Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Wohyń z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-07-04
Organ wydający:Rada Gminy Wohyń
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2046
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

12:39

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2012 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11a ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje: § 1. W Rocznym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminie Wohyń w 2012 r. stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/79/2012 Rady Gminy Wohyń z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) Gmina poprzez współpracę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze 21-100 Lubartów, prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt - po zawarciu stosownej umowy;?; 2) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Adama Sekuły położone w miejscowości Bojanówka 67, 21310 Wohyń, w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które utraciły swoje dotychczasowe schronienie.?; 3) § 7 otrzymuje brzmienie: ?§ 7 Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewni Gabinet Weterynaryjny Sławomir Bartoś, 21-310 Komarówka Podlaska?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Dorota Iwanejko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2498

  uchwała nr XIX/121/2012 Rada Miejska w Kocku z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3291

  uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4000

  uchwała nr XIX/144/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3162

  uchwała nr 100/XIX/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2012 roku?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3370

  uchwała nr XXI/111/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Orońsko

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy Wohyń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2012r.

 • uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Gminy Niemce z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2012 r.

 • uchwała nr XX/118/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice

 • uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Jastków z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastków

 • uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 listopada 2004 r. Nr XX/132/2004 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Krzywda miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.