Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1581

Tytuł:

zarządzenie nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody ?Bogdanieckie Grądy?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-21
Organ wydający:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1581
Hasła:ochrona przyrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 sierpnia 2012 r. 10:39:51

ZARZĄDZENIE NR 30/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody ?Bogdanieckie Grądy?. Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.1)) zarządza się, co następuje. § 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody ?Bogdanieckie Grądy", zwanego dalej ?rezerwatem?. § 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu o charakterze grądu środkowoeuropejskiego, w stanie zbliżonym do naturalnego. 2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celów, o których mowa w ust. 1 są: 1) położenie na terenie obszaru Natura 2000 ? Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015; 2) występowanie w stanie zbliżonym do naturalnego 9170-1 grądu środkowoeuropejskiego (GalioCarpinetum) z dużym udziałem starych drzew ? siedliska charakterystyczne dla gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, między innymi dzięciołów czarnego i średniego oraz muchołówki małej. 3) odizolowanie od większych osiedli ludzkich oraz uczęszczanych dróg, dające możliwość skutecznej ochrony; § 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 4. Rezerwat objęty jest ochroną czynną. § 5. Określenie działań ochronnych na obszarach ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia. § 6. 1. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia. 2. Mapę infrastruktury turystycznej zawiera załącznik Nr 4 do zarządzenia. 3. Nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnionych dla celów rekreacyjnych i sportowych. § 7. Na terenie rezerwatu nie wyznacza się miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza. _________________________


1)

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1581

§ 8. Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania PUWG 1992, Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015 zawiera załącznik Nr 5 do zarządzenia. § 9. Mapę obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015 wraz z leżącym w ich granicach rezerwatem przedstawia załącznik Nr 6 do zarządzenia. § 10. 1. Nie określa się istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015 w części nie pokrywającej się z rezerwatem przyrody. 2. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015 w granicach rezerwatu przyrody przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 7 do zarządzenia. § 11. 1. Nie określa się celów działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015 w części nie pokrywającej się z rezerwatem przyrody. 2. Cele działań ochronnych na obszarach Natura 2000 Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015 w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody określa załącznik Nr 8 do zarządzenia. § 12. 1. Nie określa się działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015 w części nie pokrywającej się z rezerwatem. 2. Działania ochronne na obszarach Natura 2000 Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015 w części pokrywającej się z rezerwatem, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 9 do zarządzenia. § 13. Nie wprowadza się wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000. § 14. Zakres ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych: utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących rezerwat przyrody z otoczeniem, w tym kształtowanie obiektów infrastruktury w sposób umożliwiający migracje roślin, zwierząt lub grzybów. § 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Jan Rydzanicz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1581

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.

Lp.

Identyfikacja zagrożenia Zagrożenia wewnętrzne Stan lasu jest na etapie starzenia się. Brak potrzeby ingerencji w naturalne procesy zachodzące w ekosystemie. Możliwość wystąpienia zjawiska masowego zamierania dębów spowodowane owadami z rodzaju opiętek. Zagrożenia zewnętrzne Zaśmiecanie terenu

Sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożenia Martwe drzewa można jedynie usuwać w sąsiedztwie dróg. Brak skutecznej metody eliminacji Organizowanie sprzątania.

1 2

3

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?4?

Poz. 1581

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem zakresu i lokalizacji tych działań.

Rodzaj działań ochronnych Ochrona czynna

Zakres działań ochronnych. Brak potrzeby stosowania zabiegów ochronnych.

Lokalizacja działań ochronnych -

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?5?

Poz. 1581

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych.


Lp. Cel udostępnienia 1. Badania naukowe

Obszar lub miejsca udostępnienia Cały obszar rezerwatu

Sposób udostępnienia Po uprzednim zgłoszeniu zarządcy terenu.

2.

Edukacja, turystyka piesza, rowerowa i na nartach

Udostępnia się drogę leśną wzdłuż projektowanego szlaku rowerowego.

Wg mapy obszarów udostępnionych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?6?

Poz. 1581

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. Mapa obszarów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?7?

Poz. 1581

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania PUWG 1992, Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015.

