Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2499

Tytuł:

uchwała nr XXII/135/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Miejska w Parczewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2499
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2499

UCHWAŁA NR XXII/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew w 2012 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


12:39:31

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Szych

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2499

Załącznik do uchwały Nr XXII/135/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 czerwca 2012 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PARCZEW NA ROK 2012 Wprowadzenie § 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew na rok 2012, zwany dalej Programem obejmuje określenie celów oraz zadań realizowanych w roku 2012 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je podmiotów. Cele Programu § 2. Celem Programu jest: 1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 3) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt; 4) edukacja mieszkańców Gminy Parczew w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt; 5) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt, w szczególności psów i kotów. Zadania w ramach Programu § 3. W ramach Programu Gmina Parczew realizuje następujące zadania: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 2) opiekę nad kotami wolno żyjącymi; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 9) działania o charakterze edukacyjno ? informacyjnym. Wykonawcy Programu § 4. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą: 1) Gmina Parczew ? Urząd Miejski w zakresie koordynowania zadań realizowanych w ramach Programu; 2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów reprezentowane przez Małgorzatę Jadwigę Szumiło ? właściciela w zakresie odławiania oraz przyjmowania odłowionych zwierząt ? na podstawie umowy zawartej z Gminą; 3) Przychodnia Weterynaryjna S.C. R. Michałowski, A. Wróblewski, J. Szwaj, Parczew ul. Parkowa 4, w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych ? na podstawie umowy zawartej z Gminą; 4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt współpracujące z Gminą Parczew;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2499

5) ?Zbiornica Skórzec? Mirosław Cabaj, 08-110 Siedlce, ul. Świętojańska 5 ? na podstawie umowy podpisanej z Gminą w zakresie zadania wymienionego w § 3 pkt 8 (w przypadku zabicia zwierzęcia w wyniku zdarzenia drogowego); 6) gospodarstwo rolne Tomasza Romaniuka położone w miejscowości Jasionka 242, 21-200 Parczew w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt § 5. 1. Gmina Parczew zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów. 2. Schronisko zapewnia opiekę, w tym weterynaryjną, w warunkach wymaganych przepisami prawa. Opieka nad wolno żyjącymi kotami § 6. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Parczew realizuje się przy współpracy Gminy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) ustalenie miejsc, w których przebywają; 2) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów, deklarujących pomoc; 3) leczenie zwierząt chorych i rannych na mocy umowy zawartej z lekarzem weterynarii. Odławianie bezdomnych zwierząt § 7. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne każdego, kto stwierdzi istnienie zagrożenia zdrowia lub życia. 3. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt prowadzone są przez pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów, wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia. 4. Odłowione zwierzęta przewożone są i przetrzymywane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt § 8. 1. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt oraz poprawy warunków bezpieczeństwa na terenie Gminy Parczew wprowadza się obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt doprowadzonych do schroniska dla zwierząt z terenu Gminy Parczew, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów.


2. Gmina Parczew realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów. 3. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są wyłącznie przez lekarza weterynarii. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych § 9. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizowane jest przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów. 2. Gmina umieszczać będzie informacje o zwierzętach potrzebujących opiekuna na stronie internetowej www.parczew.com, w Biuletynie Informacyjnym Gminy oraz na tablicach informacyjnych. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych § 10. 1. Zabiegi usypiania ślepych miotów dokonywane są przez lekarza weterynarii w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2499

2. Zabiegi uśpienia ślepych miotów przeprowadza, w uzasadnionych przypadkach lekarz weterynarii, w ramach zleconych usług weterynaryjnych. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym § 11. 1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego w miejscowości Jasionka 242, 21-200 Parczew. 2. Koszty utrzymania i zapewnienia opieki lekarskiej zwierząt ponosi Gmina Parczew do czasu znalezienia właściciela zwierzęcia lub nowego właściciela. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt § 12. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w wyniku zdarzeń drogowych lub innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Parczew realizuje lek. weterynarii Rafał Michałowski, lek. weterynarii Adam Wróblewski, lek. weterynarii, Jerzy Szwaj, ul. Parkowa 4, 21-200 Parczew. 2. Odbiór tkanki zwierzęcej kategorii I i II zwierząt zabitych w wypadkach drogowych dokonuje ?Zbiornica Skórzec? Mirosław Cabaj, 08-110 Siedlce, ul. Świętojańska 5. Działania o charakterze edukacyjno ? informacyjnym § 13. W ramach Programu realizowane są przy współpracy z organizacjami, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, następujące działania: 1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania, w tym w ramach wspólnych akcji; 2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów; 3) propagowanie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych; 4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt, a w szczególności psów i kotów, z miejsc ich chowu lub hodowli. Finansowanie Programu § 14. Na realizację Programu na rok 2012 planuje się kwotę ? 40.000,00 zł, przeznaczoną na: 1) zadania realizowane przez schronisko ? 36.000,00 zł; 2) realizację umowy w zakresie opieki weterynaryjnej ? 3.000,00 zł; 3) zakup karmy na dokarmianie wolno żyjących kotów ? 500,00 zł; 4) pokrycie ewentualnych kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich ? 500,00 zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2498

  uchwała nr XIX/121/2012 Rada Miejska w Kocku z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2497

  uchwała nr XVIII/113/2012 Rada Miejska w Kocku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2496

  uchwała nr XX/121/ 2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2495

  uchwała nr XX/115/ 2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Tyszowce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2494

  uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy Radecznica z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.