Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Świdnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1433
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:04

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 1591 ze zm.), art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.)uchwala się: Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych w tym w szczególności do psów i kotów przebywających na terenie gminy Świdnica. Realizację postanowień niniejszej uchwały prowadzą, we wzajemnej współpracy, Wójt Gminy Świdnica, schronisko dla bezdomnych zwierząt, organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz organy Inspekcji Weterynaryjnej. § 2. Celem niniejszej uchwały jest: 1) zapobieganie bezdomności psów i kotów; 2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu bezpańskich psów i kotów poprzez ich sterylizację oraz usypianie ślepych miotów; 3) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami poprzez ich dokarmianie; 4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; Rozdział 2. Zapobieganie bezdomności psów i kotów § 3. 1. Gmina Świdnica dokonuje zwrotu części poniesionych wydatków na zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów właścicieli będących mieszkańcami gminy Świdnica. 2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 1) Przed oddaniem zwierzęcia do sterylizacji lub kastracji osoba zobowiązana jest do zasięgnięcia informacji u pracownika gminy, czy gmina posiada środki w budżecie na dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji;


Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1433

2) właściciel zwierzęcia we własnym zakresie dostarcza do lekarza weterynarii zwierzę, który dokonuje zabiegu; 3) właściciel zwierzęcia dostarcza do Urzędu Gminy fakturę VAT. Gmina na jej podstawie dokonuje zwrotu części poniesionych wydatków. 3. Wysokość dofinansowania wynosi: 1) do 50 % - dla osób korzystających z opieki społecznej oraz tych, których dochód na osobę wynosi poniżej 500 zł brutto; 2) do 25 % - dla wszystkich innych mieszkańców gminy. 4. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały oraz umieszczenie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Gmina może zlecić wyłapywanie psów podmiotom gospodarczym, posiadającym stosowne zezwolenia oraz posiadającym sprzęt do odłowienia zwierzęcia w sposób nie powodujący zagrożenia życia i zdrowia zwierzęcia. 5. Zwierzęta mogą być wyłapane tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość umieszczenia ich w schronisku lub przekazania zwierzęcia osobie, która podejmie się opieki nad tym zwierzęciem. 6. Gmina zapewnia miejsce w schronisku dla zwierząt, o których mowa w ust. 4, w związku z ust. 5 i w związku z § 8 ust. 2 7. Przyjęte do schroniska psy są sterylizowane lub kastrowane, w terminie 1 m-ca licząc od dnia przyjęcia. W przypadku, gdy do schroniska trafi szczenna suka, ślepy miot jest usypiany, a suka sterylizowana w terminie możliwie najkrótszym. 8. Przewiduje się prowadzenie współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Jako podstawowe formy współpracy zakłada się: 1) prowadzenie wspólnych akcji zmierzających do zapewnienia dotychczas bezdomnym psom i kotom nowych właścicieli; 2) wymianę informacji na temat źle traktowanych zwierząt w celu egzekwowania od ich właścicieli należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami. § 4. 1. Za znalezienie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi opiekunowie, a dla zwierząt umieszczonych w schronisku zarządzający schroniskiem oraz Gmina. 2. Gmina Świdnica wspiera poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez: 1) umieszczanie ogłoszeń informujących o chęci przekazania lub zbycia zwierzęcia, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń; 2) zbieranie danych o mieszkańcach chętnych do przyjęcia zwierzęcia pod opiekę i kontaktowanie ich z osobami chcącymi przekazań zwierzę; Rozdział 3. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami poprzez ich dokarmianie § 5. 1. Gmina realizuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi poprzez częściowe dofinansowanie zakupu karmy dla kotów lub jej zakup i przekazanie społecznym opiekunom, którzy podjęli się dokarmiania. 2. Społeczni opiekunowie ustalą z Urzędem Gminy warunki i tryb dofinansowania zakupu, a przed zakupem karmy upewnią się, czy Gmina posiada w budżecie stosowne środki. 3. Gmina podejmuje interwencje, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz organami Inspekcji Weterynaryjnej w sytuacjach, gdy opieka realizowana jest niewłaściwie. Rozdział 4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt § 6. 1. Gmina podejmuje współpracę z lekarzem weterynarii, który świadczy usługi całodobowo.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1433

2. W przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt domowych i gospodarskich, których właściciela nie można ustalić, a które w wyniku kolizji zostają okaleczone, lekarz podejmuje decyzję o leczeniu lub ewentualnym uśpieniu zwierzęcia. 3. Po zakończeniu leczenia zwierzę domowe zostaje umieszczone w schronisku dla zwierząt lub oddane pod opiekę innej osobie, która podjęła się opieki na nim. Zwierzęta gospodarskie zostają umieszczone w gospodarstwie rolnym wyznaczonym przez Wójta do sprawowania opieki nad tym zwierzęciem. Rozdział 5. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich § 7. Zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielowi ze względu na złe traktowanie, oraz te które brały udział w zdarzeniach drogowych i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub opiekuna, po wyleczeniu umieszczane będą w gospodarstwie rolnym nr 83 w Letnicy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2. Rozdział 6. Wskazanie środków finansowych na realizację programu § 8. 1. Gmina Świdnica corocznie zapewnia środki na finansowanie zadań wskazanych w programie. 2. Kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań wynikających z niniejszego programu w 2012r wynosi 20 000,00 zł. 3. Środki wydatkowane są na podstawie faktur VAT wystawionych przez: 1) lekarza weterynarii z którym Gmina współpracuje w zakresie wskazanym w § 3 i 6 niniejszego programu; 2) zarządzającego schroniskiem dla bezdomnych zwierząt; 3) podmioty gospodarcze którym Gmina zleciła realizację zadań wynikających z niniejszego programu. Rozdział 7. Postanowienia końcowe § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3087

  uchwała nr 311/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia??

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/243/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzenia na terenie Gminy Świebodzin programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4201

  uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka.

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Santok z dnia 24 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo

 • uchwała nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • uchwała nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę  Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 • uchwała nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • uchwała nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.