Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVI/258/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-06-26
Organ wydający:Sejmik Województwa Lubuskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1255
Hasła:aglomeracja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:47

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 czerwca 2012 r. Anna Zacharia; LUW Poz. 1255

UCHWAŁA NR XXVI/258/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej Nowogród Bobrzański uchwala się co następuje: § 1. Wyznacza się aglomerację Nowogród Bobrzański o równoważnej liczbie mieszkańców 6 289 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Nowogród Bobrzański, gmina Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, której obszar obejmuje: 1) miasto Nowogród Bobrzański 2) Zakład Karny w Krzywańcu § 2. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc rozporządzenie Nr 57/2005 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Sejmiku Tomasz Możejko

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1255

Załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego Obszar i granice aglomeracji Nowogród Bobrzański Mapa w skali 1:25 000. Oznaczenie zgodne z legendą na mapie. Granica aglomeracji Nowogród Bobrzański przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1255
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/299/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1614

  uchwała nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/318/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały o ustalenie opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/353/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/284/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja nr OSZ-4110-11(7)/2012/620/TW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca 2012r. o decyzji Nr WCC/154-ZTO-A/620/W/OSZ/2012/TW

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.209.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2012r.

 • uchwała nr XX/140/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Lubskiego Domu Kultury

 • uchwała nr XX/141/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko im. L. Kruczkowskiego

 • uchwała nr XVII/130/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Zawodowego w Świebodzinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.