Logowanie

Tytuł:

porozumienie nr 1 Wójta Gminy Łuków z dnia 15 listopada 2011r. w przedmiocie realizacji dowożenia uczniów ze wsi Stare Okniny z terenu Gminy Wiśniew do Zespołu Oświatowego w Radomyśli, przez Gminę Łuków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-03-20
Organ wydający:Wójt Gminy Łuków
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1239
Hasła:porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Lublin, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 1239

POROZUMIENIE NR 1 z dnia 15 listopada 2011 r.

w przedmiocie realizacji dowożenia uczniów ze wsi Stare Okniny z terenu Gminy Wiśniew do Zespołu Oświatowego w Radomyśli, przez Gminę Łuków zawarte w dniu 15 listopada 2011 r. pomiędzy: Gminą Wiśniew reprezentowaną przez: Wójta ? Krzysztofa Kryszczuka zwaną dalej ?Gminą Wiśniew? i Gminą Łuków reprezentowaną przez: Wójta ? Mariusza Osiaka zwaną dalej ?Gminą Łuków? W celu zapewnienia dowożenia uczniów z terenu Gminy Wiśniew, zamieszkałych w Starych Okninach, uczęszczających do Zespołu Oświatowego w Radomyśli strony porozumienia ustalają, co następuje: § 1. Gmina Wiśniew przekazuje Gminie Łuków zadania własne w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych w Starych Okninach, uczęszczających do Zespołu Oświatowego w Radomyśli, a Gmina Łuków zadania te przejmuje. § 2. 1. Gmina Łuków zobowiązuje się do dowożenia uczniów, polegającego na wykonywaniu 1 kursu dziennie na trasie Stare Okniny ? Zespół Oświatowy w Radomyśli na zajęcia szkolne rozpoczynające się o godzinie 8:00, autobusem będącym w dyspozycji Gminy Łuków, według rozkładu jazdy ustalonego z dyrektorem Zespołu Oświatowego w Radomyśli. 2. Usługa wymieniona w pkt 1 nie będzie realizowana w okresie ferii zimowych obowiązujących w szkołach na terenie Gminy Łuków oraz w przypadkach, gdy droga na ustalonej trasie dowozu, będzie nieprzejezdna np. z powodu jej nieodśnieżenia. § 3. 1. Za wykonanie określonego w § 2, pkt 1 przedmiotu porozumienia, Gmina Wiśniew zobowiązuje się płacić Gminie Łuków wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto za jeden dzień dowozu. 2. Należność za wykonanie przedmiotu porozumienia będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Gminy Łuków, w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownej noty. 3. Noty obciążeniowe będą wystawiane w okresach miesięcznych. § 4. Strony podpisują porozumienie w oparciu o akceptujące je uchwały Rad obu samorządów. § 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. § 6. Zmiany porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. § 7. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. § 8. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. § 9. W przypadku sporów na tle porozumienia, sądem właściwym będzie sąd siedziby Gminy Łuków. § 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 1239 ?

§ 11. Porozumienie i mazowieckiego.

podlega

ogłoszeniu

w dziennikach

urzędowych

województwa

lubelskiego

Wójt Gminy Łuków Mariusz Osiak

Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Wójta Gminy Łuków z dnia 2 lutego 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 2 Rady Gminy Łuków z dnia 14 grudnia 2011r. w przedmiocie realizacji dowożenia uczniów ze wsi Januszówka z terenu Gminy Zbuczyn do Szkoły Podstawowej w Dziewulach oraz odwozu dzieci z Szkoły Podstawowej w Dziewulach do wsi Smolanka, przez Gminę Łuków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/194/09 Rady Gminy Łuków z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łuków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/337/2010 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Łuków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXV/126/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutów osiedli na terenie Miasta Dęblin.

 • uchwała nr XVIII/201/12 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Puławy

 • uchwała nr XVIII/199/12 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

 • uchwała nr XVIII/198/12 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

 • uchwała nr XVIII/197/12 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.