.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

X 232117,328336 232222,402325 232332,165990 232332,180000 232390,100000 232394,970000 232374,550000 232363,140000 232350,830000 232358,340000 232378,460000 232398,580000 232440,310000 232455,930000 232460,730000 232460,130000 232437,610000 232432,200000 232400,380000 232446,620000 232510,270000 232521,680000 232514,870000 232533,508482 232533,680000 232535,060000 232584,020000 232567,830000 232575,580000 232626,970000 232645,280000 232630,490000 232681,190000 232723,430000

Y 542892,914609 542916,667441 542940,830705 542940,760000 542953,510000 542945,710000 542940,310000 542917,790000 542908,480000 542890,770000 542880,860000 542883,560000 542827,710000 542837,020000 542856,240000 542879,360000 542891,970000 542911,780000 542944,510000 542953,820000 542961,030000 542961,030000 542980,970000 542985,072250 542985,110000 542979,570000 542961,520000 542911,540000 542899,570000 542939,700000 542917,170000 542900,980000 542844,650000 542853,100000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?8?

Poz. 1581

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

232745,260000 232716,390000 232676,260000 232684,000000 232689,630000 232696,680000 232721,320000 232745,960000 232777,640000 232818,480000 232875,270820 232868,533924 232836,348552 232834,762652 232805,628489 232797,022554 232775,292816 232743,103952 232743,401113 232734,981743 232715,369241 232699,139295 232678,280164 232652,876776 232628,067792 232605,549927 232565,366323 232554,164137 232550,414893 232481,882107 232476,086896 232450,894272 232437,092959 232380,957564 232373,204949 232339,429435 232332,188980 232303,164858 232323,915738 232328,510197 232325,791211 232325,791211 232252,770000 232235,330000

542832,680000 542796,770000 542761,570000 542705,950000 542702,430000 542707,360000 542752,420000 542784,800000 542791,140000 542724,250000 542645,763250 542639,441186 542609,223558 542607,718976 542587,158578 542581,195562 542563,169873 542544,784192 542538,595860 542533,293719 542520,910276 542514,049154 542505,201073 542495,874041 542491,824785 542480,524539 542438,889392 542415,610309 542395,932872 542349,994004 542345,768405 542319,519809 542315,077301 542296,980970 542294,477325 542270,619097 542263,638585 542235,499348 542201,515566 542186,674618 542184,721604 542184,721604 542225,320000 542225,570000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?9?

Poz. 1581

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

232209,950000 232191,247108 232180,920000 232157,460000 232150,710000 232135,439348 232116,180000 232101,160000 232080,150000 232080,150000 232088,220000 232100,790000 232076,030000 232083,340000 232111,860000 232119,930000 232107,540000 232051,620000 232049,740000 232002,830000 232002,260000 232053,680000 232114,300000 232117,290000 232117,328336

542264,800000 542253,164649 542246,740000 542243,550000 542228,160000 542217,700952 542204,510000 542182,740000 542201,140000 542222,530000 542235,850000 542254,430000 542331,490000 542379,230000 542456,920000 542532,180000 542604,240000 542649,650000 542665,420000 542699,950000 542756,440000 542816,110000 542886,230000 542892,830000 542892,914609

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 10 ?

Poz. 1581

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. Mapa obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015 wraz z leżącym w jego granicach rezerwatem przyrody.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 11 ?

Poz. 1581

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB 320015 w granicach rezerwatu przyrody.

Lp. 1.

Przedmiot ochrony obszaru Natura 2000

Grąd środkowoeuropejski 9170-1.

Opis zagrożenia Uprawa obcych ekologicznie gatunków na siedlisku grądu np. sosny pospolitej.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 12 ?

Poz. 1581

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. Cele działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015 w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody.

Lp. 1.

Przedmiot ochrony obszaru Natura 2000

Grąd środkowoeuropejski 9170-1.

Cele działań ochronnych Zachowanie naturalnego składu gatunkowego z podstawowym gatunkiem w składzie graba zwyczajnego z płatami lipy drobnolistnej, dęba szypułkowego albo świerka pospolitego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 13 ?

Poz. 1581

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. Działania ochronne na obszarze Natura 2000 Ostoja Witnicko ? Dębniańska PLB 320015 w części pokrywającej się z rezerwatem, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.

Obszary Podmiot odpowiedzialny za wdrożenia wykonanie Ochrona czynna siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 1. Brak potrzeby stosowania zabiegów ochronnych. Lp. Działania ochronne Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych. 2. Nie przewiduje się działań dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 39/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bogdanieckie Grądy"

 • DZ. URZ. 2009.497.3658

  zarządzenie nr 34/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Wykus?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3325

  zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Kalinowa Łąka?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.651

  rozporządzenie nr 19/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Grądowe Zbocze?.

 • DZ. URZ. 2009.448.3251

  zarządzenie nr 32/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 października 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Krzemionki Opatowskie?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1580

  zarządzenie nr 28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Santockie Zakole?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1579

  uchwała nr XIX.108.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1578

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1577

  uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1576

  uchwała nr XVIII/104/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/157/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.