Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Santok z dnia 24 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Santok
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1432
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:04

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) Rada Gminy Santok uchwala co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Santok Nr XIII/59/07 z dnia 14 lipca 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Janczewo oraz po stwierdzeniu jej zgodności z zapisami ? Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok ?uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej ?planem?. 2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono na rysunkach planu w skali 1:2000. 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1, w skali 1:2000, 2) wyrys ze ?studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok? stanowiący załącznik nr 2, 3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3, 4) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji i finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - stanowiące załącznik nr 4. 4. Niniejsza uchwala jest zgodna z uchwałami: 1) Nr VII/58/1999 Rady Gminy Santok z dnia 28.04.1999 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok dotyczący obszaru w granicach planu, 2) Nr XX/166/2000 Rady Gminy Santok z dnia 22.12.2000 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok dotyczący obszaru w granicach planu, 3) Nr III/22/2002 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2002 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok dotyczący obszaru w granicach planu, 4) Nr XXVII/180/2005 Rady Gminy Santok z dnia 17.03.2005 r., w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok, 5) Nr XLVI/290/06 Rady Gminy Santok z dnia 19.10.2006 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenów dotyczący obszaru w granicach planu,


Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1432

6) Nr XXXIV/192/09 Rady Gminy Santok z dnia 19.03.2009 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok dotyczący obszaru w granicach planu, 7) Nr LIV/301/2010 Rady Gminy Santok z dnia 30.06.2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok dotyczący obszaru w granicach planu, 5. Przedmiotem planu jest przeznaczenie i ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie geodezyjnym Janczewo. § 2. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale ? oznaczają: 1) Przepisy szczególne ? należy rozumieć przepisy aktualne w momencie podjęcia niniejszej uchwały: przepisy prawne ustaw z aktami wykonawczymi, normy branżowe, oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 2) Rysunek planu ? należy przez to rozumieć graficzny zapis planu stanowiący załącznik numer: ?1?; 3) Granica planu ? linia ograniczająca obszar planu - to granica w obrębie miejscowości Janczewo z wykluczeniem terenów objętych obowiązującymi planami miejscowymi zatwierdzonymi po 1 stycznia 1995 r.; 4) teren jednostki planu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w rysunku planu według załącznika nr 1 w skali 1:2000 liniami rozgraniczającymi, oznaczony kolejnym numerem porządkowym i symbolem urbanistycznym; 5) pas drogowy ? należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt, wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane: droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą; 6) urządzenia techniczne - należy przez to rozumieć urządzenia związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne; 7) strefa techniczna - należy przez to rozumieć pas terenu wzdłuż sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w którym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu określone w ustaleniach planu i przepisach odrębnych; 8) ład przestrzenny -należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość, oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno ? gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno estetyczne; 9) przeznaczenie terenu - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi w sposób określony symbolem planu i ustaleniami planu; 10) nieprzekraczalna linii zabudowy - należy przez to rozumieć linie, której nie można przekraczać przy lokalizacji budynków; 11) tymczasowy sposób zagospodarowania, urządzenia lub użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dotychczasowe użytkowanie terenu do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym planem; 12) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normatywne oraz przekraczające granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny; 13) usługach - należy przez to rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą ludności nie powodującą powstawania ścieków technologicznych oraz odpadów niebezpiecznych, z wykluczeniem usług powodujących uciążliwości wykraczające poza granice terenu przeznaczonego na te cele; 14) towarzyszące obiekty - obiekty budowlane o funkcji związanej z przeznaczeniem podstawowym lub niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, przy czym ich powierzchnia zabudowy nie może być większa niż powierzchnia zabudowy obiektów o funkcji podstawowej na danym terenie; 15) zespół zabudowy jednorodzinnej ?budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1432

16) działka budowlana ? rozumie się przez to nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych; 17) teren biologicznie czynny ? należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów oraz wodę powierzchniową w formie zbiorników na tym terenie; 18) obszar górniczy ? należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją; 19) teren górniczy ? należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego; 20) pas ochronny ? należy przez to rozumieć pas terenu, w granicach którego ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr; 21) uciążliwości dla środowiska ? należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany, utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami; 2.


Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 i 3 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - obejmuje: 1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) Zasady kształtowania i ochrony ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 3) Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego i zabytków; 4) Zasady i warunki podziału nieruchomości; 5) Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ; 7) Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) przeznaczenia poszczególnych terenów oznaczone kolejnym numerem porządkowym i odpowiednim symbolem urbanistycznym; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy ? opisane w rozdziale 7 szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych symboli urbanistycznych; 5) strefy ochrony konserwatorskiej; 6) obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej; 7) strefy ochrony i stanowiska archeologiczne 2. Pozostałe oznaczenia przedstawione na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 mają charakter informacyjny. Rozdział 2. Ustalenia ogólne § 4. Ogólne zasady zagospodarowania terenów.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?4?

Poz. 1432

1. Ustala się symbol urbanistyczny i następujące przeznaczenie terenów: 1) MN - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej; 2) MU - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługami; 3) MN,U - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z prawem lokalizacji wolnostojących usług; 4) M/UR - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemiosła i drobnej wytwórczości rzemieślniczej, drobnego przemysłu, składów w tym handlu hurtowego; 5) US,ZP - tereny sportu i rekreacji; 6) U - tereny zabudowy usługowej; 7) UK - tereny zabudowy usług kultury ; 8) UO - tereny zabudowy usług oświaty; 9) ZP - tereny zieleni parkowej; 10) ZI ? tereny zieleni izolacyjnej; 11) ZC ? tereny cmentarza czynnego; 12) RP - tereny upraw polowych; 13) RŁ - tereny upraw łąkarskich; 14) WO - tereny wód otwartych; 15) PP,PE - tereny przemysłu, powierzchniowej eksploatacji kruszyw ; 16) PS - tereny magazynów i składów ; 17) EE - tereny stacji transformatorowych; 18) KK - tereny obsługi kolei/teren zamknięty poza obszarem planu/ 19) TD-KZ ? tereny dróg - komunikacji zbiorczej; 20) TD-KL ? tereny dróg - komunikacji lokalnej; 21) TD-KD ? tereny dróg - komunikacji dojazdowej; 22) TD-KW ? tereny dróg - komunikacji wewnętrznej; 23) Uw - tereny ujęcia wody pitnej; 2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące funkcje stanowiące o ich przeznaczeniu: . 1) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej "MN" , obejmują zabudowę istniejącą i projektowaną o funkcji mieszkaniowej, usług wbudowanych w bryłę budynku o maksymalnej wielkości do 30 % powierzchni budynku mieszkalnego, 2) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami "MU" , obejmują zabudowę istniejącą i projektowaną o funkcji mieszkaniowej z lokalizacją usług, 3) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami "MN,U" , obejmują zabudowę o funkcji mieszkalnej, z prawem lokalizacji wolnostojących usług, 4) tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemieślniczymi i drobnej wytwórczości - "M/UR" , obejmują zabudowę istniejącą i projektowaną o funkcji mieszkaniowej przedsiębiorców i ich zakładów, w tym produkcyjnych, składowych - z zapleczem techniczno-gospodarczym oraz usług związanych z obsługą motoryzacji, 5) teren sportu i rekreacji "US,ZP" obejmuje zabudowę o funkcji rekreacyjnej: boiska, korty tenisowe, basen, hale sportowe itp., z dopuszczeniem lokalizacji: usług, urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb, 6) tereny zabudowy usługowej "U" , obejmują zabudowę o funkcji usługowej maksymalnie do 1000 m2, 7) tereny zabudowy usługowej "UK" , obejmują zabudowę o funkcji usługowej kultury - obiekty sakralne,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?5?

