Logowanie

Tytuł:

porozumienie Wojewody Lubuskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-03-23
Organ wydający:Wojewoda Lubuski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 710
Hasła:porozumienia Wojewody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

POROZUMIENIE NR 1/IB z dnia 3 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do kompetencji Wojewody Lubuskiego Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 31, poz. 206 ze zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 700 ze zm.), zawiera się pomiędzy: Wojewodą Lubuskim ? Panem Marcinem Jabłońskim, zwanym dalej ?Powierzającym? a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego ? Panem Edwardem Wasilewiczem, zwanym dalej ?Przyjmującym?, porozumienie o następującej treści: § 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadania określone w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 700 ze zm.), a dotyczące wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji w zakresie terminalu. § 2. Decyzje administracyjne, postanowienia i inne pisma w sprawach określonych w § 1 niniejszego Porozumienia, winny być oznaczone pieczęcią nagłówkową Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. oraz podpisane i opatrzone pieczęcią do podpisu Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. § 3. 1. Powierzający ma prawo kontroli prowadzonych spraw pod względem prawidłowości i zgodności z prawem. 2. W imieniu Powierzającego kontrolę nad realizacją zadań określonych w § 1 niniejszego Porozumienia sprawuje Dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. § 4. Strony Porozumienia ustalają, że powierzenie wykonania zadań określonych w § 1 niniejszego Porozumienia nie wymaga przekazania środków finansowych na ich realizację. § 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 2. Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. § 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 710 ?

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Powierzający: Wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński Przyjmujący: Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Edward Wasilewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Żagań

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobówe i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Świebodzin

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Słońsk

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Lubsko

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 63/2012 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 23 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2012 roku.

 • uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.90.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 23 marca 2012r.

 • aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek

 • aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 10 stycznia 2012r. do porozumienia nr 51/DG/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.