Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Brzeźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1435
Hasła:statuty,pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:03

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.2) ) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm3) . ) uchwala się, co następuje: § 1. Postanowienia ogólne. 1) Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeźnicy. 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Brzeźnica. Pełna nazwa Ośrodka brzmi; ?Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy?. Ośrodek może posługiwać się nazwa skrócona ?GOPS w Brzeźnicy?. 3) Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. 4) Siedziba Ośrodka znajduje się w Brzeźnicy, przy ul. Zielonogórskiej 24a/2 5) Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Brzeźnica. 6) Ośrodek działa w szczególności na podstawie: a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183); c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; d) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.4) ); e) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; f) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1706); g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.5) ) h) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887);


Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1435

i) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm6) .); j) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.7) ); k) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.8) ); l) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.9) ); m) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm10) . ), n) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.124); o) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887 z późn. zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1690); p) innych przepisów szczegółowych z zakresu pomocy społecznej; q) niniejszego Statutu. § 2. Cele i zadania. 1) Ośrodek realizuje zadania wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa: a) ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej; b) własne gminy; c) wynikające z programów rządowych; d) inne ? według zawartych umów i porozumień. 2) Przedmiotem działalności Ośrodka jest w szczególności: a) prowadzenie pracy socjalnej jako szeroko rozumianej działalności zawodowej skierowanej na pomoc potrzebującym w odzyskiwaniu i umacnianiu zdolności funkcjonowania w społeczności; b) podejmowanie działań zapobiegających izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób i rodzin; c) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej; d) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń; e) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; f) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; g) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu; h) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; i) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; j) ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłacanie; k) ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów i ich wypłacanie; l) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, w tym m.in. aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, wnioskowanie o zatrzymanie prawa jazdy, wnioskowanie o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1435

m) ustalanie prawa do objęcia świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony; n) obsługa organizacyjno ? techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego; o) realizacja projektów społecznych (socjalnych) finansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków zagranicznych. 3) Przedmiotem działalności Ośrodka oprócz zadań określonych w ust.1 może być : a) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczych; b) organizacja prac społecznie użytecznych. 4) W celu wykonania zadań określonych w § 2 pkt. 1 Ośrodek może zlecać w drodze otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm11) .), osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków. § 3. Zarządzanie i organizacja Ośrodka 1) Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Brzeźnica. 2) Kierownika, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka. 3) Zakres czynności i obowiązków Kierownika, w tym jego odpowiedzialność służbową, określa Wójt Gminy Brzeźnica. 4) Do kompetencji Kierownika należy: a) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz; b) zarządzanie kadrą i mieniem Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami; c) opracowanie zarządzeń, instrukacji i regulaminów, w tym regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy dostosowanego do realizowanych zadań; d) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej; e) opracowanie projektów planów finansowych; f) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach zadań określonych w ostatecznych planach rzeczowo ? finansowych przyjętych na dany rok budżetowy.


g) współdziałanie z Wójtem w zakresie wykonywania uchwał w sprawach pomocy społecznej i innych uchwał mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych; h) wykonywanie innych zadań na podstawie otrzymanych upoważnień, wynikających z odrębnych przepisów. 5) Kierownik jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka. Zawiera z nimi umowy o pracę i określa zakresy czynności na stanowiskach i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Ośrodek, który jest pracodawca zatrudnionych w nim pracowników. 6) Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta, a realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Lubuskiego. 7) Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 8) Stosunki pracy pracowników Ośrodka uregulowane są w ustawie o pracownikach samorządowych, ustawie o pomocy społecznej, ustawie - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.12) ) i przepisach wykonawczych do tych ustaw.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?4?

Poz. 1435

9) Kierownik realizuje zadania Ośrodka przy pomocy Głównego Księgowego Ośrodka. 10) Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka. § 4. Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka. 1) Majątek Ośrodka jest mieniem Gminy Brzeźnica i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów i zadań zgodnie z działalnością statutową. 2) Ośrodek jest finansowany w szczególności z dotacji z budżetu wojewódzkiego i środków finansowych z budżetu gminy określonych w uchwale budżetowej Gminy. 3) Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony w ramach budżetu Gminy Brzeźnica. 4) Ośrodek uzyskane dochody odprowadza do budżetu Gminy . 5) Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach przewidzianych dla jednostek budżetowych. 6) Ośrodek zatrudnia Głównego Księgowego, zapewniającego obsługę finansową. 7) Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje Kierownik i Główny Księgowy . § 5. Nadzór i kontrola 1) Bezpośredni nadzór i kontrolę Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Brzeźnica. 2) Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Lubuski. § 6. Postanowienia końcowe 1) Traci moc uchwała Nr XIV/92/2008 Rady Gminy w Brzeźnicy z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 68,poz.1112 z 2008r). 2) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. 3) Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Ryszard Śpiewak

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620 , Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?5?

Poz. 1435

1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz.1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r.


Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123. 6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690. 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244. 8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206, Nr 205, poz. 1211 i Nr 291, poz. 1707. 9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r.Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212. 10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 735, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212. 11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244. 12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.586.6731

  uchwała nr XI/ 87 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 • DZ. URZ. 2012.2843

  uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zadań gminy określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr XVI/85/12 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3361

  uchwała nr XIX/123/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.2689

  uchwała nr 45/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupnie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX.120.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu

 • uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica

 • uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Santok z dnia 24 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo

 • uchwała nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • uchwała nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę  Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.