Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Drezdenku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1436
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:03

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - jednolity tekst z późn. zm.1) ), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2) ) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 871), w związku z uchwałą nr LVI/390/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku, po stwierdzeniu zgodności ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, uchwaloną uchwałą nr XLVIII/318/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010r., uchwala się, co następuje: DZIAŁ I. Ustalenia ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku. 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 1) rysunek planu, w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 2) wyrys ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, dla terenu objętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku, stanowiący załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Drezdenku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 3. 4) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Drezdenku, dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4. 3. Granice terenu objętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku określone zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) linii rozgraniczającej ? należy przez to rozumieć linię, która wyznacza tereny funkcjonalne lub komunikacji o różnym przeznaczeniu oraz różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej;


Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1436

3) obiektach i funkcjach towarzyszących ? należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania terenu zapewniające możliwość funkcjonowania obiektu o funkcji podstawowej zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności takie jak: komunikacja piesza, drogi wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, elementy małej architektury, zieleń urządzona i zieleń izolacyjna; 4) planie ? należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku, o którym mowa w § 1 ust. 1; 5) przeznaczeniu podstawowym ? należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, przez co należy rozumieć iż obejmuje ono więcej niż 50% powierzchni każdej działki lub więcej niż 50% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych do realizacji w ramach danego obszaru, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w sposób określony ustaleniami planu; 6) przeznaczeniu uzupełniającym ? należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które nie koliduje z funkcją podstawową terenu oraz stanowi jego uzupełnienie, jak równie wzbogacenie w sposób i na warunkach określonych ustaleniami planu; 7) przeznaczeniu zamiennym ? należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może wymienić w całości lub w części terenu przeznaczenie podstawowe, określone dla poszczególnych terenów, objętych ustaleniami planu; 8) rysunku planu ? należy przez to rozumieć integralną część niniejszej uchwały, stanowiącą załącznik nr 1, w skali 1:1000; 9) symbolu przeznaczenia ? należy przez to rozumieć oznaczenie literowe poszczególnych terenów wyznaczonych na podstawie ustaleń planu; 10) terenie ? należy przez to rozumieć teren funkcjonalny lub teren komunikacji, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu; 11) uchwale ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Drezdenku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku; 12) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć parametr, określony jako procent terenu, będący ilorazem sumy wszystkich powierzchni biologicznie czynnych położonych w granicach nieruchomości, do jej powierzchni, przemnożony przez 100; 13) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr, określony jako procent terenu, będący ilorazem sumy powierzchni liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie rzutów wszystkich budynków położonych w granicach nieruchomości, do jej powierzchni, przemnożony przez 100. § 3. 1. Przedmiotem i zakresem ustaleń planu jest ustalenie: 1) przeznaczenia terenów pod funkcję przemysłową i usługową; 2) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenów; 3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury; 4) zasad podziału terenu na działki; 5) linii rozgraniczających ulice, place, drogi; 6) pozostałych zasad zagospodarowania wynikających z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią obowiązujące jego ustalenia: 1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 4) strefy techniczne ? korytarze techniczne dla linii elektroenergetycznych; 5) kierunki wjazdu docelowe i tymczasowe;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1436

6) symbole przeznaczenia terenu: a) U/P, wskazujący na tereny o funkcji produkcyjno - usługowej, b) K, wskazujący na tereny o funkcji infrastruktury technicznej ? składowisko komunalnych odpadów organicznych, c) KD1, wskazujący na tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, d) W ? tereny wód powierzchniowych. 3. Pozostałe, nie wymienione w ust. 2 elementy rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego, mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu. DZIAŁ II. Ustalenia szczegółowe dla terenów objętych planem § 4. Ustalenia szczegółowe dla terenów o funkcji produkcyjno - usługowej, oznaczonych symbolem przeznaczenia ?U/P?.

1) Funkcja produkcyjno ? usługowa, która swoim oddziaływaniem nie wykracza poza granice terenów objętych ustaleniami niniejszego planu, z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m?. 2) Dopuszcza się: 1. Przeznaczenie podstawowe: a) w ramach jednostki planu przeznaczenie zamienne tj. zmianę funkcji podstawowej planu z produkcyjno ? usługowej na funkcję produkcyjną lub usługową, w ramach całej jednostki objętej ustaleniami planu, b) realizację w ramach ustalonego w planie przeznaczenia urządzeń i obiektów jemu towarzyszących, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny oddziaływania na środowisko, sporządzonej w trybie obowiązujących przepisów prawa oraz o ile pozostałe ustalenia planu nie stanowią inaczej.


