Logowanie

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.90.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 23 marca 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-03-23
Organ wydający:Wojewoda Lubuski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 707
Hasła:rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

z dnia 23 marca 2012r. Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XVIII/110/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w następującym zakresie: § 2, § 3, § 4 ust. 2 lit. g) § 6 lit. d), § 7 ust. 1 lit e), § 8 lit. d). UZASADNIENIE Rada Powiatu Słubickiego na sesji w dniu 21 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 23 lutego 2012r. Po analizie prawnej tego aktu organ nadzoru stwierdza, iż w ww. zakresie narusza on istotnie prawo, tj. art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1. Ustawodawca zatem w sposób jednoznaczny i kategoryczny wyznaczył zakres i granice upoważnienia ustawowego. Wolą ustawodawcy było określenie "warunków", a więc przesłanek, na podstawie których będzie możliwe umarzanie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od opłaty, o której mowa w w art. 193 ust. 1. Analiza zapisów badanej uchwały prowadzi do wniosku, iż Rada Powiatu Słubickiego uregulowała kwestie wykraczające poza granice delegacji ustawowej, wyznaczonej art. 194 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ocenie organu nadzoru, w granicach sprecyzowanego przepisem upoważnienia ustawowego, nie mieści się określanie w uchwale słowniczka pojęć (§ 2), organu uprawnionego do ustalania opłat ( § 3). W sprzeczności z zapisami art. 194 ust. 2 stoją także zapisy § 4 ust. 2 lit. g), § 7 ust. 1 lit. e) oraz § 8 lit. d) w części w jakiej kształtują katalog otwarty warunków odstąpienia od ustalenia opłaty, umorzenia należności z tytułu opłaty oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłat. Mianowicie Rada postanowiła, iż jedną z przesłanek może być "inne zdarzenie losowe" bądź "inna uzasadniona okoliczność" wymieniając jednocześnie przy użyciu zwrotu" w szczególności" długotrwałą chorobę, bezdomność, niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej, zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna lub innych zdarzeń losowych. Zastosowana w ww. przepisach konstrukcja gramatyczna wprowadza luz decyzyjny co do warunków stosowania wymienionych ulg, pozostawiając organowi dowolność w uznawaniu zdarzeń jako "uzasadnione okoliczności" . Opisany zabieg legislacyjny jest w opinii organu nadzoru niedopuszczalny. Analiza zapisów art. 194 ust. 2 ww. ustawy


Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 707 ?

prowadzi bowiem do wniosku, iż wolą ustawodawcy było, aby rada powiatu w uchwale określiła w sposób nie budzący wątpliwości warunki udzielenia ulg, bez pozostawiania luzu decyzyjnego w zakresie regulowanej kwestii. Z tego względu zachodzi konieczność wyeliminowania ww. zapisów z obrotu prawnego. Jednocześnie zakwestionować należało również zapisy § 6 lit. d), bowiem odnoszą się one do nieistniejącego w uchwale § 6 ust.2. Mając na względzie powyższe, orzeczono, jak na wstępie. Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego. Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Z upoważnienia Wojewody Lubuskiego Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Teresa Kaczmarek
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.182.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.112.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 18 marca 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nk-I.4131.402.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.221.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.180.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2011r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek

 • aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 10 stycznia 2012r. do porozumienia nr 51/DG/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek

 • zestawienie Burmistrza Słubic z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Słubice

 • uchwała nr 0007.179.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów

 • uchwała nr 0007.178.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.