Poz. 1432

8) tereny zabudowy usługowej "UO" , obejmują zabudowę o funkcji usługowej oświaty - szkoły, biblioteki, przedszkola - z zapleczem techniczno-gospodarczym, 9) tereny zieleni parkowej "ZP" obejmują obszary przeznaczone na zieleń urządzoną z dopuszczeniem realizacji urządzeń sportowych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, parkingów i dróg dojazdowych, 10) tereny zieleni izolacyjnej "ZI" obejmują obszary przeznaczone na zieleń urządzoną w strefach izolacyjnych z dopuszczeniem realizacji infrastruktury technicznej, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, parkingów i dróg dojazdowych, 11) tereny cmentarza "ZC" obejmują obszary przeznaczone na zieleń urządzoną w strefie cmentarza z dopuszczeniem realizacji podziemnej infrastruktury technicznej, ciągów pieszych, parkingów, 12) tereny upraw polowych "RP" z dopuszczeniem lokalizacji siedlisk gospodarstw rolnych związanych z tym terenem lub rolniczych obiektów technologicznych (np.


obory, obiekty inwentarskie, stodoły, zbiorniki wody itp.), urządzeń infrastruktury technicznej, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i gospodarczych dróg dojazdowych, 13) tereny upraw łąkarskich "RŁ" - obejmują uprawne tereny zielone, 14) tereny " PP,PE" - przemysłu, powierzchniowej eksploatacji kruszyw dopuszczone lokalizacje obiektów kubaturowych zaplecza technicznego, technologicznego, urządzeń infrastruktury technicznej i gospodarczych dróg dojazdowych, 15) tereny " PS" - magazynów i składów dopuszczone lokalizacje obiektów kubaturowych zaplecza technicznego i technologicznego, urządzeń infrastruktury technicznej i gospodarczych dróg dojazdowych, 16) tereny wód otwartych "WO" obejmują obszary przeznaczone na wody powierzchniowe śródlądowe z dopuszczeniem realizacji pomostów, przystani wodnych, 17) tereny "EE" - obejmują zabudowę trafostacjami z dopuszczeniem lokalizacji obiektów kubaturowych zaplecza technicznego, technologicznego, urządzeń infrastruktury technicznej oraz gospodarczych dróg dojazdowych, 18) tereny " TD-KZ? -dróg komunikacji zbiorczej: obejmują trasy planowanych dróg zbiorczych o szerokości w liniach rozgraniczenia według stanu istniejącego z dopuszczeniem korekty tych linii wynikających z projektów technicznych rozbudowy i przebudowy dróg. Ustala się nieprzekraczalne linie nowej zabudowy kubaturowej w odległości min. 18 m od osi tej drogi, 19) tereny "TD-KL? - dróg komunikacji lokalnej: obejmują trasy planowanych dróg lokalnych o szerokości w liniach rozgraniczenia według stanu istniejącego z dopuszczeniem korekty tych linii wynikających z projektów technicznych rozbudowy i przebudowy dróg. Ustala się nieprzekraczalne linie nowej zabudowy kubaturowej w odległości min. 12 m od osi tej drogi, 20) tereny " TD-KD? -dróg komunikacji dojazdowej: obejmują trasy planowanych dróg dojazdowych o szerokości w liniach rozgraniczenia pasa drogowego minimum 10 m. Ze względu na konieczność docelowej regulacji geodezyjnej pasa drogi dojazdowej ustala się nieprzekraczalne linie nowej zabudowy kubaturowej w odległości min. 10 m od osi tej drogi, 21) tereny " TD-KW? - dróg komunikacji wewnętrznej: obejmują trasy planowanych dróg dojazdowych o szerokości w liniach rozgraniczenia pasa drogowego minimum 9,0 m. Ze wzg. na konieczność docelowej regulacji geodezyjnej pasa drogi dojazdowej ustala się nieprzekraczalne linie nowej zabudowy kubaturowej w odległości min. 9 m od osi tej drogi, 22) tereny "Uw" - obejmują lokalizację obiektów ujęcia wody , zaplecza technicznego, technologicznego, urządzeń infrastruktury technicznej oraz gospodarczych dróg dojazdowych. Rozdział 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 5. Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez: 1) zachowanie linii zabudowy oraz realizacje nowej zabudowy poprzez nawiązanie do charakteru zabudowy sąsiedniej,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?6?

Poz. 1432

2) zastosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych typu: szkło, drewno, ceramika, kamień, tynk, aluminium, dachówka, łupek, 3) stosowanie dachów w kolorach naturalnych: czerwieni, brązów, grafitu, 4) ochronę istniejącego zadrzewienia i wskazanie do uzupełnień zgodnie z zapisami niniejszej uchwały, 5) zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów tymczasowych oraz obiektów usługowych poza terenami przeznaczonymi na lokalizacje usług, 6) dopuszcza się lokalizacje obiektów towarzyszących funkcji podstawowej pod warunkiem zachowania ustaleń przypisanych dla danego terenu z zachowaniem min. 51 % funkcji podstawowej na terenie projektowanej działki, 7) Zakazuje się na terenach oznaczonych symbolami ?MN?, ? MU? , ? MN, U?, ?M/UR?, ?UO?, ?RP?, ?RŁ?, ?PP,PE?, ?PS? budowę wolnostojących obiektów bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, 8) uciążliwość przedsiębiorstw, warsztatów i zakładów rzemieślniczych zlokalizowanych na obszarze planu winna się ograniczyć do granic terenu lokalizacji tej funkcji, 9) ograniczenie uciążliwości do granic terenu nie dotyczy lokalizacji funkcji w zakresie sieci i usług telekomunikacyjnych, 10) dopuszcza się przebieg napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, 11) dopuszcza się przebieg napowietrznej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych w §13.6.2. 12) dopuszcza się korekty linii rozgraniczających istniejących dróg wynikających z projektów przebudowy, rozbudowy dróg, 13) zakazuje się stosowania od strony dróg, placów i miejsc publicznych betonowych ogrodzeń oraz pełnych ogrodzeń o wysokości powyżej 1,2 m, 14) dopuszcza się poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pod warunkiem uzyskania prawa do dysponowania terenem przez koncesariusza, 15) dopuszcza się eksploatację powierzchniową złóż kruszyw naturalnych na udokumentowanym obszarze pod warunkiem uzyskania prawa do dysponowania terenem przez koncesariusza, 16) przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci na warunkach określonych w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci, 17) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów, z dopuszczeniem wydzielenia działek pod urządzenia związane z infrastrukturą techniczną pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej, 18) realizacja inwestycji wymaga zapewnienia dróg pożarowych wynikających z przepisów odrębnych.

