Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Bledzew
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1437
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:02

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 57 § 2 i § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się stawkę opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań podatkowych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew. § 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XXVIII/210/01 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 128, poz. 1026). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Dawidowicz

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.678

  uchwała nr XII /64/ 2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 października 2011r. ustalenia opłaty prolongacyjnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6817

  uchwała nr XLIII/227/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 września 2010r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.204.5855

  uchwała nr 461/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 242/10 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2252

  uchwała Nr XXXVI/335/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku

 • uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 • uchwała nr XIX.120.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu

 • uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica

 • uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Santok z dnia 24 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.