Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV-107/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-38/2003 Rady Gminy Urzędów z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia i ogłoszenia Statutu Gminy Urzędów (Dz.U. z 2003 r. Nr 46, poz. 1353 z póżn. zm)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-03-12
Organ wydający:Rada Gminy Urzędów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1163
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Lublin, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 1163

w sprawie zmiany uchwały Nr V-38/2003 Rady Gminy Urzędów z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia i ogłoszenia Statutu Gminy Urzędów (Dz.U. z 2003 r. Nr 46, poz. 1353 z póżn. zm) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Urzędów ? uchwała Rady Gminy Urzędów z dnia 28 lutego 2003 Nr V ? 38/2003 wraz ze zmianami - uchwałą Nr XV -111/2004 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 stycznia 2004 r. oraz uchwałą Nr XXIX ? 236/2009 Rady Gminy Urzędów z dnia 26 czerwca 2009 r. - otrzymuje następujące brzmienie: 1. Urząd Gminy Urzędów ul. Rynek 26, 23 ? 250 Urzędów 2. Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie ul. Bł. Dzikowskiego 1, 23 ? 250 Urzędów 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie ul. Bł. Dzikowskiego 1, 23 ? 250 Urzędów 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie ul. Dr A. Hevelke 2, 23 ? 250 Urzędów 5. Zespół Obsługi Szkół ul. Wodna 24, 23 ? 250 Urzędów 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wł. Jagiełły w Urzędowie ul. Wodna 24, 23 ? 250 Urzędów 7. Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii 23 ? 250 Urzędów 8. Szkoła Podstawowa w Moniakach 23 ? 250 Urzędów 9. Szkoła Podstawowa w Leszczynie 23 ? 250 Urzędów 10. Zespół Szkół w Skorczycach 23 ? 250 Urzędów 11. Przedszkole Publiczne w Urzędowie ul. Wodna 34, 23 ? 250 Urzędów 12. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Wodna 76, 23 ? 250 Urzędów § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urzędów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 1163 ?

Przewodniczący Rady Gminy Urzędów Marek Przywara
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX-290/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Urzędów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI-48/2011 Rady Gminy Urzędów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Urzędów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV-326/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 15 października 2010r. w sprawie nadania nazwy nowoutworzonej ulicy w miejscowości Urzędów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II-16/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Urzędów z dnia 10 listopada (Nr XLV ? 332/2010) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII-316/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV ? 210/2009 Rady Gminy Urzędów z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw obowiązującego na terenie Gminy Urzędów.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/67/2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-BP-II.4131.53.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 marca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/83/12 Rady Gminy Terespol z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany siedziby władz Gminy Terespol oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, w części obejmującej tytuł uchwały w brzmieniu: ?przystąpienia do procedury zmiany siedziby władz Gminy Terespol oraz?, zapis § 1, § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 oraz § 3 uchwały.

 • uchwała nr XIII/ 83 /12 Rady Gminy Terespol z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany siedziby władz Gminy Terespol oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

 • uchwała nr XIII/98/2012 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr X/85/2011 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego rozkładu dyżurów oraz godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opolskiego w roku 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.