Rozdział 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego § 6. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się co następuje: 1) należy rozpoznać warunki geologiczne terenu i zastosować rozwiązania techniczne wykluczające migrację zanieczyszczeń do podłoża i wtórnie do wód powierzchniowych lub podziemnych, 2) docelowe odprowadzenie ścieków zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Gorzowie Wielkopolskim, 3) wywożenie wszystkich odpadów stałych do zakładu utylizacji z preferencją ich segregacji, 4) ochrona wód wymaga ograniczenia zrzutów zanieczyszczeń, szczególnie substancji biogennych, organicznych toksycznych, do gruntu i wód powierzchniowych, w tym zakazuje się na obszarze planu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: 1RP, 3MN,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?7?

Poz. 1432

4PP,PE,ZI, 5MN, 6RP, 7RP,8MN, 9MN, 10RP, 11RP, 12RP, 13MN, 15MN, 16RP, 17RP, 18RP, 19M/UR, 20M/UR, 22MN, 24MN, 27MN, 36RP, 38MU, 39MN, 5) zakaz trwałej zmiany konfiguracji terenu bez zgody Wójta gminy ? zmiany powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych należy doprowadzić do stanu pierwotnego, 6) zakaz zasypywania rowów melioracyjnych, 7) zakaz lokalizacji obiektów powodujących pogorszenie warunków środowiskowych i poziomu hałasu w stosunku do zabudowy mieszkaniowej, 8) na terenach bezpośredniego zagrożenia powodziowego zabrania się: a) lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, b) wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, c) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk, d) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, a także utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą. 9) w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej ?Siedlice? dla m. Gorzowa Wlkp. zabrania się: a) składowania i przechowywania odpadów promieniotwórczych, b) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych, c) lokalizowania oczyszczalni ścieków, d) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, e) lokalizowania cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych, f) składowania środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach, g) budowy autostrad, dróg publicznych i torów kolejowych, h) lokalizowania nowych ujęć wody, poza służącymi zwykłemu korzystaniu z wód, i) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, j) wprowadza się inne ograniczenia wynikające z pośredniej ochrony ujęcia wody, w tym urządzania parkingów, obozowisk i kąpielisk oraz lokalizowania budownictwa turystycznego bez wyposażenia ich w system gromadzenia lub oczyszczania ścieków, wydobywania kopalin, które wymagają zasięgnięcia opinii właściciela ujęcia, § 7. Ze względu na ochronę środowiska przyrodniczego ustala się: 1. Obowiązuje ochrona prawna następujących obszarów przyrodniczych: Obszar Chronionego Krajobrazu (?4-Doliny Warty i Dolnej Noteci?) położony na wschód od granic Gorzowa Wielkopolskiego do ostatnich zabudowań wsi Santok- oraz obszar Natura 2000 ?Dolina Dolnej Noteci PLB 080002? :obszar przyległy od ujścia Noteci do Warty, wraz z samym ujściem i dolnym fragmentem Noteci. Zasady gospodarowania na Obszarze Chronionego Krajobrazu określa rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu , a w szczególności: 1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; 3) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych aż do ich naturalnego rozkładu;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?8?

Poz. 1432

4) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych i śródpolnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; 5) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia; 6) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów ; 7) wykorzystanie lasów do celów rekreacyjno - krajobrazowych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno - przyrodnicze wyposażone w elementy struktury turystyczno - edukacyjnej; 8) przeciwdziałanie sukcesji zarastających łąk i pastwisk, torfowisk poprzez wypas, a także mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych; 9) maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne; 10) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych zgodnie z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny; 11) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi; 12) ochrona zieleni wiejskiej oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego przez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych; 13) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej; 14) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywację terenów powyrobiskowych; 15) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych do pojemności ich siedlisk; 2.

uciążliwości i szkodliwości wywołane przez działalności związane z przeznaczeniem obszarów, w zakresie emisji zanieczyszczeń: wód i powietrza, związków złowonnych, hałasu i wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi i środowiska w tym powstawania odpadów, wymagają stosowania urządzeń mających na celu eliminowane lub ograniczone uciążliwości oraz zachowania parametrów określonych w przepisach odrębnych dostosowanych do ochrony zabudowy mieszkaniowej położonej na terenach sąsiednich, 3. zakazuje się odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bytowych, komunalnych przemysłowych do gruntu i cieków wodnych oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozdział 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej § 8. Ustala się zasady ochrony dóbr kultury: 1. Zasady ochrony stanowisk archeologicznych znajdujących się w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa W III obejmuje strefy ochrony stanowisk ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej, obowiązuje: 1) Współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych; 2) Przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych w obrębie strefy ochrony stanowisk archeologicznych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków ; 2. Na pozostałym terenie poza zasięgiem strefy ochrony stanowisk archeologicznych w razie ujawnienia podczas prac budowlanych i ziemnych, przedmiotu, który posiada cechy przedmiotu zabytku archeologicznego należy powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jednocześnie zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty do czasu wydania przez Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń, stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 3. Na obszarze objętym planem ustanawia się strefy ochrony konserwatorskiej:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?9?

