Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2506

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.252.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konopnica.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Wojewoda Lubelski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2506
Hasła:rozstrzygnięcie nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2506

12:37:51

WOJEWODA LUBELSKI

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.252.2012 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konopnica. Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konopnica. U zas adnienie do Ro zstrzyg nięcia nadzo rczego Nr NK-II.4131.252.2012 Wojewo dy L ubels kiego z dnia 7 s ierpnia 2012 r. Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Konopnica została doręczona organowi nadzoru w dniu 10 lipca 2012r. Przedmiotowa uchwała należy do kategorii aktów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym, została bowiem wydana w wykonaniu upoważnienia ustawowego zawartego w art. 90f ustawy z dniu 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).W myśl powołanego przepisu, rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności: 1) sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1; 2) formy w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;


Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2506

3) tryb i sposób udzielenia stypendium szkolnego; 4) tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. Analiza treści art. 90f ustawy o systemie oświaty prowadzi do stwierdzenia, iż określając materię, jaką pozostawiono do uregulowania w drodze uchwały radzie gminy, wyznacza on granice upoważnienia ustawowego. O ile jednak w zakresie przedmiotowym nie tworzy on zamkniętego katalogu elementów kształtujących treść regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które winny być w regulaminie ujęte, o tyle użyte w nim wyrażenie ?w szczególności? wskazuje na to, iż uchwalany regulamin obligatoryjnie musi obejmować wszystkie kwestie określone w art. 90f pkt 1-4 ustawy. Pominięcie przez radę gminy któregoś z wymienionych elementów regulaminu skutkuje brakiem pełnej realizacji upoważnienia ustawowego i ma istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętego aktu. Należy stwierdzić, iż przyjęta przez Radę Gminy Konopnica uchwała nie określa w wymaganym zakresie, wskazanego w pkt 1 tego przepisu, sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności , o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy. W § 4 ust. 1 przedmiotowego regulaminu znalazł się jedynie zapis, że przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (?), ? kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia ? i nie może przekraczać 200% tej kwoty. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie: 1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia stanowiącej kwotę do 182zł miesięcznie ? od 120% do 200% kwoty, o której mowa w ust. 1 2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia mieszczącej się w przedziale powyżej 182 do 273 zł ? od 100% do 180% kwoty, o której mowa w ust. 1 3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej kwoty 273 zł ? od 80% do 160% kwoty, o której mowa w ust. 1. (§ 4 ust. 2 regulaminu) W ocenie organu nadzoru powyższa regulacja nie wyczerpuje upoważnienia z art. 90f ww. ustawy.Kryteria, które warunkują możliwość udzielenia stypendium szkolnego, zostały określone w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Do kryteriów tych zaliczono niskie dochody na osobę w rodzinie oraz występowanie trudnej sytuacji w rodzinie , jak m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania. Mając na uwadze powyższe uregulowania stwierdzić należy, że przyznanie świadczenia w formie stypendium szkolnego uzależnione jest od spełnienia przez rodzinę kryterium dochodowego oraz wystąpienia jednej z okoliczności związanych z sytuacją rodzinną i osobistą ucznia, wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Kryteria przyznania tej pomocy są sztywne a decyzja rozstrzygająca kwestię przyznania pomocy (art. 90n ust. 1) nie ma charakteru uznaniowego. Organ przyznający prawo pomocy musi ustalić, czy spełnione są ustawowe przesłanki do przyznania stypendium szkolnego. W ocenie organu nadzoru, postanowienia uchwały Rady Gminy Konopnica nie wypełniają dyspozycji art. 90f pkt 1 ustawy o systemie oświaty, z uwagi na fakt, iż nie precyzują wysokości stypendium przy wystąpieniu okoliczności wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy, a jedynie wskazują ramy kwotowe w których zawiera się wysokość stypendium. Realizacja tak określonego sposobu ustalania wysokości stypendium daje zatem organowi wydającemu decyzję nieprzewidzianą przepisami ustawy swobodę w ustalaniu wysokości stypendium szkolnego. W tym miejscu należy wskazać, iż skoro decyzje w sprawach stypendiów szkolnych mają charakter decyzji związanych, to przepisy normujące zasady i tryb przyznawania świadczenia w postaci

