Logowanie

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.189.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/84/12 Rady Gminy Wojciechów z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów, w części obejmującej § 5 ust. 1, § 8 ust. 3 i ust. 5, § 12 ust. 4 i ust. 6, § 15 oraz § 16 Regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Wojewoda Lubelski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2480
Hasła:rozstrzygnięcie nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2480

14:11:31

WOJEWODA LUBELSKI

Lublin, 2012 ? 06 - 06 NK-II.4131.189.2012 Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/84/12 Rady Gminy Wojciechów z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów, w części obejmującej § 5 ust. 1, § 8 ust. 3 i ust. 5, § 12 ust. 4 i ust. 6, § 15 oraz § 16 Regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały. Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XIX/84/12 Rady Gminy Wojciechów z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów, w części obejmującej § 5 ust. 1, § 8 ust. 3 i ust. 5, § 12 ust. 4 i ust. 6, § 15 oraz § 16 Regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały. U zas adnienie Uchwała Nr XIX/84/12 Rady Gminy Wojciechów została doręczona organowi nadzoru w dniu 16 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) przedmiotową uchwałą Rada Gminy Wojciechów uchwaliła Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów. Regulamin określa załącznik Nr 1 do uchwały. W § 15 ust. 1 regulaminu Rada Gminy Wojciechów postanowiła, że stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli: 1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, 2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły, 3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w art. 90d ust.13 ustawy o systemu oświaty, 4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania ? poza obszar gminy Wojciechów. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni


Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2480

zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofania stypendium, o których mowa w ust. 1 (§ 15 ust. 2). Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie (§ 15 ust. 3). W ocenie organu nadzoru cytowane regulacje § 15 regulaminu wykraczają poza upoważnienie z art. 90f ustawy o systemie oświaty, w świetle którego rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności: 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1; 2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy; 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. Jednocześnie z art. 90o ust. 1 wprost wnika, iż rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia (ust. 2), a także do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (ust. 3). Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (ust. 4). Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ust. 5). Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej (ust. 6). Ustawodawca w powołanych przepisach art. 90o ustawy precyzyjnie reguluje zarówno kwestię konieczności informowania o zmianie okoliczności stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego, podmioty do tego zobowiązane jak i kwestię wstrzymania lub cofnięcia stypendium i wydawania decyzji w tym zakresie nie pozostawiając radzie gminy żadnych uprawnień do regulowania powyższych spraw. Poza delegację art. 90f ustawy o systemie oświaty wykracza także, zdaniem organu nadzoru, zapis § 15 ust. 4 regulaminu. W myśl powołanego przepisu, w przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego. Udzielona radzie art. 90f norma kompetencyjna ma charakter otwarty, rada bowiem uchwala regulamin, uwzględniając ?w szczególności? elementy wymienione w pkt 1-4. Jednak fakt, iż rada może unormować także inne sprawy nie oznacza pełnej dowolności w zakresie ustalania regulaminu udzielania pomocy materialnej. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, iż każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę. Zdaniem organu nadzoru na podstawie art. 90f rada nie jest upoważniona do regulowania instytucji postępowania administracyjnego. Do takich regulacji musi być norma kompetencyjna wprost wskazująca, w jakim zakresie można wprowadzić dodatkowe elementy postępowania administracyjnego. Artykuł 90f takiego wskazania nie zawiera.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2480

W § 16 regulaminu Rada Gminy ustaliła, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). W ocenie organu nadzoru powyższy przepis regulaminu narusza art. 87 Konstytucji i godzi w obowiązujący hierarchiczny system źródeł prawa. W kwestionowanym zapisie § 16 wyraźnie zastrzeżono, że w pierwszym rzędzie zastosowanie znajduje regulamin, a dopiero w sprawach w nim nieuregulowanych powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Tym samym przyznano pierwszeństwo przepisom uchwały przed ustawami. Zastrzeżenie, jakie zostało zawarte w przywołanym § 16 dopuszczalne jest jedynie w aktach tego samego rzędu. Niezgodne z Konstytucją jest zaś stawianie przepisów uchwały rady gminy przed przepisami ustawy. Stanowi to istotne naruszenie prawa i powoduje konieczność eliminacji z obrotu prawnego takich regulacji (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. sygn. akt. II SA/Wr 745/06 publ. w Lex). Jednocześnie należy wskazać, że regulamin zawiera także inne wady prawne. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, iż za niedopuszczalne uznaje się powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. II SA/Ka 1831/02; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002 r., sygn. II SA/Ka 508/02). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 października 1999 r. (sygn. II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17) trafnie stwierdził, iż uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała jako istotnie naruszająca prawo jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono. Tymczasem w podjętej przez Radę uchwale Nr XIX/84/12 zamieszczone są regulacje stanowiące powtórzenie przepisów ustawy o systemie oświaty tj.: - § 5 ust. 1 uchwały - art. 90d ust. 9 ustawy, - § 8 ust. 3 - art. 90n ust. 6, - § 8 ust. 5 - art. 90n ust. 7, - § 12 ust. 4 - art. 90e ust. 3, - § 12 ust. 6 - art. 90e ust. 4. Jak wspomniano wyżej, udzielona Radzie w art. 90f ww. ustawy o systemie oświaty norma kompetencyjna ma dość szeroki zakres. Nie oznacza to jednak dowolności w zakresie ustalania warunków i trybu przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych. Z normatywnego charakteru przedmiotowej uchwały wynika konieczność formułowania zawartych w niej postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową, pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/84/12 we wskazanym zakresie, jest uzasadnione. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Lubelski

Jolanta Szołno - Koguc

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2480

Otrzymują: 1) Wójt Gminy Wojciechów 2) Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6004

  uchwała nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy Wojciechów z dnia 10 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów

 • uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kraśnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kraśnik.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.228.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/68/2012 Rady Gminy Abramów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Abramów, w części obejmującej § 4 ust. 3 w brzmieniu: ?złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska?, § 5 ust. 2 w brzmieniu: ?uwzględniając zakres i złożoność zadań warunki ich realizacji? i § 9 ust. 2 załącznika do uchwały.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.226.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/69/2012 Rady Gminy Abramów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Abramów, w części obejmującej tytuł uchwały w brzmieniu: ?i wiejskiego? oraz § 9 uchwały.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.