Poz. 1432

1) Strefa ?A? ścisłej ochrony konserwatorskiej parceli kościelnej (kościół wraz z terenem parceli kościelnej, kościół zakwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków). Ochronie podlega: a) Substancja budowlana i forma architektoniczna kościoła we wszystkich elementach (wysokość, forma dachu, kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarka, materiał budowlany); b) Obowiązuje trwałe zachowanie formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu; c) Wszelkie zmiany w obiekcie zabytkowym i jego otoczeniu wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2) Strefa ?B? ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi owalnicowej wraz dawnym dziedzińcem folwarcznym w granicach jak na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 . Zachowaniu podlega: a) Przebieg i przekroje ulic, placów wraz z ich nawierzchniami oryginalnymi; b) Historyczna forma zabudowy; c) Historyczne linie zabudowy i jej rozplanowanie ? usytuowanie budynku mieszkalnego; d) Ceramiczne pokrycie dachów w kolorze ceglastym oraz historyczną kolorystkę: elementy ciesielskie w kolorze czarnym, ściany białe [bielone wapnem]; e) Obowiązuje: zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja zasadniczych w/w elementów zagospodarowania, usunięcie lub przebudowa obiektów kolidujących z historycznym układem i lokalną architekturą, dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej i architektury dominującej w miejscowości; uzgadnianie wszelkich działań na podstawie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 3) Strefę ?K? ? ochrony ekspozycji wg rysunku planu. Obowiązują: a) Historyczne gabaryty zabudowy, b) Skośne dachy o ceglastym pokryciu ceramicznym, c) Jasna pastelowa lub piaskowa kolorystyka ? zakaz stosowania kolorów jaskrawych! d) Wysokie standardy wykończeniowe planowanej zabudowy. Rozdział 6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych § 9. 1. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią: 1) tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku symbolem - "UO" ; 2) tereny usług kultu religijnego, oznaczone na rysunku symbolem - "UK" ; 3) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku symbolem- "US, ZP" , 4) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku symbolem ? ?ZP"; 5) tereny cmentarza czynnego oznaczone na rysunku symbolem ? ?ZC" ; 6) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku symbolem "TD-KZ", "TD-KL", "TD-KD",?TDKW ?, 7) teren ujęcia wody, oznaczony na rysunku symbolem - "Uw" 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 6. dopuszcza się realizacje chodników, ścieżek rowerowych oraz elementów małej architektury o ile nie koliduje to z użytkowaniem drogi. 3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu, obowiązek zapewnienia dostępności terenów i obiektów osobom niepełnosprawnym - przejścia piesze należy projektować w poziomie jezdni, z różnicami poziomów niwelowanymi pochylniami.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 10 ?

Poz. 1432

Rozdział 7. Ustalenia szczegółowe parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu § 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "MN", [3MN, 5MN, 8MN, 9MN, 13MN, 15MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 34MN, 39MN, 45MN, 61MN, 62MN, 65MN, 66MN, 71MN, 72MN, 77MN, 82 MN; 92MN; 93MN; 94MN;95MN ,96 MN, 105MN,106MN, 107MN] dla których: 1) ustala się : a) rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza, b) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów, oznaczone rysunku planu załącznik nr 1- w odległości od linii osi ulic: TD-KZ min.: 18 m; TD-KL min.: 12 m; TD-KD min.: 10 m; TD-KW min.: 9 m; c) zasady nowych podziałów geodezyjnych zgodnie z zapisem rozdziału 8, d) dojazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 o symbolu urbanistycznym "TD-KL" , "TD-KD" "TD-KW", e) maksymalna wysokość obiektów ? dwie kondygnacje nadziemne o wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu kalenicy nie większej niż 10,5 m (w przypadku nachylenia terenu działki - wysokości należy mierzyć od poziomu terenu w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest najwyższy), f) dachy strome o nachyleniu połaci 25° - 45°, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym, o głównej kalenicy równoległej do sąsiadującej z działką drogi (dopuszczalna odchyłka od kierunku drogi do 20°), g) powierzchnia zabudowana max do 30 % powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna min 50 % powierzchni działki, h) minimalna ilość miejsc postojowych na działce: 2, i) elementy infrastruktury technicznej zgodnie z zapisem § 13.ust.1 - 9, 2) dopuszcza się: a) realizacje garaży wbudowanych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, b) w granicach każdej działki w odległości nie mniejszej niż 10 m od jej frontu dopuszcza się lokalizację nie więcej niż 2 wolnostojących budynków towarzyszących (garaż, gospodarczy lub garażowogospodarczy) i łącznej powierzchni zabudowy tych budynków maksymalnie do 80 m2, o wysokości do dwóch kondygnacji oraz dachu o kącie nachylenia połaci w przedziale od 20° do 45° oraz pokryciu materiałem w kolorze tożsamym jak w przypadku budynku mieszkalnego; zakazuje się zmiany sposobu użytkowania tych budynków na funkcję mieszkaniową. c) lokalizacji usług w budynku mieszkalnym o powierzchni nie większej niż 30 % powierzchni zabudowy, d) realizację do 20 % powierzchni dachu w sposób inny niż określono w pkt.1.f. e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub rozbiórkę części lub całości obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, f) budowę obiektów malej architektury, oczek wodnych, basenów, itp, g) budowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę części lub całości instalacji sieciowych infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych realizacji funkcji podstawowej symbolu planu, h) dopuszcza się lokalizację na granicy dwóch sąsiednich działek budowlanych parterowych budynków garażowych - jako zblokowanych. 3) zakazuje się: a) lokalizacji stacji paliw b) prowadzenia naziemnych instalacji sieciowych infrastruktury technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 11 ?

Poz. 1432

4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały 6) zakazuje się budowę zespołu budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10 m pomiędzy tymi zespołami, 2. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu:załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem ?MN,U? [35MN,U; 79MN,U; 80MN,U; 91MN,U] , dla których: 1) ustala się: a) rodzaj zabudowy: wolnostojąca, szeregowa, bliźniacza; b) maksymalna ilość w zespole zabudowy: 5 budynków mieszkalnych; c) zasady nowych podziałów geodezyjnych zgodnie z zapisem rozdziału 8; d) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów, oznaczone rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 - w odległości od osi ulic: TD-KZ min.: 18 m; TD-KL min.: 12 m; TD-KD min.: 10 m; TD-KW min.: 9 m; e) maksymalna wysokość obiektów ? dwie kondygnacje nadziemne o maksymalnej wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu kalenicy nie wyższej niż 10,5 m (w przypadku nachylenia terenu działki wysokości należy mierzyć od poziomu terenu w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest najwyższy); f) dachy strome o nachyleniu połaci 25° - 45°, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym, o głównej kalenicy równoległej do sąsiadującej z działką drogi (z dopuszczalną odchyłką od kierunku do 20°); g) powierzchnia zabudowana max 30 % powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna min 50 % powierzchni działki; h) elementy infrastruktury technicznej zgodnie z zapisem § 13 ust.

