Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2507

Tytuł:

uchwała nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Miejska w Parczewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2507
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2507

UCHWAŁA NR XIX/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) Rada Miejska w Parczewie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 26 stycznia 2011 r. zmienionej zarządzeniem Nr 168/12 Burmistrza Parczewa z dnia 16 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 45.961.535,10 zł o kwotę 145.134,00 zł, po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 46.106.669,10 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 34.048.258,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 12.058.,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 46.790.095,45 zł o kwotę 112.671,35 zł, po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 46.677.424,10 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 33.066.079,60 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.611.344,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191.860,59 zł. 3. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy z kwoty 828.560,35 zł o kwotę 257.805,35 zł do kwoty 570.755,00 zł.Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3. 4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ?1) Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy z kwoty 6.007.889,66 zł o kwotę 328.382,35,00 zł, po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5.679.507,31 zł; 2) Zmniejsza się planowane rozchody budżetu gminy z kwoty 5.179.329,31 zł o kwotę 70.577,00 zł, po dokonaniu zmian ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 5.108.752,31 zł; 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniki nr 3 do niniejszej uchwały.? 5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały?. 6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ?Określa się : 1) Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6, i załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.?


12:37:32

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2507

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ?Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 774.157,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 774.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.? 8. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ? Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.135.624,00 zł?. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Szych

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2507

DOCHODY BUDŻETU GMINY PARCZEW NA ROK 2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 marca 2012 r.

Plan dochodów budżetu 2012 - zmiany

Symbol Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianie

Dochody razem

Dochody majątkowe dotacje na inwestycje środki na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku gminy pozostałe dochody majątkowe Dochody bieżące wpływy z podatków wpływy z opłat udziały gmin w podatkach wpływy z zezwoleń na sprzed. napoj.alkoh dochody z majątku gminy dochody uzyskiwane przez j.b. odsetki od nieterm. wpłat z podatku i op pozostałe dochody bieżące

45 961 535,10

11 872 297,10 10 971 297,10 0,00 900 000,00 1 000,00 34 089 238,00 5 787 000,00 570 300,00 7 934 357,00 270 000,00 60 079,00 559 250,00 37 000,00 18 871 252,00

228 866,00

167 886,00 167 886,00 0,00 0,00 0,00 60 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 980,00 0,00 0,00

374 000,00

354 000,00 354 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 106 669,10

12 058 411,10 11 157 411,10 0,00 900 000,00 1 000,00 34 048 258,00 5 807 000,00 570 300,00 7 934 357,00 270 000,00 60 079,00 498 270,00 37 000,00 18 871 252,00

Bieżące dochody własne

Dochody bieżące wpływy z podatków wpływy z opłat udziały gmin w podatkach wpływy z zezwoleń na sprzed. napoj.alkoh dochody z majątku gminy dochody uzyskiwane przez j.b. odsetki od nieterm. wpłat z podatku i op pozostałe dochody bieżące

15 294 846,00

15 294 846,00 5 787 000,00 570 300,00 7 934 357,00 270 000,00 60 079,00 559 250,00 37 000,00 76 860,00

60 980,00

60 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 980,00 0,00 0,00

20 000,00

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 253 866,00

15 253 866,00 5 807 000,00 570 300,00 7 934 357,00 270 000,00 60 079,00 498 270,00 37 000,00 76 860,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące wpływy z podatków wpływy z opłat udziały gmin w podatkach wpływy z zezwoleń na sprzed. napoj.alkoh

14 528 357,00

0,00

20 000,00

14 548 357,00

14 528 357,00 5 787 000,00 500 000,00 7 934 357,00 270 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

14 548 357,00 5 807 000,00 500 000,00 7 934 357,00 270 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2507

Symbol

Nazwa

odsetki od nieterm. wpłat z podatku i op

Plan przed zmianą

37 000,00

Zmniejszenie

0,00

Zwiększenie

0,00

Plan po zmianie

37 000,00

Podatek od nieruchomości od osób prawnych Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące wpływy z opłat dochody z majątku gminy dochody uzyskiwane przez j.b. pozostałe dochody bieżące