Funkcje: a) komunikacyjnej i infrastruktury technicznej dla obsługi planowanych w ramach jednostki planu inwestycji, b) administracji, c) rzemieślnicze, 2. Przeznaczenie uzupełniające: d) małej architektury, e) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej działalności inwestycyjnej, f) zieleni urządzonej i rekreacyjnej, g) przestrzeni ogólnodostępnych, h) ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, i) dróg wewnętrznych dojazdowych, j) dróg publicznych dojazdowych. 1) Nakazuje się, w ramach zagospodarowania terenu jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbolem przeznaczenia ?U/P?: a) nasadzenie zieleni izolacyjnej, o szerokości wpływającej na niwelację ewentualnych uciążliwości wynikających z charakteru i specyfiki realizowanych działalności, Zasady ochrony i kształtowania ładu 3. przestrzennego: b) realizację rozwiązań świetlnych, mających na celu podkreślenie cech architektonicznych elewacji zewnętrznych zabudowy, zwłaszcza do strony planowanej do realizacji obwodnicy miasta Drezdenko; 2) Obowiązują następujące ustalenia: a) realizacja rozwiązań technicznych sposobu posadowienia budynków na zasadach indywidualnych, z uwagi na warunki gruntowo ? wodne terenu objętego ustaleniami planu, b) rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne obiektów, łącznie z ich pokryciem dachowym wg. indywidualnych potrzeb; 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 1) Ze względu na fakt położenia terenu objętego planem w obrębie GZWP nr 138 ?Pradolina Toruń ? Eberswalde?, nakazuje się zachować szczególną dbałości o środowisko gruntowo ? wodne; 2) W związku z sąsiedztwem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia ?W? ? teren wód powierzchniowych ? Leniwki Noteckiej, zakazuje

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?4?

Poz. 1436

się zrzutu zanieczyszczeń do gruntu i do wód powierzchniowych; 3) W odniesieni do ustaleń pkt 2, nakazuje się uwzględnić w ramach zagospodarowania terenu ograniczenia wynikające z funkcjonowania stref ochronnych wód powierzchniowych; 4) Przy realizacji inwestycji, nakazuje się: a) uwzględnienie działań mających na celu ochronę wód, gleb i powietrza, b) prace ziemne prowadzić z należytą starannością; 5) W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt nakazuje się powiadomić o tym właściwe służby, zgodnie z przepisami szczególnymi; 6) Teren nie podlega ochronie przed hałasem oraz nie podlega ochronie akustycznej. 7) Niezależnie od ustaleń pkt 8 nakazuje się, aby uciążliwości i szkodliwości wywołane przez działalności związane z funkcją i przeznaczeniem terenu w ramach jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem przeznaczenia ?U/P?, w zakresie emisji zanieczyszczeń wód i powietrza, hałasu, wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi i środowiska oraz powstawania odpadów, były eliminowane lub ograniczone, w oparciu o przepisy szczególne; 8) Nakazuje się, aby w ramach terenu objętego ustaleniami planu, przyjęty sposób ogrzewania obiektów kubaturowych zapewnił ochronę środowiska, zgodną z normami określonymi w przepisach szczególnych. 9) W ramach obszaru objętego ustaleniami planu zakazuje się składowania materiałów powodujących pylenie. 1) Na podstawie decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków nr KOK-I-197/61-238-2182/75 z dnia 31 stycznia 1975r., w granicach terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ?U/P?, obowiązuje strefa ochrony krajobrazowej, o promieniu 1 km, wyznaczona w obszarze otoczenia zespołu urbanistyczno ? krajobrazowego miasta Drezdenko; 2) W ramach obszaru, o którym mowa w pkt 1, dla nowej zabudowy obowiązuje zasada harmonijnego wkomponowania w zakresie skali i charakteru oraz lokalnej tradycji budowlanej miasta Drezdenko, z dopuszczeniem współczesnych materiałów o wysokim standardzie wykończenia detalu architektonicznego; 3) Realizacja ustaleń, o których mowa w pkt 2, w odniesieniu do sąsiedztwa obiektów, zespołów i obszarów o wartościach kulturowych, w taki sposób aby nie przyczyniły się do pogorszenia zachowanych wartości kulturowych miejscowości, a co za tym idzie w doniesieniu do nowej zabudowy nakazuje się: a) respektować skalę i charakter historycznej kompozycji przestrzennej, b) w odniesieniu jej do formy architektonicznej, w sposób harmonijny łączyć ją lokalną tradycją budowlaną; 4) W ramach obszaru objętego planem, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem nakazuje się: a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, c) niezwłocznie powiadomić o tym właściwe służby ochrony zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Drezdenka. W ramach terenu objętego ustaleniami niniejszej uchwały: 6.


Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: a) za tereny uznane, w myśl obowiązujących przepisów za przestrzeń publiczną, przyjmuje się tereny drogi publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem ?KD1?, b) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) Ustala się: a) nieprzekraczalną linię zabudowy, usytuowaną zgodnie z rysunkiem planu, b) maksymalną wysokość obiektów i budynków ? 20 m licząc od poziomu terenu przed wejściem głównym do najwyższego punktu dachu, przy czym wskaźnik ten nie dotyczy takich elementów jak kominy i inne elementy związane z funkcjonowaniem obiektów i budynków w zakresie ich obsługi infrastrukturalnej, czy też technicznej, c) wskaźnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 60%,

5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?5?

Poz. 1436

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimum 20%. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 8. terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: W ramach obszaru objętego ustaleniami planu nie występują tereny, ani obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 1) Dla terenu objętego ustaleniami planu dopuszcza się scalenie i podział na działki budowlane/nieruchomości, pod warunkiem że dla każdej nowo wydzielonej działki budowlanej/nieruchomości zapewniony zostanie dostęp z drogi publicznej, w tym również poprzez drogę wewnętrzną; 2) Przy realizacji ustaleń pkt 1 nakazuje się uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie techniczne, z zachowaniem pasów technicznych, według zasad określonych w planie oraz przez właściwych dysponentów sieci. 1) Obsługa komunikacyjna: a) dojście do nieruchomości położonych, w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ?U/P?, od strony dróg położonych w bezpośrednim jego sąsiedztwie, b) dojazd do planowanych inwestycji poprzez wjazdy z ciągu komunikacyjnego oznaczonego symbolem ?KD1? na Stare Bielice do czasu realizacji docelowego układu komunikacyjnego ? zjazdu z obwodnicy miasta Drezdenko, zgodnie z rysunkiem planu, c) w ramach terenu inwestycji nakazuje się zabezpieczyć w 100% miejsca postojowe dla jej obsługi, d) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających oraz publicznych dróg dojazdowych dla obsługi planowanych inwestycji, na warunkach określonych przez właściwego zarządcę, e) w obrębie projektowanych pasów drogowych, o których mowa w lit. d nakazuje się zarezerwowanie terenów pod realizację sieci infrastruktury technicznej; 2) Zaopatrzenie w gaz: a) nakazuje się uzgodnienie z operatorem sieci gazowej zasad lokalizacji obiektów wzdłuż strefy kontrolowanej gazociągów oraz możliwego sposobu zagospodarowania tej strefy, związanej z zagwarantowaniem dostępności do gazociągu służb eksploatacyjnych, b) projektowana na terenie objętym ustaleniami planu sieć gazowa realizowana będzie na zasadach ustalonych przez właściwego dysponenta sieci; 3) Zaopatrzenie w wodę: a) zaopatrzenie w wodę terenu objętego opracowaniem planu z miejskiej sieci wodociągowej, b) sieć wodociągową projektować przy wykorzystaniu hydrantów nadziemnych wraz z odwodnieniem, rozmieszczonym w odległości maksymalnie co 150,0m; c) dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych, zwłaszcza w przypadkach, gdy stosowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane ze względu na powodowanie utrudnień w ruchu; 4) Odprowadzenie ścieków sanitarnych. a) ścieki komunalne z obszaru objętego planem, odprowadzone będą do kanalizacji miejskiej, położonej w przyległych pasach drogowych pod warunkiem, że spełniać będą warunki określone w przepisach szczególnych, dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, b) w przypadku braku możliwości realizacji ustaleń planu, o których mowa w lit a, do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników na nieczystości płynne; 5) Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych: a) odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych poprzez kanały ogólnospławne, b) przy projektowaniu sposobu odwodnienia poszczególnych obszarów planu w ramach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem ?U/P? nakazuje się wodę deszczową z terenów obsługi komunikacyjnej, w tym placów i parkingów wstępnie oczyścić przed wprowadzeniem do odbiorników, c) dopuszcza się inne niż określone w lit. a i lit. b rozwiązania, dotyczące odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych, jednak na zasadach

Szczegółowe zasady i warunki scalania 9. i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?6?