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2506

stypendium szkolnego mają charakter bezwzględnie wiążący dla organu wydającego decyzję w sprawie. Organ ten nie ma zatem możliwości orzekania w oparciu o uznanie administracyjne. Upoważnienie rady do określenia sposobu ustalenia wysokości stypendium oznacza umocowanie tego organu do określenia metod, mechanizmów umożliwiających realizację celu, jakim jest zróżnicowanie wysokości kwot stypendiów w zależności od indywidualnego położenia osób, które mają ją otrzymać. Zatem, działając w oparciu o normę kompetencyjną określoną w art. 90f pkt 1 ustawy o systemie oświaty, Rada Gminy była uprawniona i zarazem zobowiązana do zróżnicowania wysokości stypendium szkolnego, przy uwzględnieniu zarówno przedziału kwotowego, o którym mowa w art.


90d ust. 9 tej ustawy, jak i kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 90d ust. 7 oraz różnych okoliczności osobistych, o jakich mowa w art. 90d ust. 1 cyt. ustawy. Zapis uchwały (§1 regulaminu) wskazuje, iż stypendium może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, jednakże Regulamin nie uzależnia wysokości stypendium od skali występowania w rodzinie okoliczności wskazanych w art. 90d ust. 1, nie określa również sposobu obliczenia wysokości stypendium w wypadku ich wystąpienia. Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest aktem prawa miejscowego. Jako akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki sposób, by dla przeciętnego adresata była zrozumiała, tzn. by adresat jej przepisów wiedział, w jaki sposób ma się zachować i nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jaką regułę postępowania wyznacza dany przepis, a organ stosujący ten przepis wiedział, w jaki sposób go zinterpretować. Przepis prawa miejscowego musi być sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu. Adresat aktu nie może być zaskakiwany treścią nieostrych czy też niepełnych przepisów. Regulacja uchwały winna zapewniać ten sam poziom praw i obowiązków dla adresatów znajdujących się w identycznej sytuacji (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 1995 r., sygn. akt SA/Gd 2949/94, OwSS 1996/3/91). Zatem realizując upoważnienie z art. 90f ustawy o systemie oświaty, rada gminy winna określić taki sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, który pozwoli organowi stosującemu przepisy uchwały ustalać, w oparciu o jej postanowienia, konkretną wysokość stypendium w indywidualnych sprawach, w zależności od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz innych okoliczności wskazanych w art. 90d ust. 1 ustawy, bez niedopuszczalnego i niezgodnego z prawem luzu interpretacyjnego .Rada Gminy Konopnica nie wypełniła delegacji ustawowej, a jej działanie, jako działanie zawężające upoważnienie udzielone przez ustawodawcę w procesie tworzenia prawa stanowi jego istotne naruszenie uzasadniające zakwestionowanie uchwały w całości. Uchwała Nr XIX/127/2012 dotknięta jest także innymi wadami prawnymi. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, iż za niedopuszczalne uznaje się powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. II SA/Ka 1831/02; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002 r., sygn. II SA/Ka 508/02). Tymczasem w podjętej przez Radę uchwale Nr XIX/127/2012 zamieszczone są regulacje stanowiące powtórzenie przepisów ustawy o systemie oświaty tj.: - § 11 ust. 4 - art. 90e ust. 3, - § 11 ust. 6 - art. 90e ust. 4. Jak wspomniano wyżej, udzielona Radzie w art. 90f ww. ustawy o systemie oświaty norma kompetencyjna ma dość szeroki zakres. Nie oznacza to jednak dowolności w zakresie ustalania warunków i trybu przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych. Z normatywnego charakteru przedmiotowej uchwały wynika konieczność formułowania zawartych w niej postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową, pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/127/2012 jest uzasadnione.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2506

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. Otrzymują: 1) Wójt Gminy Konopnica 2) Przewodniczący Rady Gminy Konopnica

Wojewoda Lubelski

Jolanta Szołno - Koguc
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6004

  uchwała nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/153/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów".

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2505

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.250.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/99/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzwola.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2504

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.238.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Serniki z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Serniki.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2503

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.235.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 500 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady powiatu z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Powiatu w Puławach.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2502

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.155.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, w części obejmującej jej § 3, § 4, § 8 ust. 1 i ust. 3-6, § 9 ust. 2.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2501

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.98.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/97/12 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Obiektu Sportowego ?Orlik 2012? w Poniatowej, w części obejmującej pkt 10 tiret piąte załącznika do uchwały. 

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.