2 600 000,00 433 889,00

433 889,00 300,00 5 079,00 426 650,00 1 860,00

0,00 60 980,00

60 980,00 0,00 0,00 60 980,00 0,00

20 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 620 000,00 372 909,00

372 909,00 300,00 5 079,00 365 670,00 1 860,00

Odpłatność za świadczenia w Przedszkolu Nr 1 Odpłatność za świadczenia w Przedszkolu Nr 2 Dotacje - majątkowe dochody pozyskane z UE - RPO WL / PROW

Dochody majątkowe dotacje na inwestycje

200 170,00 186 520,00 10 971 297,10

10 971 297,10 10 971 297,10

31 540,00 29 440,00 167 886,00

167 886,00 167 886,00

0,00 0,00 354 000,00

354 000,00 354 000,00

168 630,00 157 080,00 11 157 411,10

11 157 411,10 11 157 411,10

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe dotacje na inwestycje

446 383,00

446 383,00 446 383,00

167 886,00

167 886,00 167 886,00

0,00

0,00 0,00

278 497,00

278 497,00 278 497,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Odnowa i rozwój wsi Tyśmienica - etap II Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe dotacje na inwestycje

167 886,00 2 224 175,93

2 224 175,93 2 224 175,93

167 886,00 0,00

0,00 0,00

0,00 354 000,00

354 000,00 354 000,00

0,00 2 578 175,93

2 578 175,93 2 578 175,93

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Parczewie

646 000,00

0,00

354 000,00

1 000 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2507


WYDATKI BUDŻETU GMINYPARCZEW NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 marca 2012 r.

Plan wydatków budżetu 2012 - zmiany

Symbol Nazwa Plan przed zmianami

kol. 2 kol. 3

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

kol. 6

kol. 1

kol. 4

kol. 5

Wydatki razem

Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T. Zakupy inwestycyjne Dotacje na inwestycje

46 790 095,45

33 033 774,60 17 194 261,64 7 280 370,96 1 132 500,00 6 514 642,00 912 000,00 13 756 320,85 13 463 955,41 101 742,50 190 622,94

996 670,00

79 410,00 28 910,00 50 500,00 0,00 0,00 0,00 917 260,00 917 260,00 0,00 0,00

883 998,65

111 715,00 10 000,00 101 715,00 0,00 0,00 0,00 772 283,65 766 546,00 4 500,00 1 237,65

46 677 424,10

33 066 079,60 17 175 351,64 7 331 585,96 1 132 500,00 6 514 642,00 912 000,00 13 611 344,50 13 313 241,41 106 242,50 191 860,59

Wydatki na zadania własne

Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T. Zakupy inwestycyjne Dotacje na inwestycje

27 129 983,92

27 043 983,92 16 356 778,00 6 664 906,39 1 132 500,00 1 977 799,53 912 000,00 86 000,00 27 000,00 59 000,00 0,00

79 410,00

79 410,00 28 910,00 50 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 215,00

111 715,00 10 000,00 101 715,00 0,00 0,00 0,00 29 500,00 25 000,00 4 500,00 0,00

27 191 788,92

27 076 288,92 16 337 868,00 6 716 121,39 1 132 500,00 1 977 799,53 912 000,00 115 500,00 52 000,00 63 500,00 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 584 501,00

14 584 501,00 11 824 258,00 2 264 628,00 392 000,00 103 615,00

69 410,00

69 410,00 28 910,00 40 500,00 0,00 0,00

10 430,00

10 430,00 0,00 10 430,00 0,00 0,00

14 525 521,00

14 525 521,00 11 795 348,00 2 234 558,00 392 000,00 103 615,00

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki

2 269 676,00

2 269 676,00 1 895 309,00

69 410,00

69 410,00 28 910,00

10 430,00

10 430,00 0,00

2 210 696,00

2 210 696,00 1 866 399,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?6?

