Logowanie

Tytuł:

porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-05-21
Organ wydający:Wojewoda Lubuski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1061
Hasła:porozumienia Wojewody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte w dniu 3 kwietnia 2012r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa, reprezentowaną przez Burmistrza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, działających na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta w Iłowej Nr 34/3/IV/99 z dnia 28 kwietnia 1999r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, zwanymi dalej ?Stronami? Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. Nr 31, poz. 206 ze zm.1)), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.2)), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.3)), Strony ustalają, co następuje. § 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina Iłowa przejmuje obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2012r., położonych na terenie gminy, a w szczególności: 1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych; 2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych; 3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków; 4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy; 5) prowadzenie ?Ksiąg pochowanych? oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymywanych z Zarządu Głównego PCK. 2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 5.000zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). § 2. Przyznane środki finansowe przekazane zostaną w całości na konto Urzędu Miejskiego w Iłowej przez Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. § 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środkami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej dotacji prac określonych w planach rzeczowych w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2012r.


1)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529 i Nr 163, poz. 981 oraz Nr 185, poz. 1092). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281. 3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959r. Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1061

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację zadań objętych niniejszym porozumieniem, nie wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewody, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 3. W terminie do dnia 30 września 2012r., Gmina wstępnie określi planowane zadania rzeczowe oraz potrzeby finansowe na 2013r. § 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych Gmina zobowiązuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2012r. 2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów, wynikających z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, zlecenia, rachunki i faktury, kserokopie dowodów zapłaty oraz protokoły odbioru prac, potwierdzone za zgodność z oryginałem. 3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finansowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić może o nieprzyznaniu w roku 2013 funduszy na cel określony w ust. 1 § 1. § 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości dotacji przyznanej Gminie może nastąpić w przypadku: 1) przeznaczenia przyznanych środków dotacji na inne cele niż utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego określonych w art. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych; 2) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i związanego z tym częściowego zmniejszenia potrzeb dotacji. § 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów grobownictwa wojennego związane z wprowadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie nowych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtórny pochówek szczątków ludzkich w grobach wojennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) należy uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego. 2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może być wydana po przedłożeniu: 1) ustalonego zakresu prac remontowych z określeniem obiektu, którego te prace dotyczą, 2) projektu obiektu; 3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską; 4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego; 5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla każdego obiektu. § 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i grobów wojennych; 2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykonania zadań. § 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy czym rozliczenie finansowe dokonane przez Gminę obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania porozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawartych w § 4 ust. 2 i 3. 2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1061

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. § 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Stron. z up. Wojewody Lubuskiego Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo Burmistrz Adam Gliniak Skarbnik Gminy Ewa Pasternak -Jerz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.2499

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Kałuszyn obowiązku utrzymania grobów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Kałuszyn

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Burmistrza Bełżyc; Wojewody Lubelskiego z dnia 21 października 2010r. do porozumienia nr 130 z dnia 19 maja 2010r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Burmistrzem Bełżyc w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.93.1609

  porozumienie nr G.7090/03/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte z Gminą Mszczonów

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zamów dokument

Porady prawne

 • Zwrot opłaty za utrzymanie grobu

  Dwa miesiące temu uiściłem opłatę na kolejne 20 lat za miejsce pod grobem rodziców moich znajomych, którzy przebywają na stałe za granicą. W międzyczasie jednak (...)

 • Cmentarze komunalne

  Czy zarządca cmentarza komunalnego ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek który uległ uszkodzeniu na skutek spadających gałęzi. Czy też jestem (...)

 • Warunki budowy grobowca

  Czy istnieje ustawa regulująca warunki budowy grobowca: np. grubość ścian, szerokość, teren?

 • Środki wychowania i utrzymania - alimentacja

  Co oznaczają środki wychowania, środki utrzymania na tle przepisów dot. alimentacji?

 • Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

  Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.118.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2012r.

 • porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • porozumienie Miasta Zielona Góra w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.