Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-05-17
Organ wydający:Rada Gminy Serokomla
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 71 pozycja: 1389
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR V/45/2011 RADY GMINY SEROKOMLA z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)- Rada Gminy Serokomla uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Serokomla. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Janusz Kozarski

Id: ZMFIL-HAMKY-PSYVR-IDRWI-UAARG. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr V/45/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 marca 2011 r. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego § 1. Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Wójt Gminy Serokomla w drodze zarządzenia. 2. Przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazuje jego kierownik. 3. Przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje Wójt. 4. Przedstawiciela Policji wskazuje Powiatowy Komendant Policji w Łukowie 5. Przedstawicieli oświaty wskazują Dyrektorzy Szkół z terenu gminy. 6. Przedstawiciela ochrony zdrowia wskazuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie. 7. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazują w formie pisemnej osoby upoważnione do ich reprezentacji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zapytania wystosowanego przez Wojta Gminy Serokomla. 8. Kuratora sądowego wskazuje Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej działającej przy Sądzie Rejonowym w Łukowie. 9. Prokuratora wskazuje Prokurator Prokuratury Rejonowej w Łukowie. 10. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem a podmiotami. § 2. Kadencyjność oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata. 2. Zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje w tym samym trybie, na wniosek co najmniej 4 członków zespołu. § 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. 1. Zespół pracuje na posiedzeniach. 2. Posiedzenia zespołu zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, z tym, że pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Wójt Gminy Serokomla. 1) Na pierwszym posiedzeniu Zespołu upoważnia się przewodniczącego do zwoływania grup roboczych w indywidualnych przypadkach. 3. Pisemny wniosek o zwołanie Zespołu może złożyć każda instytucja z terenu Gminy Serokomla, a także osoba fizyczna za pośrednictwem przedstawiciela będącego członkiem zespołu. W sytuacjach nagłych posiedzenie zespołu odbywa się w trybie natychmiastowym, tj. w ciągu 2 dni od daty wpływu wniosku. 4. Przewodniczący Zespołu kontaktuje się z innymi członkami telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji. 5. Posiedzenia zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. 6. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący , a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. 7. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół. 8. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk, i opinii. Decyzje podjęte przez zespół są ważne, jeśli na posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków zespołu. 9. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie. 10. Siedzibą zespołu interdyscyplinarnego jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli. 11. Posiedzenia zespołu odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli lub w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego. 12. Członkowie Zespołu lub grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 13. Zespół działa na podstawie regulaminu.

Id: ZMFIL-HAMKY-PSYVR-IDRWI-UAARG. Podpisany

Strona 1

§ 4. Zadania Zepołu Interdyscyplinarnego. Grupy robocze. 1. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; d) rozpowszechnianie informacji o osobach, instytucjach udzielających pomocy oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym; e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 2. W celu rozwiązania problemów przemocy w rodzinie występujących w indywidualnych przypadkach zespół tworzy grupy robocze. Grupa robocza liczy co najmniej 5 osób. 3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli, b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Serokomli, c) Policji, d) Oświaty, e) Ochrony zdrowia, f) Kuratorzy Sądowi oraz specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 4. Do zadań grup roboczych należy w szczególności: 1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; 2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy.


3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 5. Prace w grupach roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. § 5. Poufność danych osobowych. 1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczących stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane dotyczą. 2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. 3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają Wójtowi Gminy Serokomla oświadczenie o następującej treści:"Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem/am przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym" § 6. Odwołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 1. W przypadku śmierci członka Zespołu Interdyscyplinarnego Wójt powołuje na jego miejsce nowego członka w trybie §1. 2. Wójt odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego przed upływem kadencji: a) w razie rezygnacji członka zespołu; b) na uzasadniony wniosek przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ,4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; c) w razie nieprzestrzegania zasady poufności danych uzyskanych przy realizacji zadań zespołu. § 7. Postanowienia końcowe. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu i grup roboczych zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli. 2 . Zespół używa pieczęci nagłówkowej o treści: "Zespół Interdyscyplinarny w Serokomli, ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla". 3. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy rocznego sprawozadania z pracy Zespołu do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Kozarski

Id: ZMFIL-HAMKY-PSYVR-IDRWI-UAARG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/30/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Serokomla lub jednostkom jej podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.

 • uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 marca 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Serokomla w roku szkolnym 2011/2012.

 • uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Piaski.

 • uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Nowodwór z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Nowodwór.

 • uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Nowodwór z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Nowodwór.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.