Poz. 2507

kol. 1 Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych

kol. 2

kol. 3 354 388,00 19 979,00

kol. 4 40 500,00 0,00

kol. 5 10 430,00 0,00

kol. 6 324 318,00 19 979,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych

289 306,00

289 306,00 88 050,00 201 196,00 60,00

10 000,00

10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

10 000,00

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

289 306,00

289 306,00 98 050,00 191 196,00 60,00

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych

205 000,00

205 000,00 75 334,00 129 606,00 60,00

10 000,00

10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

10 000,00

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

205 000,00

205 000,00 85 334,00 119 606,00 60,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne

3 652 810,53

3 642 810,53 1 104 940,00 902 200,00 1 635 670,53 10 000,00 10 000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 439,00

52 439,00 0,00 52 439,00 0,00 0,00 0,00

3 705 249,53

3 695 249,53 1 104 940,00 954 639,00 1 635 670,53 10 000,00 10 000,00

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych

393 200,00

393 200,00 393 200,00

0,00

0,00 0,00

47 000,00

47 000,00 47 000,00

440 200,00

440 200,00 440 200,00

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 262 940,00

1 262 940,00 1 104 940,00 155 000,00 3 000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 439,00

5 439,00 0,00 5 439,00 0,00

1 268 379,00

1 268 379,00 1 104 940,00 160 439,00 3 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych

1 498 000,00

1 498 000,00 1 498 000,00

0,00

0,00 0,00

22 950,00

22 950,00 22 950,00

1 520 950,00

1 520 950,00 1 520 950,00

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód


Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych

25 000,00

25 000,00 25 000,00

0,00

0,00 0,00

22 950,00

22 950,00 22 950,00

47 950,00

47 950,00 47 950,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne

783 481,05

783 481,05 69 741,00 83 670,05 630 000,00 70,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00

787 981,05

783 481,05 69 741,00 83 670,05 630 000,00 70,00 4 500,00 4 500,00

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

462 255,05

0,00

4 500,00

466 755,05

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?7?

Poz. 2507

kol. 1 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne

kol. 2

kol. 3 462 255,05 24 915,00 77 270,05 360 000,00 70,00 0,00 0,00

kol. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kol. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00

kol. 6 462 255,05 24 915,00 77 270,05 360 000,00 70,00 4 500,00 4 500,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T.

539 195,00

539 195,00 320 685,00 135 950,00 80 000,00 2 560,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 896,00

15 896,00 0,00 15 896,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

580 091,00

555 091,00 320 685,00 151 846,00 80 000,00 2 560,00 25 000,00 25 000,00

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T.

384 078,00

384 078,00 294 568,00 86 950,00 2 560,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 896,00

15 896,00 0,00 15 896,00 0,00 25 000,00 25 000,00

424 974,00

399 974,00 294 568,00 102 846,00 2 560,00 25 000,00 25 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - RPO/PROW

Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T. Zakupy inwestycyjne

13 508 338,59

28 640,68 28 640,68 13 479 697,91 13 436 955,41 42 742,50

917 260,00

0,00 0,00 917 260,00 917 260,00 0,00

621 890,00

0,00 0,00 621 890,00 621 890,00 0,00

13 212 968,59

28 640,68 28 640,68 13 184 327,91 13 141 585,41 42 742,50

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T.

2 688 370,00

2 688 370,00 2 688 370,00

865 260,00

865 260,00 865 260,00

621 890,00

621 890,00 621 890,00

2 445 000,00

2 445 000,00 2 445 000,00

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T.

1 530 260,00

1 530 260,00 1 530 260,00

865 260,00

865 260,00 865 260,00

0,00

0,00 0,00

665 000,00

665 000,00 665 000,00

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T.

