Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-29
Organ wydający:Rada Gminy Baranów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 206 pozycja: 3278
Hasła:odpady

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY GMINY BARANÓW z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.), - Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. § 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciagu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzalezniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi: 1) z nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby: a) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3, b) po jednym worku 120 l z folii LDPE na odpowiednią frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny, 2) z nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby: a) dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3, b) po jednym worku 120 l z folii LDPE na odpowiednią frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny, 3) z nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób: a) trzy pojemniki o pojemności 0,12 m3, b) po dwa worki 120 l z folii LDPE na odpowiednią frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny, 4) z nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób: a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 na każde kolejne dwie osoby, b) dodatkowo jeden worek 120 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne cztery osoby. § 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciagu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych uzależniona jest od liczby pojemników o pojemności 0,12 m3, w których gromadzone są odpady komunalne na danej nieruchomości. 2. Z nieruchomości, o których mowa w ust. 1 odbiera się po jednym worku 120 l z foliii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych w sposób selektywny. § 4. Odpady komunalne na terenie Gminy Baranów odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych jeden raz w miesiącu kalendarzowym. § 5. Odpady komunalne odbierane w spoób selektywny obejmujące: papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji a gromadzone w odpowiednich workach 120 l z folii LDPE oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu kalendarzowym. § 6. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, metale, meble i odpady wielogabarytowe oraz przetaerminowane lekarstwa odbierane są w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


Id: OYZWE-CNOWQ-HQPKM-CXWTK-BEKAS. Podpisany Strona 1

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów Jan Franciszek Nowak

Id: OYZWE-CNOWQ-HQPKM-CXWTK-BEKAS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/128/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI/95/2011 Rady Gminy Baranów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baranów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1781

  uchwała nr XXX/183/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • DZ. URZ. 2012.2404

  uchwała nr XXV/231/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5898

  uchwała nr XXIX/240/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Szkolno- Przedszkolnym w Baranowie.

 • uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 9 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łukowskiego.

 • uchwała nr XI/ 69 /11 Rady Gminy Terespol z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania

 • uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Terespol z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Terespol w 2012 roku

 • uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Terespol z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.