Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 0007.86.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Sulechów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-06-16
Organ wydający:Rada Miejska w Sulechowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 67 pozycja: 1284
Hasła:sport

UCHWAŁA NR 0007.86.2011 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Sulechów Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się warunki i tryb finansowania zadania własnego określonego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz cel publiczny, jaki gmina Sulechów - zwana dalej gminą - zamierza osiągnąć. Rozdział 1. Cel publiczny § 2. 1. Określa się cel publiczny z zakresu sportu, jaki zamierza osiągnąć gmina: 1) poprawa warunków uprawiania sportu w gminie, 2) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników, 3) upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Sulechów. 2. Cel publiczny wskazany w ust. 1 osiągnięty zostanie przy wsparciu finansowym udzielanym przez samorząd stowarzyszeniom i klubom sportowym, działającym w gminie. Rozdział 2. Warunki otrzymania dotacji § 3. 1. Dotacja celowa może być przeznaczona na: 1) realizację programów szkolenia sportowego, 2) zakup sprzętu sportowego, 3) finansowanie lub dofinansowanie kosztów związanych z organizacją lub uczestnictwem w zawodach sportowych, 4) finansowanie lub dofinansowanie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 5) organizowanie ogólnodostępnych zajęć i masowych imprez sportowych, 6) finansowanie lub dofinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 7) pokrycie kosztów związanych z obsługą księgową zadania. 2. Dotacja nie może zostać przeznaczona na: 1) stypendia lub wynagrodzenia zawodników i działaczy klubu sportowego, 2) opłacanie kar, mandatów i innych sankcji nałożonych na klub sportowy lub zawodnika, 3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, 4) koszty poniesione przez wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 3. W danym roku budżetowym stowarzyszenie lub klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu gminy dotację na więcej niż 1 projekt, pod warunkiem, że każde z zadań objęte będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.


Id: XIXAQ-HUCJD-HXIQF-DJHRR-ITMOQ. Podpisany

Strona 1

Rozdział 3. Tryb udzielania dotacji § 4. 1. Dotacja może być udzielona w oparciu o wnioski na realizację celu publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1. Wnioski mogą być składane z inicjatywy własnej stowarzyszeń lub klubów sportowych oraz na podstawie ogłoszenia Burmistrza Sulechowa o naborze wniosków, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. § 5. 1. Burmistrz Sulechowa powołuje komisję oceniającą wnioski. 2. Komisja dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem formalnym. 3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, komisja powołana przez Burmistrza Sulechowa wyznacza termin 7 dni i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 4. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę w szczególności: 1) znaczenie przedsięwzięcia dla realizacji celu publicznego wskazanego w § 2 ust. 1, 2) znaczenie zadania dla rozwoju sportu na terenie gminy, 3) wysokość zaplanowanych w budżecie gminy środków przeznaczonych na zadania z zakresu kultury fizycznej, 4) finansowy wkład własny wnioskodawcy, 5) rodzaj i celowość kosztów realizacji zadania, 6) możliwość realizacji przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, 7) dotychczasową współpracę z gminą. 5. Komisja przekazuje Burmistrzowi Sulechowa swoją propozycję wyboru. 6. Burmistrz Sulechowa dokonuje wyboru najkorzystniejszego wniosku. Wybór wniosku jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 7. Burmistrz Sulechowa informację o udzielonych dotacjach w oparciu o niniejszą uchwałę zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej. § 6. 1. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo reguluje umowa zawierana z wybranym wnioskodawcą. 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas określony, jednak nie dłużej niż do końca danego roku budżetowego. 3. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać w szczególności: 1) oznaczenie stron umowy; 2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji); 3) wysokość dotacji; 4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania oraz termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. 5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji; 6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji; 7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy; 8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym; 9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.

Id: XIXAQ-HUCJD-HXIQF-DJHRR-ITMOQ. Podpisany

Strona 2

4. Integralną częścią umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana, zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania. § 7. 1. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta. 2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, przekazana dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. § 9. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy oraz pisemne wyjaśnienia wnioskodawcy przedłożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego. Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe § 10. Burmistrz Sulechowa informację o dotacjach udzielonych na zasadach opisanych w niniejszej uchwale przekaże Radzie Miejskiej w Sulechowie przy sprawozdaniu rocznym z programu współpracy gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.86.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011 r. Zalacznik1.docx wzór wniosku o przyznanie stypendium Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.86.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011 r. Zalacznik2.docx sprawozdanie z wykonania zadania

Id: XIXAQ-HUCJD-HXIQF-DJHRR-ITMOQ. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Świedziebnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.91

  uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Krzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.229

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Grębów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grębów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.272

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.273

  uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska

zamów dokument

Porady prawne

 • ESOch w gospodarstwie rolnym

  Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej (...)

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów

  W jakich sytuacjach ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów?

 • Działalność statutowa stowarzyszenia

  Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie rozwoju i popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Aby pozyskać środki na dział. (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 0007.85.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie

 • uchwała nr 0007.84.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • uchwała nr 0007.82.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu

 • uchwała nr 0007.74.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

 • uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic 11 Listopada i Bolesława Chrobrego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.