Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Stanin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-05-17
Organ wydający:Rada Gminy Stanin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 71 pozycja: 1391
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR V/28/2011 RADY GMINY STANIN z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm. )- Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Staninie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanin. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Przewodniczący Rady Marek Kopeć

Id: MOGLZ-XUUYA-RKYOK-YJKSC-OJVID. Przyjety

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Stanin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Z dniem 1 sierpnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) Nakłada ona na gminy m. in. obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Art. 9a ust. 15 wyżej cytowanej ustawy obliguje radę gminy do określania w drodze uchwały trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Id: MOGLZ-XUUYA-RKYOK-YJKSC-OJVID. Przyjety

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Stanin z dnia 30 marca 2011 r. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Staninie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt Gminy Stanin powołuje w drodze zarządzenia na dwuletnią kadencję spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje: 1) Przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie; 2) Przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staninie; 3) Przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjów z terenu Gminy Stanin; 4) Przedstawiciela placówki ochrony zdrowia; 5) Przedstawiciela Policji w Stoczku Łukowskim. 2. W skład Zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi. 3. Wójt zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 1 i 2 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 4. Przedstawiciele poszczególnych jednostek/ instytucji zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące jednostkami/instytucjami. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stanin, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu. 5. Zarządzenie Wójta o powołaniu Zespołu doręcza się osobom kierującym podmiotami, z których powołani zostali członkowie Zespołu oraz ogłasza się na stronie internetowej Gminy Stanin. 6. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie. 7. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt w terminie do 14 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2; 8. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy członkowie Zespołu składają przed Wójtem Gminy Stanin oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 3 ustawy. 9. Na pierwszym posiedzeniu członkowie zespołu wybierają ze swego składu: przewodniczącego Zespołu, zastępcę przewodniczącego, sekretarza Zespołu. 10. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: 1) przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu; 2) przewodniczący zostaje wybrany na okres 2 lat; 3) o wyborze przewodniczącego powiadomiony zostaje Wójt Gminy Stanin; 4) na zasadach określonych w podpunktach 1), 3) wybiera się zastępcę przewodniczącego zespołu wykonującego zadania przewodniczącego w czasie jego nieobecności oraz sekretarza zespołu; 5) przewodniczący (zastępca przewodniczącego) może zostać odwołany na podstawie: - uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków zespołu interdyscyplinarnego, - uzasadnionej pisemnej rezygnacji przewodniczącego; - uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Stanin. 6) odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu;

Id: MOGLZ-XUUYA-RKYOK-YJKSC-OJVID. Przyjety Strona 1

7) odwołanie przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego zgodnie z zapisami pkt. 10. 11. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu: 1) na jego pisemny uzasadniony wniosek; 2) na wniosek instytucji, która delegowała go do pracy w Zespole, 3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w zespole interdyscyplinarnym, 4) na wniosek przewodniczącego Zespołu w trybie właściwym dla jego powołania. 12. W przypadku odwołania lub zgonu członka Zespołu, w miejsce zwolnione Wójt Gminy powołuje innego członka Zespołu z tej samej instytucji/jednostki, po wskazaniu kandydatury przez osoby kierujące daną instytucją/jednostką. 13. Przewodniczący Zespołu inicjuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności: 1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu, o czym powiadamia drogą e-mailową, telefoniczną bądź pisemną członków Zespołu, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia; 2) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, 3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji, 4) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu. 14. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Staninie w godzinach pracy, w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. 15. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków. 16. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest obowiązkowe. 17. Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych. 18. Zespól interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, kierując się następującymi zasadami: - skład grupy roboczej określony przez Grupę może ulegać zmianie w zależności od potrzeb, - rozwiązanie grupy roboczej może nastąpić w momencie rozwiązania problemu lub na wniosek członków Grupy, - liderem grupy roboczej jest osoba wybrana spośród członków Grupy. 19. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku. 20. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy. 21. Zespół i grupy podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ściśle współpracując z innymi instytucjami/organizacjami zajmującymi się przemocą w rodzinie. 22. Praca Zespołu i Grup roboczych odbywa się według modelu: omówienie danego zagadnienia, rozdzielenie zadań do wykonania przez poszczególnych członków Zespołu i Grupy, monitoring wykonywanych zadań. 23. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte ustalenia. 24. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

Id: MOGLZ-XUUYA-RKYOK-YJKSC-OJVID. Przyjety

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

zamów dokument

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Serokomla.

 • uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 • uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Serokomla lub jednostkom jej podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.

 • uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 marca 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Serokomla w roku szkolnym 2011/2012.

 • uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Piaski.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.