1 ? 9; i) minimalna ilość miejsc postojowych na działce: 4. 2) dopuszcza się: a) realizacje garaży wbudowanych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych; b) w granicach każdej działki w odległości nie mniejszej niż 10 m od jej frontu dopuszcza się lokalizację nie więcej niż 2 wolnostojących budynków towarzyszących (garaż, gospodarczy lub garażowogospodarczy) i łącznej powierzchni zabudowy tych budynków maksymalnie do 80 m2, o wysokości do dwóch kondygnacji oraz dachu o kącie nachylenia połaci w przedziale od 20° do 45° oraz pokryciu materiałem w kolorze tożsamym jak w przypadku budynku mieszkalnego; zakazuje się zmiany sposobu użytkowania tych budynków na funkcję mieszkaniową; c) usług w budynku mieszkalnym o powierzchni nie większej niż 30 % powierzchni zabudowy, realizację do 20 % powierzchni dachu w sposób inny niż określono w pkt.1.f; d) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub rozbiórkę części lub całości obiektów istniejących, budowę nowych obiektów; e) budowę obiektów małej architektury, oczek wodnych, basenów; itp. f) budowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę części lub całości instalacji sieciowych infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych realizacji funkcji podstawowej symbolu planu; g) dopuszcza się lokalizację na granicy dwóch sąsiednich działek budowlanych parterowych budynków garażowych - jako zblokowanych. 3) zakazuje się: lokalizacji zabudowy o charakterze uciążliwym dla mieszkaniowej funkcji podstawowej prowadzenia naziemnych instalacji sieci infrastruktury technicznej, lokalizacji nośników reklamowych z wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 12 ?

Poz. 1432

4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały; 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały; 6) Zakazuje się budowę zespołu budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10 m pomiędzy tymi zespołami. 3. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami, oznaczone na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "MU", [14MU ; 28MU; 32MU; 33MU; 37MU; 38MU, 40MU; 41MU; 42MU; 43MU; 46MU; 50 MU; 51MU; 52MU; 53MU; 54MU; 55MU; 58MU, 59MU, 67MU, 70MU, 73MU, 75MU, 78MU, 98MU, 100MU] dla których: 1) ustala się: a) rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza, b) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów, oznaczone na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 - w odległości od osi ulic: TD-KZ min.: 18 m; TD-KL min.: 12 m; TD-KD min.: 10 m; TD-KW min.: 9,0 m; c) dojazd od strony ulic oznaczonych rysunku planu: załącznik nr1 w skali 1:2000 symbolem "TD-KD", "TD-KL", " TD-KW"; d) maksymalna wysokość obiektów - dwie kondygnacje nadziemne o maksymalnej wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu kalenicy nie wyższej niż 10 m (w przypadku nachylenia terenu działki wysokości należy mierzyć od poziomu terenu w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest najwyższy); e) dachy strome o nachyleniu połaci 25? - 45?, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym, o kalenicy równoległej do kierunku dróg dojazdowych (z dopuszczalną odchyłką od kierunku do 20?); f) powierzchnia zabudowana max 70 % powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna min 20 % powierzchni działki; g) minimalna ilość miejsc postojowych na działce: 2, a w przypadku lokalizacji usług minimum dodatkowo 2 miejsca; h) zasady nowych podziałów geodezyjnych zgodnie z zapisem rozdziału 8; 2) dopuszcza się: a) realizacje garaży wbudowanych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, b) realizacje usług, c) dopuszczeniem powierzchni usługowej od 30 % do 70 % powierzchni budynku mieszkalnego, d) w granicach każdej działki w odległości nie mniejszej niż 10 m od jej frontu dopuszcza się lokalizację nie więcej niż 2 wolnostojących budynków towarzyszących (garaż, gospodarczy lub garażowogospodarczy) i łącznej powierzchni zabudowy tych budynków maksymalnie do 80 m2, o wysokości do dwóch kondygnacji oraz dachu o kącie nachylenia połaci w przedziale od 20° do 45° oraz pokryciu materiałem w kolorze tożsamym jak w przypadku budynku mieszkalnego; zakazuje się zmiany sposobu użytkowania tych budynków na funkcję mieszkaniową. e) realizację do 20 % powierzchni dachu w sposób inny niż określono w pkt.1.e. f) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub rozbiórkę części lub całości obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, g) budowę obiektów malej architektury, oczek wodnych, basenów, itp. h) budowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę części lub całości instalacji sieciowych infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych realizacji funkcji podstawowej symbolu planu, i) usług wolnostojących o pow. zabudowy do 180 m2spełniających parametry pkt.1 ppkt. d, e, na wydzielonych działkach o pow. minimum 1000 m2, j) elementy infrastruktury technicznej zgodnie z zapisem § 13 ust.1 ? 9,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 13 ?

Poz. 1432

3) zakazuje się: a) lokalizacji stacji paliw, b) prowadzenia naziemnych instalacji sieci infrastruktury technicznej, 4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały, 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały, 4. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi o niskiej intensywności zabudowy, oznaczone na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem ",M/UR ", [19M/UR; 20 M/UR], dla których: 1) ustala się: a) rodzaj zabudowy: wolnostojąca; b) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 dla obiektów nowoprojektowanych od osi ulic: TD-KZ min.: 18 m; TD-KL min.: 12 m; TD-KD min.: 10 m; TD-KW min.: 9 m; c) dojazd od strony ulic oznaczonych rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000, - symbolu urbanistycznym "TD-KD",?TD-KW?; d) maksymalna wysokość obiektów ? dwie kondygnacje nadziemne o maksymalnej wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu kalenicy nie wyższej niż 10 m (w przypadku nachylenia terenu działki wysokości należy mierzyć od poziomu terenu w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest najwyższy); e) dachy strome o nachyleniu połaci 25°-45°, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym, o głównej kalenicy równoległej do sąsiadującej z działką drogi (z dopuszczalna odchyłka od kierunku do 20°); f) powierzchnia zabudowana max 40 % powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna min 40 % powierzchni działki; g) lokalizacja obiektów winna spełniać zapis § 5 pkt.8; h) zmianę ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania; i) zieleń towarzysząca obiektom budowlanym zgodnie z udziałem min. 30% gatunków zimozielonych; j) minimalna ilość miejsc postojowych na działce: 2, a w przypadku lokalizacji usług minimum dodatkowo 2 miejsca; k) zasady nowych podziałów geodezyjnych zgodnie z zapisem rozdziału 8; 2) dopuszcza się: a) możliwość realizacji zagospodarowania przestrzennego terenu jednostki w granicach wskazanych planem bez wtórnego podziału zgodnie z zamiarami inwestycyjnymi właściciela, b) realizacje garaży wbudowanych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, c) w granicach każdej działki w odległości nie mniejszej niż 10 m od jej frontu dopuszcza się lokalizację nie więcej niż 2 wolnostojących budynków towarzyszących (garaż, gospodarczy lub garażowogospodarczy) i łącznej powierzchni zabudowy tych budynków maksymalnie do 120 m2, o wysokości do dwóch kondygnacji oraz dachu o kącie nachylenia połaci w przedziale od 20° do 45° oraz pokryciu materiałem w kolorze tożsamym jak w przypadku budynku mieszkalnego; zakazuje się zmiany sposobu użytkowania tych budynków na funkcję mieszkaniową, d) realizacje do 20 % powierzchni dachu w sposób inny niż określono w pkt. 1.e, e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowe lub rozbiórkę części lub całości obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, f) budowę obiektów małej architektury, oczek wodnych, basenów, itp.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 14 ?