Poz. 1436

określonych przez właściwych zarządców sieci; 6) Zaopatrzenie w ciepło: a) zapewnienie obsługi w ciepło z lokalnych źródeł ciepła, w tym kotłowni własnych użytkowników, z dopuszczeniem centralnego systemu ogrzewania, b) zakazuje się wykorzystania kotłowni opalanych paliwem stałym, takim jak koks, węgiel, drewno; 7) Gospodarka odpadami stałymi: Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ?U/P? ustala się gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach na każdej posesji, z zapewnieniem ich segregacji; 8) Zaopatrzenie w energię elektryczną. a) przez teren objęty ustaleniami planu przebiegają: - elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji GPZ Drezdenko? kierunek Drawski Młyn, o minimalnej strefie technicznej 2x20,0 m, od skrajnego przewodu linii, - magistralne elektroenergetyczne linie napowietrzne 15 kV, o minimalnej strefie technicznej 2x5,0 m, od skrajnego przewodu linii dla których wyznacza się strefy techniczne zgodnie z rysunkiem planu, zgodne z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, b) istniejące, w ramach obszaru objętego ustaleniami planu, urządzenia elektroenergetyczne: - wkomponować w projektowane zagospodarowanie terenu z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa, - wkomponować w system pasów terenu wolnych od zabudowy i przeszkód terenowych z uwzględnieniem systemu ograniczonego użytkowania obszarów wokół linii elektroenergetycznych oraz zapewnienia dojazdu sprzętem specjalistycznym do urządzeń elektroenergetycznych, w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych i usunięcia ewentualnych awarii, c) w odniesieniu do linii 110kV, o której mowa w lit. a, zakazuje się sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią lub w odległości liczonej w poziomie od skrajni przewodu mniejszej niż: 15,0 m, d) obszar objęty ustaleniami planu zasilany w energię elektryczną z kablowej sieci energetycznej liniami kablowymi ze stacji transformatorowych. e) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych na terenie objętym ustaleniami planu. f) w zależności od wielkości zapotrzebowania dla zasilania planowanych do realizacji, w ramach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem ?U/P? obiektów, na terenie objętym ustaleniami planu dopuszcza się realizację: - stacji transformatorowych kompaktowych 15/0,4kV, na wydzielonych geodezyjnie działkach z dostępem do drogi publicznej, - infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nn0,4kV, - infrastruktury mającej na celu wykorzystanie istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych, na zasadach określonych przez właściwego dysponenta sieci, - infrastruktury elektroenergetycznej na terenach własnych inwestora; 9) Sieć telefoniczna: linie telekomunikacyjne, w granicach obszaru objętego planem, projektować z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Sposób i termin tymczasowego Do czasu rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji, na zasadach 11. zagospodarowania, urządzania i użytkowania określonych ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się utrzymanie istniejącego terenów: stanu zagospodarowania terenu. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. Ustala się stawkę w wysokości 30 %, służącą naliczeniu opłaty wynikającej ze 12. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. wzrostu wartości nieruchomości objętych planem. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

§ 5. Ustalenia szczegółowe dla terenu o funkcji infrastruktury technicznej ? składowisko komunalnych odpadów organicznych, oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia ?K?.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?7?

Poz. 1436

1) składowisko komunalnych odpadów organicznych; 2) dopuszcza się realizację: 1. Przeznaczenie podstawowe terenu: a) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla obsługi realizacji funkcji podstawowej, b) obiektów kubaturowych związanych z obsługą funkcji podstawowej terenu, w tym związanych z przetwarzaniem komunalnych odpadów organicznych. 1) Ustala się, dla terenu objętego planem, oznaczonego na rysunku symbolem przeznaczenia ?K? nieprzekraczalną linię zabudowy, usytuowaną zgodnie z rysunkiem planu. 2. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 2) Nakazuje się aby, dla terenu objętego ustaleniami planu, oznaczonego w ramach rysunku planu symbolem przeznaczenia ?K?, prowadzone prace pod linią i w pobliżu linii elektroenergetycznych 10kV i 110 kV, były zgodne z przepisami szczególnymi, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, w celu ochrony życia i zdrowia ludzi pracujących. Zakaz realizacji podziałów wtórnych na działki.

