Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2497

Tytuł:

uchwała nr XVIII/113/2012 Rada Miejska w Kocku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Miejska w Kocku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2497
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2497

UCHWAŁA NR XVIII/113/2012 RADA MIEJSKA W KOCKU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.), art. 11a ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Miejska w Kocku uchwala, co następuje: § 1. Określa się Roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kock. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


12:39:59

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Futera

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2497

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/113/2012 Rada Miejska w Kocku z dnia 30 marca 2012 r. Roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminie Kock w 2012 r.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne §1 Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) ?Urzędzie? należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kocku; 2) ?Gminie? należy przez to rozumieć Gminę Kock; 3) ?Burmistrzu? należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kock; 4) ?Programie? należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012r. Rozdział 2 Cel i zadania programu §2 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 2. Zadania priorytetowe Programu to: 1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, 2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy. Rozdział 3 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy §3

Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy realizowane będzie poprzez: 1) odławianie bezdomnych zwierząt; 2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 3) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 4) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§4 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują: 1) Gmina poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt, zakładami leczniczymi dla zwierząt oraz wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 2) schronisko dla zwierząt poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2497

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. §5

1. Zwierzęta bezdomne przebywające w granicach administracyjnych Gminy będą odławiane. 2. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób: 1) stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2) okresowy - w przypadku pojawienia się zwiększonej liczby bezdomnych zwierząt; 3. Odłowione bezdomne zwierzęta domowe umieszczane będą w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 4. Odłowione bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Białobrzegi. §6 Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują: 1) ,Gmina poprzez: a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani zostaną w Urzędzie dla właściwej miejscowości z terenu Gminy ze względu na miejsce bytowania kotów; b) wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt; c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych; 2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. §7

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują: 1) schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku; 2) gmina poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy. §8 Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 1) schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 2) gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska; 3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

Rozdział 4 Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy §9

Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2497

1) sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 2) usypianie ślepych miotów, 3) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami oraz sposobów zapobieganie bezdomności zwierząt.


§ 10 Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują: 1) schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów; 2) gmina poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła umowę; 3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy. § 11 Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 1) schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 2) Gmina poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt i finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy. § 12

1. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami oraz sposobów zapobieganie bezdomności zwierząt realizowana będzie przez Gminę we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2. Działania edukacyjne podejmowane będą przede wszystkim w zakresie opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 3. Działania edukacyjne realizowane będą poprzez: 1) współpracę z działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt; 2) propagowanie przez Gminę zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt zapobiegających nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt poprzez ulotki, artykuły w gazetach oraz akcje prowadzone za pośrednictwem mediów; 3) organizowanie prelekcji, konkursów, akcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich bezdomnością.

Rozdział 5 Finansowanie programu § 13 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy w wysokości 7000zł. 2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw na podstawie zawartych umów w związku z realizacją następujących zadań 1) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt; 2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2497

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 5) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 7) usypianie ślepych miotów; 8) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami oraz sposobów zapobieganie bezdomności zwierząt.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2498

  uchwała nr XIX/121/2012 Rada Miejska w Kocku z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Wohyń z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3291

  uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4000

  uchwała nr XIX/144/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3162

  uchwała nr 100/XIX/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2012 roku?

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2496

  uchwała nr XX/121/ 2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2495

  uchwała nr XX/115/ 2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Tyszowce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2494

  uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy Radecznica z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2493

  uchwała nr XIV/70/2012 Rady Gminy Radecznica z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2492

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.246.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/162/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Puławskiego, w części obejmującej § 14 ust. 6 w brzmieniu: ?wyłącznie z ważnych powodów?, § 24 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu: ?po spełnieniu wymogów określonych w odrębnej uchwale Rady w sprawie zasad i trybu występowania z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę? oraz § 28 ust. 4 Statutu stanowiącego załącznik do uchwały.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.