Poz. 1432

g) budowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę części lub całości instalacji sieciowych infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych realizacji funkcji podstawowej symbolu planu, h) usług wolnostojących o pow. zabudowy do 180 m2spełniających parametry pkt. 1 ppkt. d, e, na wydzielonych działkach o pow. minimum 1000 m2, i) elementy infrastruktury technicznej zgodnie z zapisem § 13 ust.1 ? 9, 3) zakazuje się: a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej; b) stosowania od strony terenów komunikacyjnych ogrodzeń pełnych, oraz wyższych niż 1,5 m; c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych z wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym; 4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały; 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 5. Wyznacza się tereny istniejących polowych upraw rolniczych, oznaczone na rysunku planu: na załączniku nr 1 symbolem "RP" , [1RP; 6RP; 7RP; 10RP; 11RP; 12RP; 16RP ; 17RP; 18RP; 21RP ; 29RP; 30RP; 36RP; 64RP; 76RP; 81RP; 83RŁ; 85RŁ; 88 RŁ; 89 RŁ] dla których: 1) ustala się : a) Zasady kształtowania zagospodarowania - utrzymanie efektywnej gospodarki rolnej, b) Utylizacja odpadów pożniwnych; - kompostowanie po segregacji, c) 100 % pokrycia terenu ? uprawami rolnymi, za wyjątkiem terenów o funkcji siedliska gospodarstwa rolnego, d) nakaz stosowania zieleni rodzimej dla kształtowania tzw. śródpolnych pasów ochronnych; e) maksymalna ochrona istniejącego zadrzewienia; f) zmianę ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji gospodarki polowej; g) dostępność z istniejących dróg lokalnych dojazdowych i wewnętrznych h) docelowe kablowanie sieci istniejących napowietrznych linii przesyłowych elektroenergetyki.

i) elementy infrastruktury technicznej zgodnie z zapisem § 13 ust.1 ? 9, j) parametry i gabaryty obiektów budowlanych zgodnie z § 10.4 d, e. k) zasady nowych podziałów geodezyjnych zgodnie z zapisem rozdziału 8; 2) dopuszcza się: a) przebiegi niezbędnej infrastruktury technicznej, b) nawadnianie z własnych lokalnych ujęć wody, c) dopuszcza się zalesianie upraw niskiej bonitacji (użytków klasy V i VI nieefektywnych gospodarczo) graniczących z istniejącymi kompleksami leśnymi, d) budowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę części lub całości instalacji sieciowych infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych realizacji funkcji podstawowej symbolu planu, e) budowę siedlisk gospodarstw rolnych związanych z tym terenem lub rolniczych obiektów technologicznych (np. obory, obiekty inwentarskie, stodoły, zbiorniki wody itp.), f) budowę dróg dojazdowych, podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i gospodarczych dróg dojazdowych, 3) Zakazuje się:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 15 ?

Poz. 1432

a) lokalizacji obiektów mieszkalnych nie związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym, 4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały 6. Wyznacza się tereny usług publicznych kultu religijnego - istniejący zabytkowy kościół rzymsko katolicki, oznaczony na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "44UK" , dla którego: 1) ustala się następują charakterystykę zagospodarowania terenu: a) zabudowa wolnostojąca, b) budynek o szachulcowej konstrukcji drewnianej, c) rozplanowanie zgodne ze ścisłymi liniami zabudowy wg rysunku planu wysokość do 25 m ? dominanta architektoniczna z dzwonnicą, d) dachy wielospadowe, strome, kryte dachówką ceramiczną o kącie nachylenia zgodnym z wymogami technologicznymi materiału pokrycia, e) działka niepodzielna ? całkowicie zabudowana (ca 90 %), f) wjazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "TD-KL", g) elementy infrastruktury technicznej zgodnie z zapisem § 13 ust. 1 ? 9, 2) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały, 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 7. Wyznacza się tereny usług publicznych ? teren istniejącej szkoły podstawowej, oznaczony na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "102UO" , dla której: 1) ustala się : a) budowę, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów oświatowych, b) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place, miejsca rekreacji i sportu; c) dojazd od strony ulic oznaczonych rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "TD-KL"; d) maksymalna wysokość obiektów ? trzy kondygnacje o wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu kalenicy nie większej niż 14 m (w przypadku nachylenia terenu działki - wysokości należy mierzyć od poziomu terenu w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest najwyższy); e) dachy strome o nachyleniu połaci 25° - 45°, kryte dachówką, o głównej kalenicy równoległej do sąsiadującej z działką drogi (z dopuszczalna odchyłka od kierunku do 20°); f) powierzchnia zabudowana max 65 % powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna min 25 % powierzchni działki; g) zmianę ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania; h) miejsca postojowe: minimum 4 miejsca; w przypadku lokalizacji usług minimum dodatkowo 6 miejsc; i) elementy infrastruktury technicznej zgodnie z zapisem § 13 ust. 1 ? 9, 2) dopuszcza się: a) zmianę sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem na funkcje towarzyszące oświatowe lub rekreacyjne, b) realizacje obiektów i urządzeń oświatowych lub rekreacyjnych w tym przeznaczonych do organizacji imprez masowych.; realizacje obiektów boisk, kortów tenisowych, hal sportowych, małej architektury, ogrodów zabaw dla dzieci, oczek wodnych, basenów, zbiorników wodnych, w tym retencyjnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 16 ?

Poz. 1432

c) realizacje obiektów usługowych, urządzeń infrastruktury technicznej, zabudowy i pensjonatowej (bursy), mieszkalnej ściśle związanej z prowadzona działalnością, 3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały,

oświatowej

8. Wyznacza się teren istniejącego czynnego cmentarza komunalnego oznaczony na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "101ZC" , dla którego: 1) ustala się : a) utrzymanie i konserwacja cmentarza z zastosowaniem zieleni rodzimej maksymalna ochrona istniejącego zadrzewienia i ogrodzeń żywopłotami; b) zmianę ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania; c) utrzymanie ochronnej strefy sanitarnej cmentarza czynnego; d) minimalna ilość miejsc parkingowych dla obszaru objętego planem 20, w tym min 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych; e) elementy infrastruktury technicznej zgodnie z zapisem § 13 ust.

