z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Hanna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/66/11 Rada Gminy Hanna z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Hanna w miejscowości Konstantyn

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/72/2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/104/11 Rady Gminy Głusk z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Głusk na rok 2012

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

 • uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieuchomości obowiązujących na rerenie gminy Grabowiec na rok 2012.

 • uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obnizenia średniej ceny skupu zyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • decyzja nr OLB-4210-36(5)/2011/1335/XI/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne "Dalkia Świdnik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.