Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/85/12 Rady Gminy Bełżec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, pieczęci i łańcuchów Gminy Bełżec.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Bełżec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2285
Hasła:herby i flagi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 2285

UCHWAŁA NR XVI/85/12 RADY GMINY BEŁ EC z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, pieczęci i łańcuchów Gminy Beł ec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 maja 2012 r. Rada Gminy Beł ec uchwala, co następuje: § 1. Ustanawia się herb Gminy Beł ec, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustanawia się flagę Gminy Beł ec, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Ustanawia się sztandar Gminy Beł ec, którego wzór stanowią załączniki do niniejszej uchwały: 1. Załącznik Nr 3 - prawa strona sztandaru, 2. Załącznik Nr 4 - lewa strona sztandaru, 3. Załącznik Nr 5 - głowica sztandaru. § 4. Ustanawia się: 1. Pieczęć Gminy Beł ec, której wzór stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, 2. Pieczęć Wójta Gminy Beł ec, której wzór stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. § 5. Ustanawia się: 1. Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy, którego wzór stanowi załącznik Nr 8 do uchwały, 2. Łańcuch Wójta Gminy, którego wzór stanowi załącznik Nr 9 do uchwały. § 6. Zasady u ywania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Beł ec. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 9. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Kazimierz Marynicz


14:31:32

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2285

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2285

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2285

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2285

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?6?

Poz. 2285

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?7?

Poz. 2285

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?8?

Poz. 2285

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?9?

Poz. 2285

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 10 ?

Poz. 2285

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 11 ?

Poz. 2285

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/85/12 Rady Gminy Beł ec z dnia 28 czerwca 2012 r. Zasady u ywania herbu, flagi, sztandaru, pieczęci § 1. 1. Herb i flaga stanowią symbole Gminy Beł ec i podlegają ochronie prawnej. 2. Umieszczenie herbu lub flagi mo e następować w miejscach i w sposób, które zapewnią symbolom Gminy godność i szacunek przewidziane dla insygniów władzy. § 2. 1. Herb oraz flaga Gminy Beł ec mogą być umieszczane: 1) w siedzibie władz Gminy wewnątrz budynku i na zewnątrz, 2) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów gminy, 3) na budynkach i w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Gminy, 4) na dyplomach i listach gratulacyjnych wręczanych przez władze Gminy oraz na blankietach korespondencyjnych i materiałach promujących Gminę, 5) w publikacjach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych, 6) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy, 7) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy. 2. Herb lub flaga mogą być u ywane na uroczystościach państwowych, samorządowych i religijnych oraz podczas innych zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym lub religijnym, pod warunkiem uzyskania zgody, chyba, e organizatorem uroczystości jest Gmina Beł ec. 3. W pomieszczeniach urzędowych lub salach posiedzeń herb i flagę umieszcza się obok insygniów państwowych. § 3. 1. U ywanie herbu lub flagi jest nieodpłatne. 2. Herb lub flaga mogą być u ywane w innych przypadkach ni i umotywowany wniosek osoby fizycznej lub podmiotu. określone w § 2, na pisemny

3. Zgody na u ywanie herbu udziela Wójt w formie pisemnej określając sposób, miejsce i okres u ywania herbu. 4. W przypadku, gdy podmiot, któremu udzielono zgody u ywa herbu niezgodnie z określonymi warunkami, Wójt mo e cofnąć zgodę. 5. Z chwilą doręczenia oświadczenia Wójta o cofnięciu zgody dalsze u ywanie herbu jest niedopuszczalne. § 4. 1. Sztandar Gminy Beł ec u ywany jest w miejscach obrad Rady Gminy Beł ec oraz z okazji uroczystości i świąt państwowych, samorządowych i religijnych. 2. O u yciu sztandaru decyduje Wójt Gminy. § 5. 1. Pieczęcie Gminy Beł ec umieszczane są na dokumentach urzędowych z wyjątkiem dokumentów urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej. 2. Pieczęcie u ywa się na pismach urzędowych Wójta Gminy i Urzędu Gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.4400

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci stanowiących symbole Gminy Skórzec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.364

  uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.977

  uchwała nr XXXIII/282/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej baneru i pieczęci Gminy Golczewo oraz zasad ich używania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, pieczęci i łańcuchów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1096

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Boguchwała oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Boguchwała.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

  Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, (...)

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Tytuł magistra na pieczątce

  Proszę o odpowiedz czy prawidłowe jest, aby na pieczęci imiennej z nazwą zawodu np. księgowy widniał tytułu mgr. Czy w tym przypadku nie powinno być samo imię i nazwisko, (...)

 • Pieczątka firmy a ważność zawartej umowy

  W trakcie podpisywania umowy leasingowej firma leasingowa (oddział znanego zresztą banku) chciał, żeby na umowie pieczątka naszej firmy była nad podpisami osób upoważnionych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Mircze z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • uchwała nr XIX/144/2012 Rady Gminy Mircze z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego.

 • uchwała nr XXI/131/12 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj.

 • uchwała nr XIX/107/12 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.