1 ? 9, 2) dopuszcza się: a) realizacje wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej, b) realizacje dróg i urządzeń infrastruktury drogowej, c) realizacje obiektów i urządzeń małej architektury, d) zagospodarowanie terenu na cele cmentarne. 3) zakaz: a) lokalizacji zabudowy obiektów niezgodnych z funkcją podstawową; b) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej; 4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały; 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 9. Ustala się tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku ? symbolem "US,ZP" [103US,ZP], dla których: 1) ustala się: a) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place, miejsca rekreacji i sportu; b) dojazd od strony ulic oznaczonych rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "TD-KD"; c) miejsca postojowe: minimum 1 miejsce na 25 m2 pow. użytkowej obiektów; d) elementy infrastruktury technicznej zgodnie z zapisem § 13 ust. 1 ? 9; 2) dopuszcza się: a) realizacje obiektów i urządzeń sportowych lub rekreacyjnych w tym przeznaczonych do organizacji imprez masowych.; realizacje obiektów boisk, kortów tenisowych, hal sportowych, małej architektury, ogrodów zabaw dla dzieci, oczek wodnych, basenów, zbiorników wodnych, w tym retencyjnych, b) realizacje obiektów usługowych, urządzeń infrastruktury technicznej , zabudowy pensjonatowej ściśle związanej z funkcją podstawową, c) maksymalna wysokość obiektów ? dwie kondygnacje nadziemne o wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu kalenicy nie większej niż 14 m (w przypadku nachylenia terenu działki - wysokości należy mierzyć od poziomu terenu w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest najwyższy),

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 17 ?

Poz. 1432

d) dachy strome o nachyleniu połaci 25° - 45°, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, e) powierzchnia zabudowana max 40 % powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna min 55 % powierzchni działki, f) budowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę części lub całości instalacji sieciowych infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych realizacji funkcji podstawowej symbolu planu, 3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 10. Wyznacza się teren zieleni parkowej oznaczony na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "ZP" [49ZP; 56ZP;] , dla którego: 1) ustala się : a) utrzymanie i konserwacja starodrzewu zabytkowego parku podworskiego; b) minimalna ilość miejsc parkingowych dla obszaru objętego planem 20, w tym min 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych; 2) dopuszcza się: a) realizacje placów zabaw, urządzeń sportu i rekreacji, obiektów typu amfiteatr, muszla koncertowa; b) realizacje urządzeń infrastruktury technicznej, c) realizacje dróg i urządzeń infrastruktury drogowej, d) realizacje obiektów i urządzeń malej architektury, e) zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne. f) elementy infrastruktury technicznej zgodnie z zapisem § 13 ust. 1 ? 9, 3) Zakaz: a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej, b) wycinki istniejącego zadrzewienia za wyjątkiem związanych z konserwacją zieleni lub kolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu, c) stosowania nowych ogrodzeń poza żywopłotami, 4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały, 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały, 11. Wyznacza się tereny wód otwartych oznaczony na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "47WO; 86WO; 87WO;90WO" ; dla którego: 1) ustala się następujące warunki: a) zasady kształtowania zagospodarowania: utrzymanie stanu istniejącego, b) odbiornik przelewów ( poprzez piaskowniki i punkty uzdatniania) kanalizacji deszczowej z dróg,. 2) dopuszcza się: a) zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne. 3) Zakaz: a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej b) wycinki istniejącego zadrzewienia poza bieżącą konserwacją, c) stosowania nowych ogrodzeń poza żywopłotami 4) nakaz stosowania stosownych przepisów ochronnych rzeki Warty. 5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 18 ?

Poz. 1432

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 12. Wyznacza się tereny trafostacji oznaczony na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "48EE" , dla którego 1) ustala się: a) przebieg napowietrznej lub kablowej linii energetycznej średniego napięcia; b) budowę stacji transformatorowej murowanej, kontenerowej lub słupowej; c) przebudowę lub modernizację istniejącej stacji transformatorowej; d) dojazd od strony przyległych ulic; e) maksymalna wysokość obiektów wg wymogów technologicznych; f) dopuszcza się zmianę ukształtowania terenu jedynie w zakresie niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania; 2) dopuszcza się: a) włączenie, przeznaczenie i zagospodarowanie terenu na funkcje obszaru bezpośrednio przyległego w przypadku rezygnacji administratora sieci elektroenergetycznej z podstawowego przeznaczenia terenu.

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 13. Wyznacza się tereny przemysłu, powierzchniowej eksploatacji kruszyw z przeznaczeniem na funkcje rekultywacji zieleni leśnej oznaczony na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "4PP,PE,ZI;31PP,PE,ZI", 1) ustala się: a) dojazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 - symbolu urbanistycznym "TD-KD", ?TD-KW?; b) zmianę ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania; c) ustala się obowiązek zabezpieczenia wyrobiska przed w szczególności przed zaśmiecaniem i odprowadzaniem ścieków; niekontrolowanym użytkowaniem,

d) w przypadku uciążliwości związanych z hałasem prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach wymagających ochrony akustycznej, zgodnie z przepisami prawa; e) eksploatację należy prowadzić przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, szczególnie odnosi się to do zboczy wyrobiska, które należy formować przy uwzględnieniu kąta stoku naturalnego; f) po zakończeniu eksploatacji kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego, ustala się kierunek rekultywacji jako zieleni izolacyjnej; g) elementy infrastruktury technicznej zgodnie z zapisem § 13 ust. 1 ? 9. 2) dopuszcza się: a) budowę obiektów małej architektury, oczek wodnych, basenów, 3) zakazuje się: a) stosowania ogrodzeń pełnych, 4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały, 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku symbolem "84KK" /teren zamknięty poza obszarem planu/. planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 19 ?

Poz. 1432

Rozdział 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości § 11. 1. 1 Granice nowych podziałów geodezyjnych wymagają zachowania ustaleń szczegółowych jednostek planu: 1) minimalna szerokości frontu działki budowlanej: a) wolnostojącej: od 28,0 m ; b) bliźniaczej: od 13,0 m ; c) szeregowej: od 9,0 m ; 2) minimalna powierzchnia działki budowlanej: a) wolnostojącej: od 1000 m2; b) bliźniaczej: od 550 m2; c) szeregowej: od 450 m2; 3) drogi wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 9,0 m, 2. Granice podziałów w jednostkach planu winny spełniać wymogi ust.1, z zachowaniem wyznaczenia działek pod realizację dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających min.9,0 m, a w przypadku dróg ?ślepych? zakończonych placami manewrowymi o wymiarach minimum 12,5 m x 12,5 m. 3. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 4. Zakazuje się wydzielania działek nie posiadających dostępu do drogi za wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki służy polepszeniu warunków zagospodarowania działki przyległej posiadającej dostęp do drogi. 5. Dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających min 4,5 m w przypadku dojazdu do maksymalnie 2 działek. 6. Dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej wg potrzeb. 7. Podział gruntów rolnych oznaczonych na planie " RP i RŁ" stosownie do przepisów szczególnych. 8. Dopuszcza się przeprowadzenie rozgraniczającymi teren jednostki planu. scaleń i podziałów dla terenów ograniczonych liniami