1 158 110,00

1 158 110,00 1 158 110,00

0,00

0,00 0,00

621 890,00

621 890,00 621 890,00

1 780 000,00

1 780 000,00 1 780 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T. Zakupy inwestycyjne

336 742,50

336 742,50 294 000,00 42 742,50

52 000,00

52 000,00 52 000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

284 742,50

284 742,50 242 000,00 42 742,50

Rozdz.92195 Pozostała działalność

294 000,00

52 000,00

0,00

242 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?8?

Poz. 2507

kol. 1 Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T.

kol. 2

kol. 3 294 000,00 294 000,00

kol. 4 52 000,00 52 000,00

kol. 5 0,00 0,00

kol. 6 242 000,00 242 000,00

Wydatki na zadnia realizowane wspólnie z innymi jst

Wydatki bieżące Dotacje Wydatki majątkowe Dotacje na inwestycje

190 622,94

0,00 0,00 190 622,94 190 622,94

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 237,65

0,00 0,00 1 237,65 1 237,65

191 860,59

0,00 0,00 191 860,59 191 860,59

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe Dotacje na inwestycje

119 525,19

119 525,19 119 525,19

0,00

0,00 0,00

370,75

370,75 370,75

119 895,94

119 895,94 119 895,94

Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki majątkowe Dotacje na inwestycje

119 525,19

119 525,19 119 525,19

0,00

0,00 0,00

370,75

370,75 370,75

119 895,94

119 895,94 119 895,94

Dział 720 Informatyka

Wydatki majątkowe Dotacje na inwestycje

18 203,75

18 203,75 18 203,75

0,00

0,00 0,00

866,90

866,90 866,90

19 070,65

19 070,65 19 070,65

Rozdz.72095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe Dotacje na inwestycje

18 203,75

18 203,75 18 203,75

0,00

0,00 0,00

866,90

866,90 866,90

19 070,65

19 070,65 19 070,65

Wydatki na pomoc finansową/rzeczową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T.

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

119 656,00

119 656,00 119 656,00

119 656,00

119 656,00 119 656,00

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T.

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

119 656,00

119 656,00 119 656,00

119 656,00

119 656,00 119 656,00

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T.

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

119 656,00

119 656,00 119 656,00

119 656,00

119 656,00 119 656,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?9?

Poz. 2507

Miasto Parczew PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU GMINY NA 2012 r. - ZMIANY Plan przed zmianą Zmniejszenie Przychody razem: § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej UM Pożyczka na prefin. w BGK - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babianka UM POżyczka na prefin. w BGK - Centrum kulturalno-oświatowe wsi Tyśmienica - Etap II § 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych UM Wolne środki § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym UM Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska UM w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych Rozchody razem: § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej UM Pożyczka z BGK - WCK Jasionka UM Pożyczka z BGK - Kanalizacja UM Pożyczka z BGK - WCK Laski § 991 Udzielone pożyczki i kredyty UM Pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania " Jagiellońska Przystań" § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów UM UM w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych 6 007 889,66 933 085,00 933 085,00 0,00 44 804,66 44 804,66 5 030 000,00 0,00 5 030 000,00 5 179 329,31 1 510 929,31 153 000,00 1 232 432,31 125 497,00 0,00 0,00 3 668 400,00 1 788 400,00 1 880 000,00 3 484 069,00 564 069,00 564 069,00 0,00 0,00 0,00 2 920 000,00 0,00 3 030 000,00 112 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 500,00 112 500,00 0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 marca 2012 r.

Zwiększenie 3 155 686,65 156 608,00 0,00 156 608,00 2 999 078,65 2 999 078,65 0,00 110 000,00 0,00 41 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 923,00 41 923,00 0,00 0,00 0,00

Plan po zmianie 5 679 507,31 525 624,00 369 016,00 156 608,00 3 043 883,31 3 043 883,31 2 110 000,00 110 000,00 2 000 000,00 5 108 752,31 1 510 929,31 153 000,00 1 232 432,31 125 497,00 41 923,00 41 923,00 3 555 900,00 1 675 900,00 1 880 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 10 ?

