Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1582

Tytuł:

uchwała nr 0007.188.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. zmieniającą Uchwałę Nr 0007.52.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-21
Organ wydający:Rada Miejska w Kargowej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1582
Hasła:finanse publiczne,ochrona przyrody,dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 sierpnia 2012 r. 10:39:34

zmieniającą uchwałę Nr 0007.52.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 403 ust. 2 i 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr 0007.52.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2011r. Nr 86, poz. 1720) § 10 otrzymuje brzmienie: ?Dotacje należy wykorzystać w terminie do 30 listopada roku, w którym została udzielona. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do 15 grudnia roku, w którym została udzielona. Od kwot dotacji zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodnicząca Rady Danuta Wilińska-Grzesiuk

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 0007.52.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 0007.51.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 0007.158.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Górna Kargowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 0007.99.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kargowa w przedmiocie zmiany granic.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 0007.49.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1581

  zarządzenie nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody ?Bogdanieckie Grądy?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1580

  zarządzenie nr 28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Santockie Zakole?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1579

  uchwała nr XIX.108.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1578

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1577

  uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.