Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1586

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/163/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Miejska w Kożuchowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1586
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. 11:35:42

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXI/172/04 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005r. Nr 42, poz. 917; z 2009r. Nr 1, poz. 2) w § 4 ust. 2 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje kolejne punkty w brzmieniu: ?10) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez organizowanie pracy z rodziną; 11) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 12) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej; 13) ustalanie prawa do objęcia świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych, w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony; 14) obsługa organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego; 15) realizacja projektów społecznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wiceprzewodniczący Rady Jan Medyński


1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 • DZ. URZ. 2011.51.421

  uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2822

  uchwała nr XXIX/174/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6267

  uchwała nr 211/LII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.16

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1585

  uchwała nr XXXIII/162/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kożuchów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1584

  uchwała nr XXXIII/161/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kożuchów

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1583

  uchwała nr XX/75/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26.05.2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1582

  uchwała nr 0007.188.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. zmieniającą Uchwałę Nr 0007.52.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1581

  zarządzenie nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody ?Bogdanieckie Grądy?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.