Poz. 2507

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 marca 2012 r Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku Klasyfikacja budżetowa Dotacje Dotacje Dział.Rozdział przedmiotowapodmiotowe Paragraf 3 4 5 0,00 921-92109 630 000,00 360 000,00 270 000,00

Lp.

Wyszczególnienie

Dotacje celowe

Razem

1

2 Dotacje dla jednostek sektora I finansów publicznych

6 193 860,59

7 823 860,59 360 000,00 270 000,00

1 Dotacja dla

Parczewskiego Domu Kultury 2480 2 Dotacja dla 921-92116 Miejsko-Gmninnej Biblioteki Publicznej 2480 w Parczewie 3 Dotacja dla 921-92195 Gminy Ostrów Lubelski 6619 4 Dotacja dla 600-60053 Powiatu Parczewskiego 6620 5 Dotacja dla 720-72095 Województwa Lubelskiego 6639 6 Dotacja - wpłata na Fundusz 754-75406 Wsparcia Straży Granicznej 3000 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Jednostki OSP w Parczewie Jednostki OSP w Koczergach Jednostki OSP w Przewłoce Jednostki OSP w Jasionce Jednostki OSP w Tysmienicy Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemuPodstawowa w Publiczna szkoła oświaty Tyśmienicy Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Publiczna szkoła Podstawowa w Tyśmienicy Razem dotacje na 2012 r

52 894,00 119 895,94 19 070,65 2 000,00

52 894,00 119 895,94 19 070,65 2 000,00

II 1 2 3 4 5 6

0,00 754-75412 2820 754-75412 2820 754-75412 2820 754-75412 2820 754-75412 2820 926-92605 2820

392 000,00

108 500,00 8 000,00 8 500,00 3 000,00 6 000,00 3 000,00 80 000,00

500 500,00 8 000,00 8 500,00 3 000,00 6 000,00 3 000,00 80 000,00

7

801-80101 2590

374 000,00

374 000,00

8

801-80103 2590

18 000,00

18 000,00

0,00

1 022 000,00

302 360,59

1 324 360,59

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 11 ?

Poz. 2507

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH NA 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 marca 2012 r.

Dz. rozdz.

rok rozp. rok zakończ.

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wysokość wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym

Zmniejszenia

Zwiększenia

Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach w roku budżetowym W tym:

Uwagi

Wzmocnienie konkurencyjnosci i atrakcyjności centrum Parczewa poprzez 1 rewitalizację zabytkowej części miasta w rejonie ulic Żabia i Szeroka Rozwój współpracy transgranicznej 2 poprzez podniesienie atrakcyjnosci turystycznej Gminy Parczew i Miasta Luboml - Etap I Budowa kompleksu sportowo3 rekreacyjnego w Parczewie 4 Centrum Kulturalno - Oświatowe wsi Tyśmienica Etap II

600

60016 2012 - 2013

535 000,00

535 000,00 Budżet gminy Środki unijne

-

110 000,00 425 000,00 4 136,27 0,00 2 063 080,97 7 852 368,17 85 392,00 156 608,00 15 000,00 0,00

600 60095

20122013

4 136,27

W tym: 4 136,27 Budżet gminy Środki unijne W tym:

801 80101

2009 -2012

9 915 449,14

9 915 449,14 Budżet gminy Środki unijne W tym: 242 000,00 Budżet gminy Środki unijne W tym: 15 000,00 Budżet gminy Środki unijne

921

92195 2011 - 2012

294 000,00

52 000,00

Dokumentacja projektowa na budowę ulic 5 łaczących osiedla "Przed szpitalem" i "za 600 60016 szpitalem" 6 Zakup udziału w nieruchomosci pod parking

