Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2503

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.235.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 500 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady powiatu z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Powiatu w Puławach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Wojewoda Lubelski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2503
Hasła:rozstrzygnięcie nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2503

12:38:34

WOJEWODA LUBELSKI

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.235.2012 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 500 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady powiatu z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Powiatu w Puławach. Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 500 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady powiatu z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Powiatu w Puławach. U zas adnienie do Ro zstrzyg nięcia nadzo rczego Nr NK -II.4131.235.2012 Wojewo dy L ubels kiego z dnia 1 s ierpnia 2012 r. Uchwała Nr XVIII/163/2012 Rady Powiatu w Puławach została doręczona organowi nadzoru w dniu 5 lipca 2012 r. Przedmiotową uchwałą, podjętą na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu w Puławach określiła zasady i tryb występowania przez obywateli z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Powiatu w Puławach. Jednocześnie w treści § 11 uchwały Rada Powiatu postanowiła, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. W ocenie organu nadzoru przyjęta przez Radę Powiatu uchwała Nr XVIII/163/2012 została podjęta bez uzasadnienia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a zatem bez podstawy prawnej. W doktrynie i orzecznictwie sądowym utrwalone jest stanowisko, że podjęcie uchwały bez podstawy prawnej stanowi istotne naruszenie prawa. O istotnym naruszeniu prawa można mówić bowiem zarówno wtedy, gdy treść uchwały jest sprzeczna z nakazami lub zakazami zawartymi w przepisach prawa


Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2503

powszechnie obowiązującego, jak i wtedy, gdy przepisy prawa nie stwarzają możliwości podjęcia uchwały o określonej treści. Zdaniem organu nadzoru żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego, w tym wskazany jako podstawa prawna przedmiotowej uchwały art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, nie przyznaje radzie powiatu uprawnienia do podjęcia uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zmierzającej do podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę powiatu. Granice udziału mieszkańców powiatu w sprawowaniu przez nich władzy jak i podejmowanie rozstrzygnięć wyznacza Konstytucja (art. 4) oraz ustawa o samorządzie powiatowym (art. 8 ust. 1 ustawy). We wskazanych przepisach, jak i w innych przepisach prawa, brak jest unormowań przyznających radzie powiatu prawo do podjęcia uchwały o określonej wyżej treści. Zgodnie z powołanym art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu. Zdaniem organu nadzoru wskazany przepis ustawy nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej podejmowanych przez radę powiatu uchwał, w tym w szczególności stanowiących akt prawa miejscowego. Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na postawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Stosownie zaś do art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, radzie powiatu przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze powiatu na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach. Powszechnie przyjmuje się tak w orzecznictwie sądowym, jak i w doktrynie prawa, że art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym zawiera jedynie katalog podziału zadań między organy powiatu i ma charakter organizacyjno ? kompetencyjny. Takie stanowisko zawarł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 marca 2000 r. (sygn. akt II SA/Ka 2407/99) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 5 listopada 2007 r. (sygn. akt II SA/Kr 118/07). W wyroku z dnia 16 maja 2001 r. (sygn. akt III SA 2622/00, ONSA 2002, nr 3, poz. 114) Naczelny Sąd Administracyjny zawarł tezę, zgodnie z którą ?przepis art. 94 Konstytucji obowiązującej od dnia 17 października 1997 r. wyklucza możliwość wydania aktu normatywnego o powszechnie obowiązującym charakterze na podstawie ogólnego przepisu kompetencyjnego, jakim jest art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.)?. Teza ta znajduje pełne zastosowanie do regulacji art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym. A zatem, warunkiem koniecznym podjęcia aktu prawa miejscowego jest istnienie przepisu prawa materialnego, który nakazywałby lub chociaż dopuszczał do uregulowania danej materii w drodze aktu prawa miejscowego. Z istoty upoważnienia wynika, że musi być ono wyraźne, a nie tylko pośrednio wynikać z przepisów ustawowych. Winno przy tym określać materię, która ma być przedmiotem regulacji w drodze aktu prawa miejscowego oraz organy kompetentne do jego wydania, a także regulować inne kwestie związane z wydaniem i wejściem w życie przepisów prawa (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. akt II OSK 673/11). Mając na względzie treść i charakter kwestionowanej uchwały Nr XVIII/163/2012 należy stwierdzić, iż podjęcie jej bez wymaganego upoważnienia ustawowego stanowi istotne naruszenie prawa i skutkuje stwierdzeniem jej nieważności. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/163/2012, jest uzasadnione. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. Otrzymuje: 1) Starosta Puławski 2) Przewodniczący Rady Powiatu w Puławach

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2503

WOJEWODA LUBELSKI

Jolanta Szołno - Koguc
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Puławskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/165/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/143/2008 Rady Powiatu w Puławach z dnia  29 kwietnia 2008 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2491

  uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Puławskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/82/2011 Rady Powiatu w Puławach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/2011 Rady Powiatu w Puławach z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Puławskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/322/2010 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 2561L Puławy ul. Wojska Polskiego od km 0+000 do km 0+522 kategorii drogi powiatowej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2502

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.155.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, w części obejmującej jej § 3, § 4, § 8 ust. 1 i ust. 3-6, § 9 ust. 2.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2501

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.98.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/97/12 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Obiektu Sportowego ?Orlik 2012? w Poniatowej, w części obejmującej pkt 10 tiret piąte załącznika do uchwały. 

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2500

  uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Rejowiec Fabryczny udostępnianych operatorom i przewoźnikom, zasad i warunków korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2499

  uchwała nr XXII/135/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2498

  uchwała nr XIX/121/2012 Rada Miejska w Kocku z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kock w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.