Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/57/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 81 pozycja: 1589
Hasła:okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR X/57/11 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zmianami ) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczego Nr 2 i 3 utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański uchwałą nr XXVIII/205/02 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, poprzez dopisanie numeracji porządkowej budynków położonych przy ulicy 9 Maja w następujący sposób: 1) Okręg Nr 2 - 9 Maja nr 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F. 2) Okręg Nr 3 - 9 Maja nr 1, 5, 7, 8, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 15, 16, 17, 19, 21, 23. § 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwały Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 14 czerwca 2011 r. Zalacznik1.doc zal 1zmian okregów wyborczych NB


Id: TJUPS-AWUIE-MGPDC-MSXLX-KDJCS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIV/332/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/203/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIV/331/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010r. zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2527

  uchwała nr XLII/509/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2737

  uchwała nr XL/420/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościana.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko.

 • uchwała nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/03 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozie

 • uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań NR VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań o statusie miejskim

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.