700 70005

2012

15 000,00

2012

12 000,00

7 Zakup szafy rakowej do serwerowni

750

75023

2012

10 000,00

Wykonanie odwodnienia dróg gminnych 8 w obrębie osiedli Laskowska, Tartaczna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babianka

600 60095

2012 - 2013

30 000,00

W tym: 12 000,00 Budżet gminy Środki unijne W tym: 10 000,00 Budżet gminy Środki unijne W tym: 30 000,00 Budżet gminy Środki unijne

-

12 000,00 0,00 10 000,00 0,00 30 000,00 0,00 295 984,00 369 016,00

9

900 90001

2007 2012

1 530 260,00

865 260,00

W tym: 665 000,00 Budżet gminy Środki unijne

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 12 ?

Poz. 2507

10 11 12 13

Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Parczewie Zakup drzwi garażowych do OSP Koczergi Przebudowa Targowiska Miejskiego w Parczewie Zakup wyposażenia do stołówki w Przedszkolu Nr 1 w Parczewie

921 92108

2012

42 742,50

754 75412 900 90095 852 85295 926 92604

2012

9 000,00

2012

1 158 110,00

621 890,00

2012

10 000,00

Wykonanie dodatkowego złącza 14 energetycznego do sceny w MOSiR w Parczewie

2012

0,00

25 000,00

W tym: 42 742,50 Budżet gminy Środki unijne W tym: 9 000,00 Budżet gminy Środki unijne W tym: 1 780 000,00 Budżet gminy Środki unijne W tym: 10 000,00 Budżet gminy Środki unijne W tym: 25 000,00 Budżet gminy Środki unijne

-

19 372,50 23 370,00 9 000,00 0,00 780 000,00 1 000 000,00 10 000,00 0,00 25 000,00 0,00 5 000,00

Wykonanie dokumentacji technicznej projektu "Kształtowanie przestrzeni 15 publicznej poprzez budowę chodnika we wsi Jasionka - pomoc rzeczowa

600 60014

2012 0,00

5 000,00

W tym: 5 000,00 Budżet gminy

Środki unijne

-

0,00

Wykonanie dokumentacji technicznej projektu "Kształtowanie przestrzeni 16 publicznej poprzez budowę chodnika we wsi Tyśmienica - pomoc rzeczowa

600 60014

2012 0,00

3 000,00

W tym: 3 000,00 Budżet gminy

-

3 000,00

Środki unijne

-

0,00

Kształtowanie przestrzeni publicznej 17 poprzez budowę chodnika we wsi Jasionka Kształtowanie przestrzeni publicznej 18 poprzez budowę chodnika we wsi Tyśmienica Zakup i montaż instalacji alarmowej w budynku światlicy wsi Jasionka

600 60014

2012

0,00

88 100,00

W tym: 88 100,00 Budżet gminy Środki unijne

-

88 100,00 0,00 23 556,00 0,00

600 60014

2012 0,00

23 556,00

W tym: 23 556,00 Budżet gminy Środki unijne

19

921 92109

2012

0,00

4 500,00

W tym: 4 500,00 Budżet gminy Środki unijne W tym: Budżet gminy Środki unijne Budżet państwa

-

4 500,00 0,00 3 593 121,74 9 826 362,17 0,00

X

Razem

X

X

13 565 697,91

917 260,00

771 046,00

13 419 483,91

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 13 ?

Poz. 2507

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 marca 2012 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 R ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ Klasyfikacj WYDATKI w 2012 przed Zmniejszenie a zmianą budżetowa

801 - 80101 9 915 449,14

LP

NAZWA RROGRAMU

RPO WL 2007-2013 Działanie 8.

