Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/18/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-04
Organ wydający:Rada Miasta Radzyń Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 29 pozycja: 694
Hasła:wolontariat

UCHWAŁA NR IV/18/11 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/9/10 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego wprowadza się następującą zmianę: - w § 1 uchyla się ust. 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Przewodniczący Rady Jacek Piekutowski

Id: SNESB-OAJRE-DMBDE-DVDLO-CRJCX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr XLV/286/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2508

  uchwała nr XV/170/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1958

  uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2042

  uchwała nr 75/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. 2011.4.119

  uchwała nr LVI/476/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr III/9/10 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 • uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Ostrówek z dnia 5 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr IV/16 /2011 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania."

 • uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 • uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Zasłużony dla Gminy Modliborzyce? oraz przyjęcia regulaminu w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.