Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-06-16
Organ wydający:Rada Miejska w Szlichtyngowej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 67 pozycja: 1285
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR VI/40/2011 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach. Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w związku z § 1 i § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach wprowadza się następujące zmiany: 1. podstawa prawna otrzymuje nowe brzmienie: ?Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w związku z § 1 i § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080)?, 2. w § 5 Organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ?4. Dziecko nie może być skreślone z listy wychowanków punktu przedszkolnego w przypadku odbywania przez niego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego?, 3. w § 6 Organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach skreśla się ust. 4 i ust. 5. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Id: BSPBZ-TQHGV-BUEVK-OGEQA-WZVPL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.432.3104

  uchwała nr XXXVIII/148/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Skotnikach

 • DZ. URZ. 2009.432.3105

  uchwała nr XXXVIII/149/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Śmiechowicach

 • DZ. URZ. 2009.432.3106

  uchwała nr XXXVIII/150/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawierzbiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4510

  uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Siedzowie

 • DZ. URZ. 2011.180.1427

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju.

zamów dokument

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 0007.86.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Sulechów

 • uchwała nr 0007.85.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie

 • uchwała nr 0007.84.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • uchwała nr 0007.82.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu

 • uchwała nr 0007.74.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.