2 Infrastruktura szkolna i sportowa PROW na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi PROW na lata 2007-2013 Działanie: RYBY Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 PROW na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi PROW na lata 2007-2013 Działanie:413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci obszarów wiejskich PROW na lata 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi PROW na lata 2007-2013 Oś 4 LADER, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju"

NAZWA PROJEKTU

Zwiększenie

WYDATKI w ŚRODKI UE 2012 po zmianie

9 915 449,14 7 852 368,17

ŚRODKI WŁASNE

2 063 080,97

1

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parczewie

2

Centrum kulturalno-oświatowe wsi Tyśmienica - etap II Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności centrum Parczewa poprzez rewitalizację zabytkowej części maiata w rejonie uliz Żabia i Szeroka Rozwoj współpracy transgranicznej poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Parczew i Miasta Luboml Etap I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babianka Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Parczewie

921 - 92195

242 000,00

52 000,00

190 000,00

156 608,00

85 392,00

3

600 - 60016

535 000,00

535 000,00

425 000,00

110 000,00

4

600 - 60095

4 136,27

4 136,27

0,00

4 136,27

5 6

900 - 90001 921 - 92108

665 000,00 42 742,50

865 260,00

-200 260,00 42 742,50

369 016,00 23 370,00

295 984,00 19 372,50

7

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Parczewie

900 - 90095

1 780 000,00

621 890,00

2 401 890,00

1 000 000,00

780 000,00

8

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika we wsi Jasionka Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika we wsi Tyśmienica RAZEM

600 - 60014

0,00

88 100,00

0,00

88 100,00

9

600 - 60014

0,00 13 184 327,91 917 260,00 621 890,00

23 556,00 12 888 957,91

0,00 9 826 362,17

23 556,00 3 357 965,74

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 14 ?

Poz. 2507

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 marca 2012 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 R ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ LP NAZWA RROGRAMU NAZWA PROJEKTU Klasyfikacja budżetowa WYDATKI W 2012 ROKU ŚRODKI UE BUDŻET PAŃSTWA ŚRODKI WŁASNE

EFS - Prorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej 1 integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej EFS - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 2 świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

POSTAW NA SIEBIE

853 - 85395 852 - 85214

390 744,00

335 834,29

17 779,71 0,53 37129,47

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE PARCZEW

801 - 80195

87 165,00

74 090,25

13 074,75

0,00

PROW Dz. 413 "Wdrażanie lokalnych strategii 3 rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNOREKREACYJNYCH W GMINIE PARCZEW ROZWÓJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POPRZEZ PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY PARCZEW I MIASTA LUBOML - ETAP I

921 - 92195

25 000,00

16 000,00

0,00

9 000,00

4

Program Współpray Transgranicznej Polska- BiałoruśUkraina 2007-2013

600 - 60095

28 640,68

0,00

0,00

28 640,68

5

EFS - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie , Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich RAZEM:

JĘZYKI INACZEJ

801-80195

47 250,00

40 162,50

7 087,50

0,00

RAZEM

578 799,68

466 087,04

37 941,96

74 770,68

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 15 ?

Poz. 2507

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 marca 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY w 2012 r.

L/p Dz. rozdz. 1 2 1 2 3 4 5 6 801 ? 80101 801 ? 80101 801 ? 80101 801 ? 80110 801 ? 80104 801 ? 80104

Nazwa środka 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 ZPS w Przewłoce Publiczne Gimnazjum Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 2 RAZEM

Dochody 4 150 000,00 183 150,00 68 068,00 147 350,00 112 832,00 112 757,00 774 157,00

Wydatki 5 150 000,00 183 150,00 68 068,00 147 350,00 112 832,00 112 757,00 774 157,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1872

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2405

  uchwała nr XX/ 163/ 2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3372

  zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1290

  uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2506

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.252.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konopnica.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2505

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.250.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/99/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzwola.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2504

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.238.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Serniki z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Serniki.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2503

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.235.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 500 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady powiatu z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Powiatu w Puławach.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2502

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.155.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, w części obejmującej jej § 3, § 4, § 8 ust. 1 i ust. 3-6, § 9 ust. 2.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.