Rozdział 9. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej § 12. 1. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "TD-KZ" ? drogi publiczne [01TD-KZ; 02TD-KZ; 03TD-KZ] o charakterze zbiorczym, dla których:" 1) ustala się: a) szerokości w liniach rozgraniczenia według stanu istniejącego z dopuszczeniem korekty tych linii wynikających z projektów technicznych rozbudowy i przebudowy tych dróg, b) skrzyżowania proste z drogami lokalnymi o symbolu ?TD-KL? c) dwustronny ciąg pieszy, d) pas zielni izolacyjnej żywopłot zimozielony h=50 cm, s= 50cm, e) jezdnia nie węższa niż s= 6,0 mb o nawierzchni utwardzonej, f) pas techniczny na uzbrojenie szerokości min 3,0 mb nawierzchnia żwirowa, trawnik, chodnik dla pieszych, g) wykonanie wjazdów na teren przyległej jednostki urbanistycznej? zgodnie z oznaczeniem i wymiarami rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 20 ?

Poz. 1432

h) koszty ochrony budynków mieszkalnych przed uciążliwym hałasem i wibracją związaną z eksploatacją dróg zbiorczych ponoszą dysponenci prawni terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 2) dopuszcza się: a) wydzielony ciąg ścieżki rowerowej; b) skrzyżowania typu ?T? z drogami dojazdowymi i wewnętrznymi, c) wjazdy na działki przyległe jedynie w wypadku braku możliwości dojazdu z dróg niższej kategorii , d) parkingi i miejsca postojowe realizacyjnego dróg zbiorczych dopuszczalne w pasie drogowym Wg projektu budowlanego drogi, 3) Zakaz lokalizacji nośników reklamowych oraz drzewostanu ograniczających widoczność drogi, 4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały, 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały, 6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, 2.

Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "TD-KL" ? drogi publiczne [01 TD-KL; 04 TD-KL; 05 TD-KL; 06 TD-KL; 07 TD-KL; 08 TDKL; 09 TD-KL;010 TD-KL; 011 TD-KL; 012 TD-KL; 013 TD-KL;014 TD-KL; 015 TD-KL; 038TD-KL, 050 TD-KL] o charakterze lokalnym, dla których: 1) ustala się: a) szerokość w liniach rozgraniczenia według stanu istniejącego z dopuszczeniem korekty tych linii wynikających z projektów technicznych rozbudowy i przebudowy tych dróg, b) jednostronny ciąg pieszy, pas zielni izolacyjnej żywopłot zimozielony h= 50 cm s= 50 cm, c) jezdnia nie węższa niż s= 6,0 mb o nawierzchni utwardzonej, d) pas techniczny na uzbrojenie min 3,0 mb nawierzchnia żwirowa, trawnik, chodnik dla pieszych, e) Wykonanie wjazdów na teren przyległej jednostki urbanistycznej ? zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 , 2) dopuszcza się: a) parkingi i miejsca postojowe w pasie drogowym wg projektu realizacyjnego drogi; b) wydzielony ciąg ścieżki rowerowej; c) realizacje dwustronnych wydzielonych ciągów pieszych, d) wjazdy na działki przyległe, 3) zakazuje się: lokalizacji nośników reklamowych oraz drzewostanu ograniczających widoczność drogi, 4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały, 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały, 6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, 3. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "TD-KD" - drogi publiczne [017 TD-KD; 018 TD-KD; 019 TD-KD; 020 TD-KD; 021 TD-KD; 022 TD-KD; 023 TD-KD; 024 TD-KD; 025 TD-KD;026 TD-KD; 027 TD-KD; 029 TD-KD;030 TD-KD; 031 TD-KD; 032 TD-KD; 033 TD-KD; 034 TD-KD; 035 TD-KD; 041 TD-KD; 042 TD-KD; 048 TD-KD; 051TD-KD] dojazdowe, dla których: . 1) ustala sie następujące warunki: a) dla projektowanych dróg szerokości min. 10,0 m w liniach rozgraniczających, b) ulica jednojezdniowa o szerokości min. 5,50 m, c) pas zielni izolacyjnej żywopłot zimozielony h=50 cm s=50 cm,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 21 ?

Poz. 1432

d) pas techniczny na uzbrojenie min 3,0 mb nawierzchnia żwirowa, trawnik, chodnik dla pieszych, e) wykonanie wjazdu na tereny przyległych jednostek urbanistycznych bez ograniczenia dostępu, 2) dopuszcza się realizacje: a) jednostronnych, wydzielonych ciągów pieszych, b) zachowanie istniejącej szerokości dróg na terenach zainwestowanych, c) wydzielonych ścieżek rowerowych, d) zatok parkingowych. 3) Zakaz lokalizacji nośników reklamowych oraz drzewostanu ograniczających widoczność drogi, 4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 6 i 7 niniejszej uchwały, 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 8 niniejszej uchwały, 6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z § 13 niniejszej uchwały, 4. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu: załącznik nr 1 w skali 1:2000 symbolem "TD-KW" ? drogi [016 TD-KW; 028 TD-KW;036 TD-KW; 037 TD-KW; 038TD-KW; 039 TDKW; 040 TD-KW; 041 TD-KW; 042 TD-KW; 044 TD-KW; 045 TD-KW; 046 TD-KW; 047 TD-KW; 051 TD-KW; 052 TD-KW; 053 TD-KW; 054 TD-KW; 055 TD-KW; 056 TD-KW; 057 TD-KW; 058TD-KW; 059 TD-KW] wewnętrzne dla których: 1) ustala się: a) dla projektowanych dróg szerokości minimum 9,0 m w liniach rozgraniczających, b) pas zielni izolacyjnej żywopłot zimozielony h= 50 cm s= 50 cm, c) jezdnia nie węższa niż s= 5,5 mb o nawierzchni utwardzonej, d) pas techniczny na uzbrojenie min 3,0 mb nawierzchnia żwirowa, trawnik, chodnik dla pieszych, e) Wykonanie wjazdu na tereny przyległych jednostek urbanistycznych bez ograniczenia dostępu, 2) dopuszcza się realizacje: a) jednostronnych, wydzielonych ciągów pieszych, b) zachowanie istniejącej szerokości dróg na terenach zainwestowanych, c) wydzielonych ścieżek rowerowych, d) zatok parki
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/239/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Santok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Santok z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/132/12 Rady Gminy Santok z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • uchwała nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę  Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 • uchwała nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • uchwała nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • uchwała nr XXXI/365/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.