Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zamość w roku 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-09
Organ wydający:Rada Miejska w Zamościu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 22
Hasła:apteki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Lublin, dnia 9 stycznia 2012 r. Poz. 22

UCHWAŁA NR XIII/138/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZAMOŚCIU z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zamość w roku 2012. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- prawo farmaceutyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm. ), Rada Miejska w Zamościu uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zamość: 1. W dni powszednie od poniedziałku do piątku : w godzinach od 8.00 do 19.00. 2. W soboty : w godzinach od 8.00 do 15.00. 3. W niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy: w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. 4. W porze nocnej: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 19.00 do 8.00 dnia następnego, w soboty w godzinach od 15.00 do 8.00 dnia następnego. § 2. Ustala się następujący wykaz aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym, obowiązujący na terenie Miasta Zamość: 1. Apteka MEDIQ CEFARM RZESZÓW S.A., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13, 2. Apteka HETMAŃSKA Medicus Sp. z o.o., ul. Aleje Jana Pawła II 8. § 3. 1. Skrócenie określonego w § 1 rozkładu godzin pracy aptek wymaga akceptacji Prezydenta Miasta Zamość, po uprzednim zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Lublinie. 2. Wydłu enie czasu pracy apteki wymaga zło enia informacji w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Zamość. § 4. 1. Informację o godzinach pracy apteki, wykaz aptek pracujących w systemie całodobowym oraz wszelkie zmiany z tym związane kierownik apteki umieszcza w miejscu widocznym z zewnątrz apteki. 2. W przypadku zamknięcia apteki na czas określony kierownik apteki umieszcza informację z adresami najbli szych czynnych aptek. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość. § 6. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 22 ?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zamościu

Jerzy Nizioł
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zamość w roku 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 33.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jeleniej Góry.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/119/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zamość w roku 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/99/2011 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zamość w roku 2011, zmienionej Uchwałą Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie nr 2 Rady Gminy Łuków z dnia 14 grudnia 2011r. w przedmiocie realizacji dowożenia uczniów ze wsi Januszówka z terenu Gminy Zbuczyn do Szkoły Podstawowej w Dziewulach oraz odwozu dzieci z Szkoły Podstawowej w Dziewulach do wsi Smolanka, przez Gminę Łuków

 • uchwała nr XIII/141/2011 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR VI/56/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu na osiedlu Stare Miasto w Zamościu

 • uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego na terenie gminy Modliborzyce.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.