Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2500

Tytuł:

uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Rejowiec Fabryczny udostępnianych operatorom i przewoźnikom, zasad i warunków korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Gminy Rejowiec Fabryczny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2500
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2500

UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Rejowiec Fabryczny udostępnianych operatorom i przewoźnikom, zasad i warunków korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 5, 6, 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) ? Rada Gminy Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje: § 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie gminy Rejowiec Fabryczny, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Gminy Rejowiec Fabryczny udostępniane operatorom i przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego. 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Ustala się opłatę za korzystanie z przystanków o których mowa w § 1 w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym. 2. Opłatę o której mowa w ust. 1 nalicza się na rok kalendarzowy jako iloczyn dziennej liczby zatrzymań, liczby dni i stawki opłaty za zatrzymanie. 3. Opłata o której mowa w ust. 2 może być wnoszona jednorazowo lub kwartalnie w wysokości proporcjonalnej do naliczonej opłaty rocznej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


12:39:16

Przewodniczący Rady Mirosław Maziarz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2500

Załącznik nr l do Uchwały Nr XXII/119/2012 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 24 lipca 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rejowiec Fabryczny

Lp.

Lokalizacja

Liczba przystanków

Nazwa przystanku Skrzyżowanie Rasiński Nowy Hotel GOK Na klinie Sklep p. Kurzepa Brodaczewski Sklep Sklep Skrzyżowanie Liszno -Toruń Parada Korzeniowska Koziniec Błaszczuk Kościół Szkoła Remiza OSP

Strona L L LiP L L L P L P P P P L L P P L L P

1

Krzywowola Pawłów

1 1 2 1 1 1 1 1

2

3

Krasne

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zalesie Krasieńskie Gołąb Toruń Liszno Liszno -Kolonia Leszczanka Kanie Wólka Kańska Wólka Kańska Kolonia Kanie- Stacja

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ziemba PKP

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2500

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/119/2012 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 24 lipca 2012r. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Rejowiec Fabryczny udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym

1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Rejowiec Fabryczny następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Rejowiec Fabryczny. 2. Umowa, o której mowa w pkt l zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny.

3. Do wniosku, o którym mowa w pkt 2 należy dołączyć: a) proponowany rozkład jazdy, b) liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy oddzielnie dla dnia roboczego, soboty, dni świątecznych, c) określenie przystanków na których operator lub przewoźnik zamierza dokonywać zatrzymań, 4. Umowa ustala w szczególności: a) trasę przejazdu linii komunikacyjnej (opisaną przystankiem początkowym, końcowym i co najmniej jednym przystankiem pośrednim), b) wykaz przystanków na których dokonywane będą zatrzymania c) wysokość naliczonej opłaty za korzystanie z przystanków oraz sposób i terminy jej płatności. 5. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy osób w krajowym transporcie drogowym zobowiązani są do: a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać ruchu i umożliwiać zatrzymanie się innym przewoźnikom, b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/130/12 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rejowiec Fabryczny udostępnianych operatorom i przewoźnikom, zasad i warunków korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2389

  uchwała nr 280/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/90/12 Rady Gminy Borzechów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/94/12 Rady Gminy Garbów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Garbów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

zamów dokument

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Zmiana stawki procentowej użytkowania wieczystego

  W związku z realizacją wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego położonego na gruncie objętym prawem użytkowania wieczystego, na skutek uwłaszczenia (...)

 • Umorzenie opłaty adiacenckiej

  Czy jest możliwość odstąpienia od obowiązku opłacenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości? Emeryci mają działkę budowlaną, której nie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2499

  uchwała nr XXII/135/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2498

  uchwała nr XIX/121/2012 Rada Miejska w Kocku z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2497

  uchwała nr XVIII/113/2012 Rada Miejska w Kocku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2496

  uchwała nr XX/121/ 2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2495

  uchwała nr XX/115/ 2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Tyszowce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.