3. 4.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu wynikające z zasad ochrony: a) ze względu na fakt położenia terenu objętego planem w obrębie GZWP nr 138 ?Pradolina Toruń ? Eberswalde?, nakazuje się zachować szczególną dbałość o środowisko gruntowo ? wodne; b) zakazuje się: 1) środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: - lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości powodowane wytwarzaniem hałasu, zanieczyszczeniem powietrza, gleb, wód gruntowych i powierzchniowych, - składowania odpadów niebezpiecznych, w myśl obowiązujących przepisów prawa, - odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do gruntu; c) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić o tym właściwe służby, zgodnie z przepisami odrębnymi. Ustala się, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia ?K?: a) nieprzekraczalną linię zabudowy, usytuowaną zgodnie z rysunkiem planu, 2) kształtowania ładu przestrzennego: b) maksymalną wysokość obiektów i budynków ? 10 m licząc od poziomu terenu przed wejściem głównym do najwyższego punktu dachu, przy czym wskaźnik ten nie dotyczy takich elementów jak kominy i inne elementy związane z funkcjonowaniem obiektów i budynków w zakresie ich obsługi infrastrukturalnej, czy też technicznej, c) wskaźnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 25%, d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimum 20%. 3) dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) na podstawie decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków nr KOK-I-197/61-238-2182/75 z dnia 31 stycznia 1975r., w granicach terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ?K?, obowiązuje strefa ochrony krajobrazowej, o promieniu 1 km, wyznaczona w obszarze otoczenia zespołu urbanistyczno ? krajobrazowego miasta Drezdenko, b) w ramach obszaru, o którym mowa w pkt 1, dla nowej zabudowy obowiązuje zasada harmonijnego wkomponowania w zakresie skali i charakteru oraz lokalnej tradycji budowlanej miasta Drezdenko, z dopuszczeniem współczesnych materiałów o wysokim standardzie wykończenia detalu architektonicznego; c) Realizacja ustaleń, o których mowa w pkt 2, w odniesieniu do sąsiedztwa obiektów, zespołów i obszarów o wartościach kulturowych, w taki sposób aby nie przyczyniły się do pogorszenia zachowanych wartości kulturowych miejscowości, a co za tym idzie w doniesieniu do nowej zabudowy nakazuje się: - respektować skalę i charakter historycznej kompozycji przestrzennej, - w odniesieniu jej do formy architektonicznej, w sposób harmonijny łączyć ją

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?8?

Poz. 1436

lokalną tradycją budowlaną; d) W ramach obszaru objętego planem, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem nakazuje się: - wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, - zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, - niezwłocznie powiadomić o tym właściwe służby ochrony zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Drezdenka; Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: W ramach obszaru objętego ustaleniami planu nie występują tereny, ani obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 1) Obsługa komunikacyjna. a) dojście do nieruchomości położonych w ramach terenu objętego planem, oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia ?K?, od strony dróg przylegających do tego terenu, b) dojazd do planowanych inwestycji poprzez wjazdy z ciągu komunikacyjnego KD1, c) w ramach obszaru objętego ustaleniami planu dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych oraz publicznych dróg dojazdowych dla obsługi planowanych inwestycji, na warunkach określonych przez właściwego zarządcę; 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych. a) ścieki komunalne z obszaru objętego ustaleniami planu, odprowadzone do kanalizacji miejskiej, położonej w przyległych pasach drogowych, przy uwzględnieniu warunków określonych w przepisach odrębnych, dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, b) w przypadku braku możliwości realizacji ustaleń planu, o których mowa w pkt 1, do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników na nieczystości płynne; 3) Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych.

a) odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych poprzez kanały ogólnospławne, b) przy projektowaniu sposobu odwodnienia poszczególnych obszarów planu nakazuje się wodę deszczową z terenów obsługi komunikacyjnej, w tym placów i parkingów oczyścić przed wprowadzeniem do odbiorników, c) dopuszcza się inne niż określone w lit. a i lit. b rozwiązania dotyczące odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych, jednak na zasadach określonych przez właściwych zarządców sieci. 4) Gospodarka odpadami stałymi. Gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach na każdej posesji, z zapewnieniem ich segregacji. 5) Zaopatrzenie w energię elektryczną. a) przez teren objęty ustaleniami planu przebiegają: - elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji GPZ Drezdenko? kierunek Drawski Młyn, o minimalnej strefie technicznej 2x20,0 m, od skrajnego przewodu linii, - magistralne elektroenergetyczne linie napowietrzne 15 kV, o minimalnej strefie technicznej 2x5,0 m, od skrajnego przewodu linii dla których wyznacza się strefy techniczne zgodnie z rysunkiem planu, zgodne z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, b) istniejące, w ramach obszaru objętego ustaleniami planu, urządzenia elektroenergetyczne:

5.

