Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIV-326/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 15 października 2010r. w sprawie nadania nazwy nowoutworzonej ulicy w miejscowości Urzędów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-01-17
Organ wydający:Rada Gminy Urzędów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 3 pozycja: 66
Hasła:nadanie nazwy,nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR XLIV-326/2010 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 15 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy nowoutworzonej ulicy w miejscowości Urzędów. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) ? Rada Gminy uchwala, co następuje : § 1. Nadaje się nowoutworzonej ulicy położonej w granicach administracyjnych Urzędowa nazwę ?Słoneczna?. § 2. Szkic sytuacyjny ulicy przedstawia mapka stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Traci moc uchwała Nr XLIII - 308/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 10 września 2010 roku w sprawie nadania nazwy nowoutworzonej ulicy w miejscowości Urzędów. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Urzędów Marek Przywara

Załącznik do Uchwały Nr XLIV-326/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 15 października 2010 r. Zalacznik1.JPG Załącznik Nr 1 - mapka, szkic sytuacyjny

Id: EDGUE-SIBVY-FWZJG-MCWDD-DYNRG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.94.10

  uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XLVIII/235/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozogi .

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.85

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/514/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlisko

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Obowiązek meldunkowy

  W najbliższych dniach sprzedaję mieszkanie, gdzie byłem zameldowany na stałe. Sprzedaż związana jest z zakańczaniem przeze mnie prac wykończeniowych budowanego domu. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXVI/237/2010 Rady Gminy Szastarka z dnia 15 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szastarka lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • uchwała nr LI/280/2010 Rady Gminy Sitno z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sitno

 • uchwała nr XXVIII/176/2010 Rady Gminy Siemień z dnia 15 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemień.

 • uchwała nr XXVIII/174/2010 Rady Gminy Siemień z dnia 15 października 2010r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemień?

 • uchwała nr XLVI/288/2010 Rady Gminy Serniki z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.