Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/111/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Rada Powiatu Wschowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1572
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 sierpnia 2012 r. 13:56:00

zmiany zarządzenia Nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 2 ust. 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 77 ust. 2 Statutu Powiatu Wschowskiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2002 Nr 55, poz. 669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W § 34 Statutu Powiatu Wschowskiego stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2002 Nr 55, poz. 669 z późn. zm.) po ust. 2 dodaje się ust. 2a ? 2c w brzmieniu: ?2a. Do Komisji Rewizyjnej kandydatów zgłaszają radni oraz, jako swoich przedstawicieli, kluby radnych. 2b. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej przez kluby radnych jest uprawnieniem a nie obowiązkiem. Brak zgłoszenia kandydatów przez klub radnych, albo zgłoszenie kandydata pełniącego funkcję przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady lub członka zarządu powiatu jest równoznaczne z rezygnacją ze skorzystania z tego uprawnienia. Okoliczność ta jest odnotowywana w protokole obrad sesji. W takim przypadku Rada Powiatu dokona wyboru przedstawiciela klubu radnych do komisji rewizyjnej spośród członków tego klubu. § 42 ust. 5 Statutu nie stosuje się. 2c. Członek komisji rewizyjnej będący przedstawicielem klubu radnych może zrezygnować z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej pod warunkiem jednoczesnego wskazania przez klub radnych innego kandydata na członka Komisji Rewizyjnej, jako swojego przedstawiciela.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Szumski

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/171/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/146/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr R/29/02 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 63/2012 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 23 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 55/2012 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka we Wschowie w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 56/2012 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2012 roku.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja nr NU/0310-0040/12 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

 • uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • uchwała nr XXII/87/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie

 • uchwała nr XXII/84/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyłapania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gubin oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym.

 • uchwała nr XXII/85/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Stargardzie Gubińskim

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.