6.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?9?

Poz. 1436

- wkomponować w projektowane zagospodarowanie terenu z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa, - wkomponować w system pasów terenu wolnych od zabudowy i przeszkód terenowych z uwzględnieniem systemu ograniczonego użytkowania obszarów wokół linii elektroenergetycznych oraz zapewnienia dojazdu sprzętem specjalistycznym do urządzeń elektroenergetycznych, w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych i usunięcia ewentualnych awarii, c) w odniesieniu do linii 110kV, o której mowa w lit. a, zakazuje się sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią lub w odległości liczonej w poziomie od skrajni przewodu mniejszej niż: 15,0 m, d) obszar objęty ustaleniami planu zasilany w energię elektryczną z kablowej sieci energetycznej liniami kablowymi ze stacji transformatorowych, e) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych na terenie objętym ustaleniami planu, f) w zależności od wielkości zapotrzebowania dla zasilania planowanych do realizacji obiektów, na terenie objętym ustaleniami planu dopuszcza się realizację: g) w zależności od wielkości zapotrzebowania dla zasilania planowanych do realizacji, w ramach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem ?U/P? obiektów, na terenie objętym ustaleniami planu dopuszcza się realizację: - stacji transformatorowych kompaktowych 15/0,4kV, na wydzielonych geodezyjnie działkach z dostępem do drogi publicznej, - infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV, - infrastruktury mającej na celu wykorzystanie istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych, na zasadach określonych przez właściwego dysponenta sieci, - infrastruktury elektroenergetycznej na terenach własnych inwestora; 6) Sieć telefoniczna. linie telekomunikacyjne, w granicach obszaru objętego planem, projektować z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. 9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Do czasu rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji, na zasadach określonych ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się utrzymanie istniejącego stanu zagospodarowania terenu. Ustala się stawkę w wysokości 30 % stawkę, służącą naliczeniu opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości objętych planem.

10.

§ 6. Ustalenia szczegółowe dla terenu drogi publicznych klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem przeznaczenia ?KD1?.

1) droga publiczna klasy dojazdowej; 2) dopuszcza się realizację : a) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 1. Przeznaczenie podstawowe terenu: b) ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, c) zjazdów i innych urządzeń terenowych dla obsługi inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie, na warunkach określonych przez zarządcę drogi. 1) linie rozgraniczające tereny dróg wyznaczone zostały na rysunku planu Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zasadach zagospodarowania; zakaz zabudowy: 2) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m; Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału Zakaz realizacji podziałów wtórnych na działki za wyjątkiem podziałów nieruchomości objętych planem: mających na celu wydzielenie dróg, o których mowa w planie. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu wynikające z zasad ochrony: 1) środowiska, przyrody i krajobrazu a) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt

2.

3. 4.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 10 ?

Poz. 1436

należy powiadomić o tym właściwe służby, zgodnie z przepisami odrębnymi, kulturowego b) ze względu na fakt położenia terenu objętego planem w obrębie GZWP nr 138 ?Pradolina Toruń ? Eberswalde?, nakazuje się zachować szczególną dbałości o środowisko gruntowo ? wodne, c) zakazuje się odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do gruntu; a) na podstawie decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków nr KOK-I-197/61-238-2182/75 z dnia 31 stycznia 1975r., w granicach terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ?KD1?, obowiązuje strefa ochrony krajobrazowej, o promieniu 1 km, wyznaczona w obszarze otoczenia zespołu urbanistyczno ? krajobrazowego miasta Drezdenko, 1)dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej b) W ramach obszaru objętego planem, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem nakazuje się: - wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, - zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, - niezwłocznie powiadomić o tym właściwe służby ochrony zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Drezdenka; Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 10. z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: W ramach obszaru objętego ustaleniami planu nie występują tereny, ani obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 1) Nakaz wyposażenia terenu w system odprowadzania wód deszczowych, który należy zabezpieczyć w urządzenia eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi; 2) Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl obowiązujących przepisów szczególnych. Do czasu rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji, na zasadach określonych ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się utrzymanie istniejącego stanu zagospodarowania terenu Ustala się stawkę w wysokości 1 %, służącą naliczeniu opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości objętych planem.

5.

6.

9.

§ 7. Ustalenia szczegółowe dla terenów wód powierzchniowych, oznaczonych symbolem przeznaczenia ?W?.

1. 2. Przeznaczenie terenu: Tereny wód powierzchniowych; Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 1) W granicach terenu ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem: oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym a) urządzeń i obiektów służących obsłudze podstawowego przeznaczenia zakaz zabudowy: terenu; b) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 2) dla terenów, o których mowa w pkt 1 ustala się: a) realizację obiektów, urządzeń oraz dróg związanych z obsługą terenu, b) nakaz: - zapewnienia dostępności terenu w celu zapewnienia jego obsługi technicznej, - zapewnienia drożności cieku wodnego; 3) dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się regulację przebiegu cieku wodnego; 4) zakazuje się realizacji elementów reklamowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 11 ?

Poz. 1436

3.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału Zakaz realizacji podziałów wtórnych na działki. nieruchomości objętych planem: Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu wynikające z zasad ochrony: a) zakazuje się składowania odpadów niebezpiecznych, w myśl obowiązujących przepisów prawa, b) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić o tym właściwe służby, zgodnie z przepisami odrębnymi; a) na podstawie decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków nr KOK-I-197/61-238-2182/75 z dnia 31 stycznia 1975r., w granicach terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ?W?, obowiązuje strefa ochrony krajobrazowej, o promieniu 1 km, wyznaczona w obszarze otoczenia zespołu urbanistyczno ? krajobrazowego miasta Drezdenko, 2) dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej b) w ramach obszaru objętego planem, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem nakazuje się: - wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, - zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, - niezwłocznie powiadomić o tym właściwe służby ochrony zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Drezdenka; Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: W ramach obszaru objętego ustaleniami planu nie występują tereny, ani obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 1) Obsługa komunikacyjna: a) dojście do nieruchomości położonych w ramach terenu objętego planem od strony dróg przylegających do tego terenu,

1) środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

4.

5.

6.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

b) dojazd do planowanych inwestycji poprzez wjazdy z drogi KD1; 2) Infrastruktura techniczna: W ramach terenu objętego planem dopuszcza się realizację infrastruktury mającej na celu obsługę ww. terenu, na zasadach określonych przez właściwego dysponenta sieci.

9.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

Do czasu rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji, na zasadach określonych ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się utrzymanie istniejącego stanu zagospodarowania terenu. Ustala się stawkę w wysokości 1%, służącą naliczeniu opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości objętych planem.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 10. z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

DZIAŁ III. Przepisy końcowe § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Drezdenko.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 12 ?

Poz. 1436

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz.1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159 i Nr 153, poz. 901.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 13 ?

Poz. 1436

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 14 ?

Poz. 1436

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 15 ?

Poz. 1436

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012 r. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Drezdenku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19 marca 2012r. do 10 kwietnia 2012r. Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu oraz dokumentacji związanej z planem w tym do prognozy oddziaływani na środowisko należało składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2012r. W czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w dniu 29 marca 2012r. odbyła się debata publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. dokumencie. W ustawowo przyjętym terminie do projektu planu, jak i do prognozy oddziaływania na środowisko nie została złożona żadna uwaga.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 16 ?

Poz. 1436

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012 r. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Drezdenku o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm. Dz. U z 2004r. Nr 6, poz. 41), art. 7 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148 jednolity tekst z późn. zm.) Rada Miejska w Drezdenku rozstrzyga, co następuje: 1) sposób realizacji, ustalonych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które najeżą do zadań własnych gminy: sieć wodociągowa, kanalizacyjna i drogi (układ komunikacji drogowej); 2) zasady finansowania, ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: sieci i obiekty infrastruktury, o których mowa w pkt 1 finansowane będą ze środków gminnych - budżetu gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/332/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/333/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/331/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/330/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 • uchwała nr XIX.120.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu

 • uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica

 • uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Santok z dnia 24 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo

 • uchwała nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.